10. A MEGVÁLTÁS ÉLMÉNYE

„És nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.” (Apostolok Cselekedetei 4:12)

Mit szeretne kezdeményezni Isten minden ember életében?
Személyre szólóan minden ember életében egy belső változást munkál, ami által alkalmassá válik az isteni dolgok megértésére.
Ennek érdekében Jézus Krisztus szeretne minden ember életébe belépni, hogy belülről, a szívének indítékain keresztül késztesse a bűntől való elfordulásra és a jó választására.
Négy alapvető lépésből áll Krisztus elfogadása:
Első lépés, a HIT
(János 3:16)
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
Legelőször is hinnünk kell, hogy Isten szeret minket és Jézus Krisztus révén mindig a megmentésünkön munkálkodik.
Ha ezt az igazságot már elfogadtuk, engedjük, hogy a Szentlélek bűnbánatra vezessen bennünket.
Második lépés, a BŰNBÁNAT, a bűn elhagyásának szándékával.
(Apostolok cselekedetei 3:19)
„Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek!”
A bűnbánat azt jelenti, hogy szomorúan gondolunk vétkeinkre, s szabad akaratból elfordulunk tőlük, hogy többé már ne válasszanak el minket Atyánktól.
Harmadik lépés, a BŰNVALLOMÁS
(1János 1:9)
„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.”
Harmadik lépésként valljuk meg vétkeinket és ismerjük be, hogy szükségünk van Jézus Krisztusra.
Végül pedig még azon a napon fogadjuk a szívünkbe az Úr Jézust.
Negyedik lépés, az ELFOGADÁS
(Jelenések 3:20)
„Ímé, az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.”
Higgyük el, hogy eljön, hiszen megígérte, hogy itt lesz velünk, ha őszintén kérjük tőle.
Ne kételkedjünk szavában!
Békességet és megbocsátást egyedül akkor kapunk, ha megvalljuk és elhagyjuk a bűnt, ezáltal elfogadva Jézust, mint Megváltónkat. Megváltozott szív nélkül nem vagyunk képesek Istent szeretni és az Ő tetszése szerinti életet élni.
Hogyan változhatunk meg?
Egyedül úgy születhetünk újjá, ha teljes bűnbánattal jövünk a kereszthez. A bűnbánatra nem Jézusnak van szüksége, hanem nekünk, hogy lerakjuk Nála a terheinket.
Hogyan tapasztalhatjuk meg naponta ezt az újjászületést?
Imádság és a Biblia tanulmányozása által Jézusba vetett hitünk növekedni fog. Barátunkká és társunkká válik. A Szentlélek által vezet majd bennünket és alkalmassá tesz a jó cselekvésére.
Mihez hasonlítja a Biblia annak az embernek az állapotát, aki engedett Isten késztetésének, és a szívében elfogadta Isten Lelkének hívó szavát?
A Biblia újjászületésnek nevezi ezt az egész lényünket érintő változást.
(János 3:5-7)
„Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az.
Ne csodáld, hogy azt mondám néked: szükség néktek újonnan születnetek.”
Az újjászületés a „belső emberünkben”, a személyiségünk legmélyén megy végbe, és a természetünknek olyan mélységű megváltozását eredményezi, mintha valóban egy másik emberként születtünk volna újjá.
Ebben az állapotban az ember szembe fordul a régi életében mindazzal, amit Isten világosságában bűnnek ismert fel, mert egy teljesen más tartalmú élet vált vonzóvá számára.
Újjászületésünkkel egy időben Jézus Krisztus megváltó műve minden bűnvádat levesz rólunk. Isten a maga fiaivá fogad bennünket úgy, mintha soha sem vétkeztünk volna.
(Lukács 15:17, és 19-24) a tékozló fiú története)
„Mikor aztán magába szállt, monda: Az én atyámnak mily sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg!
És felkelvén, elméne az ő atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atyja, és megesék rajta a szíve, és oda futván, a nyakába esék, és megcsókolgatá őt.
És monda néki a fia: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened; és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam!
Az atyja pedig monda az ő szolgáinak: Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá; és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira!
És előhozván a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk és vígadjunk.
Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott; elveszett, és megtaláltatott. Kezdének azért vígadni.”
Istennek ezt a megbocsátó, fiúvá visszafogadó eljárását a Szentírás megigazításnak vagy hit általi megigazulásnak nevezi.
Ez nem más, mint helycsere Jézussal, aki mint Megváltó kész a helyünkre állni az ítéletben, hogy mi pedig az Ő helyébe állva az Ő bűntelen életét felöltözve az Isten fiaivá lehessünk.
(Jelenések 19:8)
„És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.
És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei.”
