100 napos ima – 1. hét

„Szólítsuk meg Jézust sürgető szükségünkben!” 100 napos ima – 1. hét

„Béke a járvány közepén”

Mark A. Finley

A számok ugrásszerűen emelkednek. A tomboló koronavírus- vagy a COVID-19-járvány villámsebesen járja be az egész bolygót. De egy másik csapás még ennél gyorsabban száguld rajta keresztül. Már több embert megfertőzött, mint akik kapcsolatba kerültek a koronavírussal. Ugyanolyan súlyos, mint a vírus, és valóban van más is, ami halálosabb tőle: és ez a félelem. A félelem, szorongás és aggódás hatással van az immunrendszerünkre, megfojtja örömünket, és megfoszt a reménytől.

Hogy akadályozhatnánk meg, hogy az aggódás és a rettegés fogva tartson bennünket? Mi segíthet abban, hogy ne győzzön le a félelem? Vagy még pontosabban úgy mondhatnánk, hogy ki szabadíthat meg minket a bénító félelmeinktől? Jézus Lukács evangéliuma 21. fejezetében beszél a mi korunkról, amiben ezt jövendöli meg: „Az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek.” A következő Ige így folytatja: „Akkor meglátják az embernek Fiát eljönni a felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti váltságotok.” (Lukács 21:26–28)

Hogy markában tart a félelem, vagy reménytelien élünk, attól függ, mire nézünk. Ha a természeti csapásokra figyelsz, ha rossz hírek fenyegetnek, ha a dögvész és betegség körül forognak a gondolataid, ha ezekre koncentrálsz, akkor a szíved meg fog telni félelemmel. Jézus így szólt: „Nézzetek fel!” Miért? Mert mikor a mennyei szentélyre pillantunk, meglátjuk Krisztust, és felfedezzük az ígéreteiben rejlő erőt.

Krisztusban teljes bizalmunk van. Krisztusban megtapasztaljuk a bizonyosságot. Krisztusban az élet bizonytalanságai és aggodalmai fölé emeltetünk, és a szívünk megtelik biztonságérzettel abban az Egyben, aki örökké tartó, maradandó, felmérhetetlenül mély, kimeríthetetlen és végtelen szeretettel szeret minket. Krisztusban szabadulunk meg a bénító félelmeinktől. Néha még mindig átélhetjük a félelem érzését, de már nem fog gúzsba kötni, mert az Istenbe vetett bizalmunk győzedelmeskedik a félelmünk fölött.

1901. október 9-én a Signs of the Times folyóiratban ez a bátorító kijelentés jelent meg Jézusnak Lukács 21. részében olvasható állításáról: „Az emberek szíve elhal a földre következő dolgok miatti félelemtől. De akik hisznek Istenben, a viharban is meghallják az Ő hangját, ahogy ezt mondja: »Én vagyok, ne féljetek!«”

Ez a csodálatos idézet az Evangelizáció című könyv 65. oldaláról származik: „A nagy befejező munkában óriási zavarodottsággal, értetlenséggel találkozunk majd, és nem is tudjuk, hogyan végezzük a feladatunkat; de nem szabad elfelejtenünk, hogy a menny három nagy hatalma munkálkodik, isteni kéz nyugszik a kormánykeréken, és az Úr véghez viszi elgondolásait.”

A Biblia ismételten felszólít: „ne félj” vagy „ne féljetek”. Noha én személy szerint nem számoltam még össze, hányszor használja a Szentírás ezt a kifejezést, de az egyik szerző 365 helyet talált, ahol a „ne félj”-hez hasonló felszólítás van a Bibliában: ez azt jelenti, hogy az év minden napjára jut egy. A Mindenható az egész naptári évet lefedte ezzel. Arra hív, hogy pihenjünk meg a szeretetében, bízzunk a kegyelmében, és örüljünk az erejének.

