A lelki romlások eltüntetése

Istennel folytatott közös sétánk építéséhez a következő idézet erről a weboldalról származik:www.revivalandreformation.org

Hogyan váljunk a romlás építőivé?

Ésaiás könyve 58. fejezetében Isten így igazítja útba népét: „Megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetsz romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.” (Ésaiás 58:12)

Gyakorlatban hogyan válhatunk a romlás építőivé a gyülekezet vagy azok érdekében, akik elvesztek a sötétségben? Egyáltalán mit jelent megépíteni a régi romokat?

Gyülekezeti vezetőként nagyon könnyű ujjal rámutatni mások gyengeségeire és hibáira és elmondani nekik, mit kell változtatni az életükön. Szintén könnyű megmondani a vezetőtársaknak, hogy lehetne hatékonyabb a szolgálatuk. De lehetséges, hogy saját lelki falunkon is van pár rés, ami távoltarthatja a Szentlelket tőlünk, és hátráltathat az eredményes szolgálatban?

„Sátán semmitől sem fél annyira, mint hogy Isten gyermekei megtisztítják az utat, eltávolítva minden akadályt, hogy az Úr kiáraszthassa Lelkét elbágyadt egyházára.” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból, I. köt., 124. o.)

Nagyon fontos időt szánni az önvizsgálatra, hogy megtudjuk, milyen rések vannak az életünkben. Ellen G. White Pastoral Ministry [A pasztorálás szolgálata] című könyvében ezt a felhívást találjuk: „Az Úr közölte velem, hogy sokak legsúlyosabb veszélye, hogy nem teszik teljessé megszentelődésüket az Úr félelmében… Szinte mindenki elhanyagolja az önvizsgálatot… Több erőt kapsz majd, ha naponta egy órát töltesz elmélyedéssel, hibáid és szíved romlottsága feletti gyásszal és azzal, hogy Isten megbocsátó szeretetéért, a bűnbocsánat bizonyosságáért könyörögjél, mintha órákat és napokat vesztegetnél el azzal, hogy megtanuld a hitünk ellen emelt összes kifogást és a mellette szóló legerősebb bizonyítékokat.” (Pastoral Ministry, 24–25. o.)

Mikor felismerjük, hogy az ellenség igyekszik meggyengíteni lelki erősségünket – amivel legyőzhet minket, és megakadályozhatja, hogy teljesen hatékonyak legyünk Isten szolgálatában –, akkor kérjük imádságban az Úrtól, vizsgálja meg a szívünket (Zsoltárok 139:23–24). A Biblia erre biztat: „Kísértsétek meg magatokat, hogy a hitben vagytok-é, magatokat próbáljátok meg.” (2Korinthus 13:5)

A következő oldalak a gyakori lelki romlások (nem teljeskörű) listáját tartalmazzák, melyek megakadályozzák a Szentlélek kiáradását az életünkre. Arra bátorítunk titeket, hogy imádságos szívvel nézzétek át a listát, mikor van egy kis plusz csendes időtök Istennel. Amikor imádkoztok, azt is kérdezzétek meg az Úrtól, van-e más olyan romlás vagy gerenda, ami meggátolja az utatokat vele, amit itt nem említettünk. Ha őszintén kérdezünk, Ő rámutat ezekre a pontokra az életünkben.

Megmondták nekünk: „Trónja becsülete múlik adott szava teljesítésén.” (Krisztus példázatai, 148. o.) Isten szava biztos, és Ő meg fog szabadítani minket (Zsidók 7:25).

A gyakori lelki repedések, melyek megakadályozzák
a Szentlélek kiáradását az életünkre:

Be nem vallott bűn: Bármi, amit rosszul tettünk Istennel, törvényével, saját testünkkel vagy másokkal szemben, és nem hoztuk helyre. (Lásd: a következő kategóriákban!)

