5. A SZENTLÉLEK ISTEN


„És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.” (János 14:16-17)

Vajon a Szentlélek tényleg Isten?
A Biblia világossá teszi, hogy a Szentlélek, aki a Szentháromság harmadik tagja, egyenrangú az Atyával és a Fiúval.
Máté 28:19-ben a keresztségi megbízás azt mondja, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kell keresztelnünk.
Figyeljük meg az apostoli áldást is a 2Korinthus 13:13-ban:
„Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.”
Krisztus úgy nevezi, mint az „Igazság Lelke” Jn 16:13-ban.
„De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. …”
A Szentlélek ott van mindenütt (vagyis mindenütt jelenvaló): „… hogy veletek legyen mindörökké” – mondja Jézus (Jn 14:16-ban).
Azok a személyes tulajdonságok, amelyek megnyilatkoznak a Szentlélek tevékenysége közben, egyértelművé teszik, hogy Ő egy önálló személyiség az Istenségen belül.
Az Istenség személyei között a Szentlélek az, Aki az isteni erőt közvetíti és adja az emberek között, miként a lelki ajándékokat is Ő adja saját akarata szerint.
(1Korinthus 12:11)
„De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja.”
A Szentlélek közösséget hoz létre és tart fenn a keresztények között.
(1Korinthus 2:10)
„Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által …”
Ő minden dolgot tud (vagyis mindentudó): „mert a Lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is” – mondja Pál apostol (szintén 1Kor 2:10-ben).
Krisztus és a Szentlélek ereje nélkül semmit sem tehetünk (János 15:5). Nincs erőnk, hogy legyőzzük a bűnt, nem tudunk segíteni másoknak sem, hogy Krisztushoz jöjjenek. Ugyanakkor, ha a Szentlélek által kapcsolatban vagyunk Jézussal, akkor „mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem” – mondja Pál apostol a (Filippi 4:13-ban).
Ezért Pál apostol így figyelmeztet minden keresztényt az Efézus 4:30-ban:
„És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.”
Melyik isteni személy az, Aki az Atyához hasonlóan szintén láthatatlan számunkra?
A Szentlélek is láthatatlan módon tevékenykedik itt a Földön az emberek között, ezért is hasonlította Jézus a szélhez a tevékenységét.
(János 3:8)
„A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született.”
Mi a Szentlélek munkájának és küldetésének legfontosabb célja?
A Szentírás válasza:
(János 16:7-8)
„De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vígasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok.
És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében.”
A Szentlélek megfedd bennünket bűneink miatt, ezért vétkeink megbánására és Isten felé történő megvallására buzdít minket. Mindig, amikor megtagadjuk vétkünk elhagyását, a Lélek tudtunkra adja, hogy ezzel szívünk megkeményítésén munkálkodunk.
Az Úr milyen feltételekhez szabja bűneink megbocsátását?
A Szentírás válasza:
(Apostolok cselekedetei 2:38)
„Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.”
Mit mond Jézus a megbocsáthatatlan bűnről?
A Szentírás válasza:
(Máté 12:31-32)
„Azt mondom azért néktek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek.
Még aki az ember Fia ellen szól, annak is megbocsáttatik; de aki a Szent Lélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik.”
A megbocsáthatatlan bűn nem egy konkrét vétek, mint a paráználkodás, gyilkosság, lopás vagy káromkodás.
Jézus nyíltan kijelentette, hogy „minden bűn” megbocsáttatik. A kérdéses vétket tehát az követi el, aki nem fogadja el Krisztust annak, aki valójában: vagyis a mi szerető, megbocsátó, életeket átformáló Megváltónknak.
Itt a bűn mértékéről, fokozatáról, illetve mélységéről van szó, vagyis amikor az ember már nem hajlandó megbánni bűneit, és egyszerűen bezárja értelmét a Szentlélek befolyása előtt.
Az illető először csak nem veszi figyelembe a Szentlélek késztetéseit, majd ellenáll az egyre nyilvánvalóbb jeleknek és bibliai tanításoknak, míg végül eléri a teljes ellenszegülés fokozatát, amikor már nem is képes meghallani a Lélek hangját.
A Szentlélek elleni bűn állapotából pedig a Szentlélek elleni káromlás következhet, ahogyan a Jézus korabeli zsidó vezetők esetében is történt.
„Ők meggyőződtek a Krisztust kísérő erő felől, de hogy ellenállhassanak az igazságnak, a Szentlélek munkáját Sátánnak tulajdonították. Ezzel (elvetették az Igazságot) és tudatosan választották a csalást, így alávetették magukat Sátánnak, és ettől fogva már az ő ereje befolyásolta őket.”