A Szentírás egyik legmegnyugtatóbb ígéretében Ésaiás Urunk szavait visszhangozva bátorít minket: „Ne félj, mert én veled vagyok.” Miért ne féljünk? Mivel Jézus velünk van. Bármin kell is keresztülmennünk, Ő ott van mellettünk. „Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak.” (Ésaiás 41:10) Hitünk hozzátapad Isten Szavának ígéreteihez. Fényünk beragyogja a világban uralkodó sötétséget. Az általános COVID-19-járvány katalizátorként elvezethet egy mélyebb kapcsolatra Istennel, nagyobb hitre és gazdagabb imatapasztalatra. Válság idején a hitünk őbenne van. Bizalmunk benne van. Ő a biztonságunk, bizonyosságunk, erőnk és reményünk. Legyen ez a járvány bűnbánatra, megújulásra és reformációra hívó kürtszó. Legyen ez olyan időszak, amikor ragaszkodunk ahhoz az ígéretéhez, hogy egy jobb holnap közeledik felénk.

Mark Finley a Generálkonferencia elnökének asszisztense. Bátorítunk, hogy ezen a héten kiemelten olvassátok Finley testvér könyvét, melynek címe: Újíts meg ismét, Urunk!

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Egy káosszal teli világban hol találunk biztonságot, és miben bízhatunk? A tudományban vagy abban, amit az egészségügyi szakemberek mondanak? Ha valóban Jézus a hitünk alapja, miként fog megváltozni az előttünk álló válság során a napi imáink sürgőssége és fókusza?

GYAKORLATI KIHÍVÁS: A Megváltó visszatérése előtt el kell jutnunk oda, hogy teljesen tőle függjünk, és csakis benne reménykedjünk. Ma kezdjünk el imádkozni, hogy adja nekünk az Ő békéjét, Szavával erősítse meg hitünket, és töltsön be Szentlélekkel, hogy hatékonyan dolgozhassunk érte, még a krízis közepette is. Kezdjük el magunknak igényelni ezeket az ígéreteket: 2Krónika 7:14; Lukács 11:13 és Zakariás 10:1, miközben naponta imádkozunk, hogy mélyebben betöltekezzünk a Szentlélekkel, és gyógyulásért könyörgünk országaink számára.

„Olyan hitet igényel az előttünk álló kín és gyötrelem, mely elvisel fáradságot, késedelmet és éhséget; olyan hitet, mely a kemény próba idején sem lankad. A kegyelemidő alatt mindenki felkészülhet erre a próbára. Jákób azért győzött, mert állhatatos és céltudatos volt. Győzelme a kitartó ima hatalmának bizonyítéka. Akik megragadják Isten ígéreteit, mint Jákób; akik olyan buzgók és állhatatosak, mint amilyen ő volt, azok hozzá hasonlóan fognak győzni. De akik nem hajlandók önmagukat megtagadni és Istennel küzdeni, akik nem imádkoznak buzgó kitartással áldásaiért, azok nem fogják az áldást elnyerni. Küzdeni Istennel – milyen kevesen tudják, mi is jelent! Milyen kevesen tárták fel egyszer is lelküket vágyakozással Isten előtt, míg minden idegszáluk megfeszült! Amikor a kétségbeesés hullámai leírhatatlan erővel csapnak át az esdeklő emberen, mennyire kevesen kapaszkodnak törhetetlen hittel az Úr ígéreteibe!” (A nagy küzdelem, 621. o.)

Ássunk le még mélyebbre! – További olvasmányajánlások erre a hétre:
Ellen G. White: Bizonyságtételek, IX. kötet, „Az utolsó válság” c. rész, 11–18. o.
• Mark A. Finley: Újíts meg ismét, Urunk!

1. napi imacélok (2020. március 27., péntek)

1. Imádkozzunk Isten egyházáért, hogy erősen álljon meg a COVID-19 okozta hatalmas egészségügyi krízisben a világ felé fordulva. Imádkozzunk számtalan egészségügyi dolgozónkért, doktorainkért, ápolóinkért és azokért, akik éjt nappallá téve dolgoznak, életeket mentve.

2. Imádkozzunk különösen az Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban és Németországban élő egyháztagjainkért, mert ezek Európának a koronavírus-járványtól legsúlyosabban érintett régiói.

3. Imádkozzunk a New York Cityben levő testvérekért és egészségügyi szakemberekért, ami az Egyesült Államok legmélyebben sújtott területeinek egyike.

4. Imádkozzunk azért, hogy megfékezzék a COVID-19-járvány terjedését, és Isten hallgassa meg az emberek kiáltásait, és gyógyítsa meg a földünket.