  • A bűneiket beismerőknek adott ígéretek (1János 1:9; 1Korinthus 15:57)

Bálványok: Jelen esetben nem „faragott képekről” beszélek. Arra utalok, ami közénk és Isten közé áll, bármi, ami fontosabb az életünkben, mint az Úrral való kapcsolatunk és a naponta vele töltött minőségi időnk. Ha „bálványunk” van, akkor az gyakran eltereli a figyelmünket, a fókuszálást és a gondolatainkat, kizárva más egészséges tevékenységeket, családi szükségletet vagy szolgálattevő feladatot. (Figyelem! Még egy „szolgálat” is válhat bálvánnyá, ha beférkőzik közénk és az Úrral való napi kapcsolatunk fenntartása közé.)

  • A bálványokat elhagyóknak tett ígéretek (Ezékiel 36:25–27; Jeremiás 24:7)

Függőségek: Ezek a törések lehetnek ugyanolyak, de eltérőek is, mint a „bálványaink”. A függőség lehet valamilyen anyag vagy élelmiszer, viselkedés vagy tevékenység, amit elképzelhetetlen feladni: pletykafüggőség, TV- és szociálismédia-függés, pornófüggőség, figyelem- és hírnévfüggés vagy cukorfüggőség. Ha Isten az életünk királya, akkor muszáj, hogy az életünk Ura is legyen. Valójában neki kell a függőségünknek lennie.

  • Ígéretek a függőségek legyőzéséhez (Lukács 18:27; Zsoltárok 55:16–18)

Istentelen gondolkodásmód: Ezek – de nem csak ezek – tartozhatnak a legnépszerűbb gonosz gondolkodásmódok közé: büszkeség, büszkeség az elért eredményeinkre és a lelki teljesítményünkre, büszkeség a talentumainkra, büszkeség vezetői képességünkre és státuszunkra, felsőbbrendűség érzése másokkal szemben, arrogancia, önigazultság, önzés, önreklámozás, kapzsiság, kéjvágy, féltékenység, hiúság, falánkság, aggodalmaskodás, ingerlékenység, türelmetlenség, harag, keserűség, megbántottság, megbocsátás hiánya, elégedetlenség, hálátlanság, félelem, önsajnálat, pesszimizmus, kételkedés Istenben, lelki ellustulás és apátia, hitetlenség, gyűlölet, elnyomás, ha nem vagyunk lelkileg taníthatóak, a feljebbvalók iránti tiszteletlenség, szentségtelen gondolatok és vágyak, valamint saját és nem mások érdekének keresése.

  • Az istentelen gondolkodásmód legyőzésére tett ígéretek (Ésaiás 26:3; Zsoltárok 119:165; Filippi 4:8)

Istentelen beszéd: Ezt a romlást szintén csak ritkán kezelik, pedig eléggé elterjedt, még gyakorló keresztények életében is. Mik tartozhatnak ide? (A lista nem teljes.) Pletykálás (a lelki pletyka is, miközben mások tanítását hozza föl indokul a maga mentségére), szarkazmus, kritizálás, rágalmazás, ítélkezés, panaszkodás, zsörtölődés, fölnagyító beszéd, hazugság, nem helyénvaló flörtölés, vulgáris és buta beszéd, tiszteletlen megnyilvánulás; kételkedés Istennel, az egyházzal, a szolgálat szükségességével, a vezetőséggel szemben stb. Az Úr ezt mondja: „Mint a megromlott és kerítés nélkül való város, olyan a férfi, akinek nincsen birodalma az ő lelkén!” (Példabeszédek 25:28)

  • Ígéretek az istentelen beszéd leküzdésére (Ésaiás 6:5–7; Efézus 4:22–23, 29)

