1. A Szentírás

„Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat; a te szavaid örö mömre váltak nékem és szívemnek vígasságára; mert a te nevedről neveztetem oh Uram, Seregeknek Istene!” (Jeremiás Könyve 15:16)

Vannak, akik azt gondolják, hogy a Bibliát nehéz megérteni, ráadásul unalmas is. Általában azok véleménye ez, akik még sohasem nyitották ki, így fosztva meg magukat az örömtől, a vigasztól, a békétől, és valószínűleg az örök üdvösségtől is. Jézus azt mondta:

„Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.” (Máté 4:4)

Jézusnak igaza van. A Szentírás segít, hogy ellenálljunk az ördögnek, és megismerjük az Atya akaratát.

Sokakat nem érdekel még a bibliaolvasás sem. Miért? Sajnos azt gondolják, hogy túl sok időt rabolna el tőlük és az őszinte hit csak akadályt jelentene saját terveikre nézve.

A Biblia arra hív:

„Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr!” (Zsolt 34:9)

E tapasztalat nélkül kevesebb az ember.

A Biblia a legnagyobb könyvsiker és a legolvasottabb könyv a világon. Miért?

Válaszol az emberi szív legmélyebb vágyára, amely szeretetre vágyik, és tartozni akar valakihez.

A keresztények hisznek abban, hogy a Biblia ihletett könyv. Miért?

Befolyása emberi életeket változtat meg. Jövendölései sorra beteljesednek. Megtalálható benne Isten válasza a legnyugtalanítóbb emberi problémákra. Megmutatja, hogyan nyerhetnek üdvösséget a bűnösök.

Minden korban voltak emberek, akik készek voltak meghalni a Bibliáért. Miért?

Mert a Biblia mutatja be Isten szeretetét az emberiség iránt, amely Jézusban lett megkérdőjelezhetetlenné. A keresztények szeretik Jézust, és igyekeznek kifejezni iránta való szeretetüket és hűségüket. Végtelenül boldoggá teszi őket az Istennel való közösség bizonyossága. A Biblia üzenetével és gondolataival szemben lehet érvelni, még tagadni is lehet, de a belőle áradó, életeket átalakító erő olyan tény, amivel szemben nem létezik semmilyen érv sem. Éppen ezért, a népszerűségének is az a titka, hogy aki komolyan veszi, annak megváltoztatja az életét, más minőségűvé teszi azt. Isten szeretet szándékát találja meg benne a Tőle elszakadt ember.

A Biblia 1500 éven keresztül íródott, 66 könyvből áll, s ezeket körülbelül 40-42 különböző ember írta. Írói között a társadalmi élet legkülönbözőbb rétegeihez tartozó embereket találunk.

Isten így biztosította, hogy egyetlen társadalmi osztály se sajátíthassa ki magának a Bibliát, és ugyanakkor mindenki a sajátjának tekinthesse.

Milyen céllal íratta le Isten a Bibliában adott üzeneteket, miért nem maradhatott úgy mint régen, hogy apáról-fiúra szájhagyomány útján terjedt el az Isten ismerete és akaratának megismerése?

A bűn következtében meggyengült és befolyásolt emberi elme egy idő után már nem lett volna képes torzulás mentesen továbbadni a megváltás üzenetét.

Isten előre látta, hogy a bűn növekedésével a hamis tanítók és hamis próféták is megszaporodnak, akik megtévesztik az embereket.

Ezért szükségessé vált egy megbízható tiszta forrás, amiből tévedhetetlenül meg lehet ismerni Istent és az Ő akaratát.

Ezek az írások isteni ihletettségről tesznek bizonyságot. Az egész Szentírás egyetlen központi üzenetet hordoz: ez pedig ama igazság, hogy Krisztus az emberiség Megváltója.

A Biblia az édeni események leírásával kezdődik, ahogyan Isten szavára minden tökéletes állapotban létrejött, és ott is fejeződik be, amikor ismét helyreáll a tökéletes rend az Úr teremtette világmindenségben.

Mielőtt a bűn megfertőzte földünket, Isten szemtől szemben, közvetlenül beszélgetett Ádámmal és Évával. A bűn azonban elválasztotta ősszüleinket az Úrtól, ezért ma már nincs lehetőségünk az Atyával való közvetlen kapcsolatra. Isten szerető szíve azonban mégis vágyik arra, hogy beszélgethessen az emberekkel.

