10. A MEGVÁLTÁS ÉLMÉNYE

10. A MEGVÁLTÁS ÉLMÉNYE

„És nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.” (Apostolok Cselekedetei 4:12) Mit szeretne kezdeményezni Isten minden ember életében?Személyre szólóan minden ember életében egy belső változást munkál, ami által alkalmassá válik az isteni dolgok megértésére.Ennek érdekében Jézus Krisztus szeretne minden ember életébe belépni,…

Read MoreLong right arrow

9. KRISZTUS ÉLETE, HALÁLA ÉS FELTÁMADÁSA

„… Hallám, hogy minden teremtett lény, amely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké.” (Jelenések 5:13) Amikor Ádám és Éva vétkeztek, Isten miért nem hagyta a…

Read MoreLong right arrow

8. A NAGY KÜZDELEM

„… Mert látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek.” (1Korinthus 4:9) Ki lesz a győztes a nagy küzdelem végén: Krisztus, vagy Sátán?Az egész világegyetem az Istenség, vagyis a Szentháromság Isten köré összpontosult mindaddig, amíg az egyik angyal, akit a Teremtő bölcsességgel és szépséggel ajándékozott meg, Teremtője ellen nem fordult.A bűn eredetének borzasztó titka csak…

Read MoreLong right arrow

7. AZ EMBER TERMÉSZETE

„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.” (2Korinthus 5:17) Isten nem a szavával hívta életre Ádámot, mint ahogy a többi élőlénnyel tette. Nem, hanem mint egy szobrászmester, szerető kezével formálta meg, azután az orrába lehelte az élet leheletét. Aztán kivett egy bordát Ádámból, és egy szeretetre méltó…

Read MoreLong right arrow

6. A TEREMTÉS

„Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.” (1Mózes 1:1) „Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott.”(Zsoltárok 33:6,9)Hogyan lehet megérteni és elfogadni azt, hogy a semmiből anyag és élet keletkezett?A Biblia válasza erre az, hogy „Hit által értjük meg, hogy a világ Isten…

Read MoreLong right arrow

5. A SZENTLÉLEK ISTEN

„És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.” (János 14:16-17) Vajon a Szentlélek tényleg Isten?A Biblia világossá teszi, hogy a Szentlélek,…

Read MoreLong right arrow

4. A FIÚ ISTEN

És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. (János 1:14)Az angyal azt mondta Máriának, hogy a Szentlélek száll rá, és a gyermek szent lesz. Mivel Jézus isteni és emberi egyszerre, képes mindenkit megmenteni, aki hozzá megy.Istensége erőt ad…

Read MoreLong right arrow

3. AZ ATYA ISTEN

„Nagy az Úr és igen dicséretes, és az ő nagysága megfoghatatlan. Nemzedék nemzedéknek dícséri műveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat. A te nagy jóságod emlékeiről áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek. Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.” (Zsoltárok könyve 145:3,4,7,8) „Isten kimondhatatlan szeretettel szeretett bennünket, ami akkor talál bennünk visszhangra,…

Read MoreLong right arrow

2. A SZENTHÁROMSÁG

„Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Lélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre.” (Júdás könyve 20:21) Mindhárom szent Személy a mennybe vezető ösvényt világítja meg. A fényhez hasonlóan, amely minden irányban ragyog, az Istenség is mindenütt jelen van azért, hogy minden…

Read MoreLong right arrow

1. A Szentírás

„Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat; a te szavaid örö mömre váltak nékem és szívemnek vígasságára; mert a te nevedről neveztetem oh Uram, Seregeknek Istene!” (Jeremiás Könyve 15:16) Vannak, akik azt gondolják, hogy a Bibliát nehéz megérteni, ráadásul unalmas is. Általában azok véleménye ez, akik még sohasem nyitották ki, így fosztva meg magukat az örömtől,…

Read MoreLong right arrow