Istentelen viselkedés: Ezek közül a rések közül néhány egészen elterjedt lehet a társadalmunkban, de a menny szemében mind elfogadhatatlan. Ezek, de nem csak ezek tartozhatnak ide: önreklámozás, önmagunk dicsérete, manipuláció, a figyelem ráirányítása mások gyengeségeire, becsapás, megcsalás, mások bizalmának kihasználása, az adott szó megszegése, lusta munkavégzés, falánkság és mohóság; az egészségügyi szabályok és a testünkről, Isten templomáról való gondoskodás figyelmen kívül hagyása; lopás, hátbatámadás, tiszteletlenség a feljebbvaló iránt, másvalaki jellemének megrontása, időpocsékolás, pénzpocséklás, javak elherdálása, kételkedés; emberek felhasználása ahhoz, hogy megkapjuk, amit akarunk; arra számítani, hogy majd valaki kiszolgál minket; mindig a saját igazunkat bizonygatni, végül pedig a dacos magatartás, ha kiigazítanak bennünket.

  • Ígéretek az istentelen magatartás legyőzésére (Róma 12:18–21; 1Korinthus 10:13)

Istentelen kapcsolatok: A leggyakoribb kapcsolati törések a nem megfelelő kapcsolatokból származnak 1. ellenkező neműek között (mind házasságon belül, mind házasságon kívül), 2. a Biblia tanításával ellenkező szexuális kapcsolatokból azonos neműek között vagy 3. romantikus viszonyokból hívők és nem hívők között. Az érzelmi paráznaság és a kéjvágy is ebbe a kategóriába tartozik.

  • Ígéretek az istentelen kapcsolatok feletti győzelemhez (2Korinthus 6:4; 1Sámuel 16:7)

Elfogultság a világ iránt: Sátán legfőbb célja, hogy rávegyen: inkább a világot szeressük, mint Istent. Itt a pozíció, pénzszeretet, drága, divatos holmik szeretete, drága autók, mulandó élvezetek túlzott szeretete lehet repedés. Isten kijelentette nekünk: „Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.” (Máté 6:21)

  • Ígéretek a világ iránti elfogultság legyőzéséhez (Kolossé 3:1–3; Róma 12:1–2)

Sátán erődítményei: A keresztények bibliahite alapján nyilvánvaló, hogy léteznek bizonyos dolgok, amikbe soha nem szabad belekeveredni: drog, dohány, alkohol (vagy más függőséget okozó szer), beleértve a keresztények számára tiltott területet jelentő okkultizmus bármilyen fajtáját, vagyis ide tartozik a rádióban játszott világi zene nagy része, a mágikus, spirituális, misztikus, sci-fi, boszorkányokról, vámpírokról vagy okkult dolgokról szóló filmek, TV-műsorok és könyvek. A Biblia azt mondja, hogy SEMMILYEN kapcsolatnak nem szabad lenni világosság és sötétség között.

  • Ígéretek a sátáni erődítmények legyőzéséhez (2Korinthus 10:3–4; Zsoltárok 40:2–3)

A mulasztás istentelen bűnei: Gyakran gratulálunk magunknak amiatt, amit nem csináltunk rosszul, és nem vesszük észre, mit nem csinálunk jól. Isten keresztény életre hívott el, és mi gyakran rövid úton elbukunk benne, szóval a „mulasztás rése” olyan viselkedés és életstílus, mint Isten teljes szívből való keresésének hiánya, a valódi, teljes szívátadás hiánya, a bűnök és a Krisztust újból megsebző dolgok meggyűlölésének hiánya; a Szentlélek további komoly befogadásának hiánya, pedig ez az egyetlen mód a bűn legyőzésére; a lelki élet és a lelki buzgóság hiánya, a lélek gyümölcseinek hiánya az életünkből (lásd: Galata 5:22), a hit hiánya, az alázat hiánya, az Isten Szavába vetett bizalom hiánya, a mély bibliatanulmányozás és ima iránti őszinte érdeklődés hiánya; a lelki megerősödés és gerincesség hiánya, mikor körülöttünk egyre nő a csata Isten Szavának igazságai ellen; az önuralom hiánya, hiány a NEWSTART-elvek alkalmazása terén mindennapjainkban; a testünkről való gondoskodás hiánya, noha így lehetnénk a leginkább fogékonyak a Szentlélek szavára; a testvéreink iránti melegség és szeretet hiánya, az idegenek és a tőlünk különböző személyek iránti barátságosság hiánya; a szegények és a legkisebb atyánkfiai iránti kedvesség és áldozathozatalra való készség hiánya; nem vagyunk hajlandók kényelmetlenséget vállalni a szükségben levőkért; nem vesszük fel naponta a keresztünket, és nem tagadjuk meg magunkat az evangéliumért; nem vagyunk készek imában küzdeni és szenvedni másokért; a vágy és az erőfeszítés hiánya, hogy közbenjáróként helytálljunk egy pusztulófélben levő földért; a fájdalom hiánya, amiért lelki közönyünkkel akadályozzuk és visszatartjuk Isten művét… És még lehetne sorolni.