Hogyan szólítja meg az Úr a megtévedt emberiséget? A Szentírás válasza:

„Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.” (2Péter 1:20-21)

Az Atya a Szentlelken keresztül szólt, és általa ihlette prófétáit, hogy azok leírják üzenetét. Jóllehet ezek az emberek saját maguk fogalmazták meg, a Biblia üzenete mégis egyenesen Istentől származik. A Szentírás Isten hozzánk intézett szava.

Mivel a Bibliát emberek írták le, milyen mértékben ihlette azt Isten valójában?

A Szentírás válasza:

„A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” (2Timótheus 3:16-17)

Mind az Ó-, mind az Újtestamentumot az Úr ihlette. Az Ótestamentum, más néven Ószövetség 39 könyvből áll: a teremtéstörténettől egészen Malakiás próféta könyvéig.

Az Újtestamentum, vagyis Újszövetség a Szentírás utolsó 27 könyvét foglalja magában: Máté evangéliumától a Jelenések könyvéig.

Hogyan alakult ki az, hogy ezek a különböző korban és különböző emberek által írott könyvek végül egyetlen nagy könyvé lettek?

„Keressétek meg majd az Úr könyvében, és olvassátok: ezeknek egy híjok sem lesz, egyik a másiktól el nem marad; mert az Ő szája parancsolta, és az Ő Lelke gyűjté össze őket !” (Ézsaiás 34:16) – egyetlen könyvbe.

A történelem során sokan és sokszor próbálták megsemmisíteni a Bibliát, de mindig sikertelenül, mert Istennek gondja volt és van ma is rá.

„… Megszárad a fű, és a virág elhull; De az Úr beszéde megmarad örökké …” (1Péter 1:24-25)

Minthogy a Bibliát az évszázadok során újra és újra számos írnok másolta le, nem veszített semmit hitelességéből? Még ma is teljes bizalommal támaszkodhatunk rá?

A Szentírás válasza:

„Az Úr beszédei tiszta beszédek, mint földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva.” (Zsoltárok 12:7) Ugyanaz a Szentlélek, aki ihlette a Szentírást, meg is őrizte azt az évszázadok során. Mai régészeti és történelmi felfedezések további bizonyítékokkal támasztották alá annak pontosságát és hitelességét. Isten szava tehát megbízható útmutatást jelent számunkra.

Miért adta számunkra az Úr a Bibliát? A Szentírás válasza:

„Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága .” (Zsoltár 119:105)

Isten szava olyan, mint a zseblámpa. Ha sötét helyen vagyunk, elővesszük a zseblámpánkat, melynek fénye áttöri a sötétséget, és így biztonságosan haladhatunk az úton. A Szentírás pedig az értelmünkben és az egész életünkben gyújt világosságot.

A Biblia szerint mit kell tennünk annak érdekében, hogy megérthessük a benne rejlő igazságot?

A Szentírás válasza:

„Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki  helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.” (2Timótheus 2:15) Nagyon fontos, hogy saját magunk vegyük a kezünkbe a Bibliát, és magunkban is tanulmányozzuk azt. Nem támaszkodhatunk csupán arra, amit másoktól hallunk. Isten minden egyes embert arra hív, hogy személyes felfedezéseket tegyen kutatva szavának igazsága után.

„Ha valaki eszik e kenyérből, él örökké.” – mondja ezt Jézus, a testté lett Ige. (János 6:51)

A lelki táplálkozásunkban is ki kell alakítani ugyanazt a napi rendszerességet, mint ahogy az a fizikai életünk táplálkozási szokásaiban van.

Minimum naponta egyszer éljünk az Istentől adott lelki étellel, ha erősek és egészségesek akarunk maradni lelkileg.

Ha meg van bennünk az a készség, hogy a megértett isteni elveket cselekedni is akarjuk, akkor kinyílik előttünk az Ige ajtaja.

„Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e tudományról, vajon Istentől van-é…” (János 7:17)

Mi történik az életünkben, ha hűségesen tanulmányozzuk az Isten Igéjében rejlő értékes ígéreteket?

A Szentírás válasza:

„Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott; Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek , kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.” (2Péter 1:3–4)

A Biblia Jézusról tesz tanúbizonyságot. Miközben tanulmányozzuk, az élő Krisztus ereje átformálja életünket.

Összeállította: Rinkó Sándor, A Hetednapi Adventista Egyház Hitelvei és a „Keresd az igazságot” című Bibliatanulmány sorozat, valamint Háló Sándor: „Alapvető Bibliaismeret” című keresztségi tanítások alapján.

2020. November.