Hogyan lehet a legtömörebben megfogalmazni a hit általi megigazulás lényegét?
„Isten műve, amikor porba hullatja az ember dicsőségét, és elvégzi az emberért azt, amire neki nem volna ereje, hogy a maga érdekében megtegye azt.”
(Rew.a.H. 1902.szept. 16.)
Tulajdonképpen három dolgot kell tisztán érteni ezzel kapcsolatban.
Az első, hogy ebből az állapotból csak az Isten kegyelme képes kiszabadítani, csak az Isten hatalma képes megszabadítani azoktól a bűnöktől, amiktől a magunk erejéből nem tudtunk.
(Róma 7:24)
„Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?”
Ezért át kell gondolnunk a múltunkat! Amikor felismerjük, hogy elveszettek vagyunk bűneink miatt, akkor már képesek leszünk meghallani Isten szavát:
„… Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát” (Apostolok Cselekedetei 2:38).
A második dolog amivel tisztában kell lennünk, hogy ezt a megigazítást csak azzal az emberrel cselekszi meg Isten, aki a Szentlélek világosságában már felismerte bűnös voltát, és önmagában semmi érdemet sem talál arra, hogy Isten elé álljon.
(Galaták 6:14)
„Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak.”
Át kell gondolnunk tehát a jelenünket, azt, ami most megy végbe az életünkben.
Most, hogy már bűnbocsánatot kaptunk Krisztustól, Isten igaznak, bűntelennek lát minket. Krisztusért igaznak nyilvánít bennünket, mintha sohasem vétkeztünk volna!
„Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne” (2Korinthus 5:21).
„Ezért Isten ingyen igazítja meg őket az Ő kegyelméből” (Róma 3:24).
A harmadik dolog, amit jól kell látnunk, hogy az Isten előtti megigazulásunk nem a mi erőfeszítéseinknek a produktuma, hanem egyedül Isten újjáteremtő hatalmának a megnyilatkozása.
(2Korinthus 5:17)
„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.”
(Filippi 4:13)
„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.”
Tehát mi a harmadik lépés?
Átgondoljuk a jövőnket, amit innentől kezdve már Krisztussal akarunk élni!
Tudjuk, hogy nem a jó cselekedeteink mentenek meg minket, de van bennünk egy erős belső késztetés, hogy Istennek tetsző életet éljünk! Ezért a szeretetből fakadó engedelmesség fogja jellemezni az életünket.
„Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában” (Jakab 2:17).
Így a bennünk lévő őszinte hit gyümölcseként fogjuk tenni az Isten szerinti jó cselekedeteket.
Milyen gyakorlati vonatkozású üzenete van még a hitáltali megigazulás evangéliumának?
Azzal, hogy elfogadtad Jézust személyes Megváltódnak azt is kifejezted, hogy szeretnél úgy élni, mint ahogy Ő élt, aki helyetted halt meg. Mindez az életmódunkban és cselekedeteinkben fog kifejeződni, és így Jézus segítőtársai és eszközei lehetünk annak érdekében, hogy mások is megismerhessék a megváltás evangéliumát.
ÖSSZEFOGLALÁS
Isten végtelen szeretetéből és kegyelméből Krisztust, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy Isten igazsága legyünk Ő benne. A Szentlélek vezetésével felismerjük nyomorúságunkat, bűnösségünket, megbánjuk vétkeinket és gyakoroljuk hitünket Jézusban, mint Úrban és Krisztusban, helyettesben és példaképben.
Ez az üdvösséget adó hit az Ige isteni hatalmát váltja valóra és ez Isten kegyelmének ajándéka. Krisztus által megigazultak vagyunk, Isten fiaivá és leányaivá fogadott, és megszabadultunk a bűn uralma alól. A Lélek által újjászületünk és megszentelődünk.
A Lélek megújítja elménket, beírja Isten szeretet-törvényét szívünkbe, és erőt ad a szent életre. Benne maradva az isteni természet részesei leszünk, és miénk a megváltás bizonyossága most és az ítéletkor.
IMÁDKOZZUNK EGYÜTT
Mennyei Atyám!
Hálás vagyok szeretetedért, amely által odaadtad értem egyszülött Fiadat. Vedd az én bűnös szívemet, és bocsáss meg nekem! Formálj át engem, hogy így majd Jézus szeretete és engedelmessége áradjon az én életemben! Jézus nevében kértem, Ámen.
Összeállította: Rinkó Sándor, A Hetednapi Adventista Egyház Hitelvei és a „Keresd az igazságot” című Bibliatanulmány sorozat, valamint Háló Sándor: „Alapvető Bibliaismeret” című keresztségi tanítások alapján.
2020 November.