  • Ígéretek a mulasztás bűneinek megbocsátásához (1János 1:9; Efézus 2:8–9; Jeremiás 33:3)

Hála Istennek tudjuk, hogy Krisztus eljött a megkötözötteket megszabadítani, az egyenetlen ösvényeket kiegyenesíteni és a minket rabságban tartó bilincseket szétszakítani (lásd: Ésaiás 58:6; 45:2).

Így ír erről Ellen White: „Nevezzük nevén a bűnt, és bűnvallás, bűnbánat és reformáció által tisztítsuk ki az egyházból, hogy a tagok ne képviseljék helytelenül angyalok és emberek előtt azokat az igazságokat, amikről azt állítják, hogy hisznek azokban. Minden akadályt döntsenek le az apostol világos és határozott, gyengéd és szeretetteljes szavai. Ne másokat alázzátok meg lelkesen. Magatokat alázzátok meg. A saját dolgotokkal foglalkozzatok, és alázatos bűnvallomással álljatok meg tisztán az Úr előtt.” (Signs of the Times, 1901. október 30., 11–13. o.)

A Jézusban való szabadság hat lépcsőfoka

1. Alázatosan ismerd be Isten előtt azt a konkrét bűnt, ami eszedbe jutott. (Igen, Ő már tud róla, de ha elmondod neki, a felszínre hozod, így lesz képes az Úr eltávolítani azt a szívedből. A konkrét bűn beismerésével mintha így szólnál hozzá: „Istenem, végre megértettem! Egyetértek veled. Ez hiba volt!”)

2. Kérj bocsánatot Istentől. Csakis mikor először beismerjük a bűnt,majd kérjük Őt, hogy mosson tisztára kiontott vére érdeme által, akkor történik meg ténylegesen a megtisztulás. Abban a pillanatban mos tisztára bennünket, mikor kérjük és elnyerjük a megbocsátását.

3. Fordulj meg, és egy új, másféle úton indulj el. A Biblia ezt nevezi bűnbánatnak. Csak azt jelenti, hogy úgy döntünk, többé nem követjük el újra azt a bűnt. Ez nemcsak a bűnünk miatt érzett lelkiismeret-furdalás, hanem életünk gyakorlati megváltoztatása is: többé nem engedjük meg, hogy az a bűn valaha is utat találjon magának vissza a szívünkbe és az életünkbe. Keressünk ki konkrét bibliai ígéreteket, melyek azt állítják, hogy mikor imádkozunk, a Mindenható az erejével segít egy új, győztes úton haladnunk. De nemcsak az új úton kéne járnunk, hanem kérjük is meg Istent, adjon új szívet, amivel meggyűlöljük a korábban dédelgetett bűneinket.