(Ellen White: Jézus Élete 265. old.)
Melyik az az isteni személy a Szentháromság tagjai közül, aki elvezet bennünket az Úr Igéjének igazságára?
A Szentírás válasza:
(János 16:13)
„De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.
Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.
Mindaz, ami az Atyáé, az enyém: azért mondám, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek.”
Nagyon veszélyes bármilyen nekünk szóló tanításnak is ellenállni Isten Igéjében, mert ha így teszünk, azzal magát a Szentlelket utasítjuk el, aki minket az igazsághoz vezet.
Minden egyes alkalommal, amikor ellenállunk meggyőző erejének, súlyosbítunk lelkünk állapotán. Ha a Biblia bármelyik, számunkra egyértelmű tanítását elvetjük, azzal megkeményítjük szívünket a harmadik isteni személy késztetése ellen.
Milyen hozzáállást vár tőlünk az Úr akkor, amikor számunkra újabb és újabb „világosságot”, illetve igazságot enged meglátnunk Igéje segítségével?
A Szentírás válasza:
(János 12:35)
„Monda azért nékik Jézus: Még egy kevés ideig veletek van a világosság.
Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket: mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy.”
A Szentlélek, ezekben a Hitelvekben sok új igazságot tár fel. A Szentlélek vezet el a megváltással, Krisztus második eljövetelével, a szombatnappal, az emberek halál utáni állapotával, az egészséges életmóddal, az alámerítéssel történő keresztséggel, az Úr igaz egyházával és sok-sok más témával kapcsolatos igazságra.
Kinek ígérte Isten a Szentlélek erejének teljességét?
A Szentírás válasza:
(Apostolok cselekedetei 5:32)
„És mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felől, és a Szent Lélek is, kit Isten adott azoknak, akik Néki engednek.”
A Szentlélek erejének teljessége elsősorban azoknak adatik, akik Isten iránti szeretetüktől vezérelve engedelmeskednek szavának.
Miként változtatja meg a Szentlélek az életünket?
A Szentírás válasza:
(Galata 5:22,24,25)
„… a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.
Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.”
Ha engedjük, a Szentlélek drámai változásokat visz végbe életünkben! Rajta keresztül felismerjük bűneinket és eljutunk az igazságra. Átformálja szívünket, és újabb vágyat ad az Isten szolgálata iránt! Új erővel tölti meg életünket, s a lelki halálból, lelki életre támaszt fel minket!
Milyen kegyelmes meghívásban részesít minket a Szentlélek?
A Szentírás válasza:
(Jelenések 22:17)
„És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel!”
A Lélek arra hív el bennünket, hogy az egész énünket adjuk át Istennek. Azt kéri, hogy mikor hozzá jövünk, hozzuk magunkkal minden bűnterhünket, gyengeségünket és felmerülő kétségeinket. Ha megtesszük, amire hív, megígéri, hogy egy teljesen új életet kezdhetünk őbenne!
ÖSSZEFOGLALÁS
Isten, az örökkévaló Lélek, együttműködött az Atyával és a Fiúval a teremtésben, a testetöltésben és a megváltásban.
Ő ihlette a Szentírás íróit, Ő töltötte be Krisztus életét erővel, Ő vonzza és győzi meg az embereket, Ő újítja meg és formálja Isten képére azokat, akik engedelmeskednek.
Azért küldte el az Atya és a Fiú, hogy mindig gyermekeivel legyen; az egyháznak lelki ajándékokat adjon és Krisztus bizonyságtevő szolgálatára képesítsen; és a Szentírással összhangban minden igazságra elvezessen.
IMÁDKOZZUNK EGYÜTT
Drága Atyám!
Köszönöm a Szentlélek csodálatos ajándékát, aki képessé tesz a Jézussal való közösségre, hogy eggyé lehessek vele.
Megnyitom előtted most a szívemet, és hozzád jőve kérem a te Szentlelked erejét, hogy elvezessen arra az életre, amelyet szeretetedben nekem szántál! Köszönöm neked a Szentlélek gyümölcsét, amely isteni hasonlatosságra formál engem, hogy egész életemmel dicsőíthessem a nevedet! Ámen.
Összeállította: Rinkó Sándor, A Hetednapi Adventista Egyház Hitelvei és a „Keresd az igazságot” című Bibliatanulmány sorozat, valamint Háló Sándor: „Alapvető Bibliaismeret” című keresztségi tanítások alapján.
2020 November.