„A bűnbánat a bűn feletti bánkódást és az attól való elfordulást jelenti. Mindaddig nem hagyunk fel a vétkeinkkel, amíg azok bűnös voltát fel nem ismerjük. Életünkben addig nem történhet valódi változás, míg teljes szívvel el nem fordulunk a bűntől.” (Krisztushoz vezető lépések, 23. o.)

4. Kérd Istentől, mutassa meg, mit kell még tenned ezzel a konkrét bűnnel kapcsolatban. Ha a bűnöd valaki mást vagy másokat is érintett, el kell menned hozzájuk, akiket megbántottál, hogy bocsánatot kérj tőlük. (Megbocsátanak vagy sem, legalább te már megtetted a magad részét.) Ha loptál, valószínű, hogy kamattal együtt kell visszafizetned azt az összeget. Ha hazudtál, akkor egyenesen tisztázni kell a dolgot: mondd meg az igazat, és amennyire tőled telik, próbáld meg a hazugságod következményeit visszafordítani.

FONTOS! Ennél a lépcsőfoknál van pár kivétel. Ha olyan jellegzetes bűnökről van szó, amiknél gondolatban időztél, mint kéjvágy, féltékenység vagy irigység, akkor NEM mindig tanácsos ezeket a bizonyos bűnöket bevallani helytelen gondolataid áldozatának.

A vétkek helyrehozására nincs formanyomtatvány. Ezért menjünk oda az Úrhoz, és mondjuk el neki: „Istenem, én kész vagyok bármire, amire szükség van, hogy helyrehozzam ezt – kérlek, mutasd meg, mit tegyek.” Ez egy nagyon nehéz ima lesz, de ha megengedjük a mennynek, hogy vezessen, csodálatos, milyen gyökeresen megváltozhat az életünk már rövid idő alatt is. Néha az Úr valamilyen nagy dolgot kíván tőled azért, hogy helyrehozd, amit elrontottál, vagy helyreállítsd a helyzetet azzal, akit megbántottál, de máskor meg csak annyit vár el, hogy kezdésül valakinek mutasd be Krisztus szeretetét a gyakorlatban.

5. Engedelmeskedj Isten vezetésének. Mikor kijelented az Úrnak, hogy bármit hajlandó vagy megtenni a dolgok helyrehozásáért, majd Ő közli veled, mit csinálj: akkor azt csináld is meg! Tarts igényt az ígéreteire. Ő segíteni fog. Továbbra is imádkozz az Ige szavaival!

Ahogy Jákób egész éjjel küzdött, nekünk is napfelkeltéig kell viaskodnunk. Kitartóan ismételjük Istennek: „Nem engedlek el, míg meg nem áldasz engem! Nem engedlek el, míg nem adsz felmentést életemnek erre a területére!” Ez nem egy öntelt ima, mert nem saját önző, testi vágyainkért imádkozunk, hanem győzelemért könyörgünk életünk lelki romlásai fölött. Lelki megerősítésért esedezünk. Új szívet és új lelket kérünk, hogy a Szentlélek teljesen kitöltethessen az életünkre. Isten ezeket mind megígérte, hogy megadja.

6. Kezdd el kigyűjteni azokat az ígéreteket a Bibliából, melyeket igényelhetsz, mikor Sátán kísért, hogy visszatérj a régi utakhoz. Bármikor, ha látod, hogy az ellenség megpróbál rávenni újra lelki kompromisszumokat kötni az életedben, te Isten Szavával küzdd le őt. Az Úr majd megadja neked a győzelmet.

Ellen White szerint„éberség és ima segítségével annyira vigyázni tudunk a gyönge pontjainkra, hogy azok erősségeinkké válnak, és elbukás nélkül nézhetünk szembe a kísértéssel”. (Pastoral Ministry, 124. o.)

A fenti gondolatok a „Merjünk többet kérni. A megválaszolt ima mennyei kulcsai” című könyv kivonatos részletei. (Melody Mason: Daring to Ask for More: Divine Keys to Answered Prayer, Pacific Press, 2014.)