5. Imádkozzunk, hogy a káoszban is a keresztények világszerte érzékeljék Jézus visszatértének közelségét, és imában siettessék a mennyei trónt, a Szentlélekre hivatkozva.

2. napi imacélok (2020. március 28., szombat)

„Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (János 14:27)

„Az ellenség soha nem térítheti el azt a keresztényt, aki egyszerûen csak bízik a menny ígéreteiben.” (Review and Herald, 1903. február 3.)

1. Imádkozzunk, hogy a félelem helyét átvegye a békesség, és mint nép erősen álljunk a káosz közepén, bízva benne, hogy Isten kézben tartja az eseményeket.

2. Imádkozzunk azokért, akik a koronavírussal küzdenek, vagy már elvesztették szeretteiket a járványban. Imádkozzunk reményért és vigasztalásért a fájdalom között is.

3. Imádkozzunk a kenyai és más afrikai országokbeli egyháztagokért, akik szenvednek, mivel szabadtéri piacaik bezártak.

4. Imádkozzunk a könyvevangélistákért, lelkészekért, tanárokért, Biblia-munkásokért és azokért, akik lehetséges, hogy jelenleg nem folytathatják ugyanazt a szemtől szemben végzett szolgálatot, mint azelőtt. Imádkozzunk mennyei bölcsességért és ötletekért új utakat-módokat találni a szolgálatra.

5. Imádkozzunk a vírus miatt bezárt gyülekezetekért. Imádkozzunk: a közösségek kitalálják, hogyan maradjanak „együtt” az interneten keresztül élő adásban, és tegyenek bizonyságot, a megfelelő „fizikai távolságot megtartva”.

3. nap – 2020. március 29., vasárnapVizsgálj meg, Istenemismerd meg szívemet!

Istenhez folyamodni a mi sürgős szükségletünkben

“Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat! És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!” Zsoltárok könyve 139:23-24

„Sátán semmitől sem fél annyira, mint attól, amikor Isten népe minden gátló tényezőt eltakarít az útból úgy, hogy az Úr kiáraszthatja Lelkét egy bágyadt egyházra és egy bűnbánat nélküli közösségre… Minden kísértésnek, minden ellenkező befolyásnak — legyenek bár nyilvánosak vagy titkosak — sikeresen ellen lehet állni, csakhogy »nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel – azt mondja a seregeknek Ura« (Zakariás 4:6).” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból, I. kötet, 124. o.)

Kérdések amin gondolkodjunk:

Milyen gyakorlati módszerek léteznek, ahogyan megengedhetjük Istennek, hogy vizsgálja meg a szívünket?

Néha jó lelassulni, és megállni, hogy időt szánjunk az önreflexiónak, de sokak számára ez az időszak a nagy félelem és a bizonytalanság ideje. Hogyan tudjuk bátorítani azokat aki egyedül érzik magukat ebben a Koronavírus járvány időszakában?

3. napi imacélok

 1. Imádkozzunk, hogy személyesen hozzánk szóljon Dávid imája a 139. zsoltárban, mikor azt kérdezi az Úrtól, hogy van-e valami, ami közé és közénk áll. Ha a Szentlélek rámutat valamire, imádkozzunk azért, hogy bevalljuk és helyrehozzuk Istennel vagy másokkal ezeket a dolgokat.
 2. Imádkozzunk, hogy a körülményektől függetlenül hitben és ne félelemben éljünk.
 3. Imádkozzunk élelmiszer-tartalékért azok számára, akik most elveszítik a munkájukat, elbocsátják őket, vagy amiatt aggódnak, hogy ha nem mehetnek dolgozni, mit esznek majd a legközelebbi étkezésnél. Imádkozzunk, Isten tartsa el őket, és gondoskodjon a mindennapi szükségleteikről, ahogy Ésaiás 33:16-ban és Filippi 4:19-ben ígéri.
 4. Imádkozzunk, bárcsak az egyháztagok világszerte megértenék, hogy a Hetednapi Adventista Egyház egy olyan profetikus üzenettel megbízott profetikus mozgalom, melyet a menny különleges prófétai szolgálattal küldte el, és most jött el az ideje Isten dicsőségére fényleni.
 5. Imádkozzunk, hogy minden egyházvezető és egyháztag mindenhol meglátná ebben az összejövetelekben és napi teendőkben beállt szünetben a lehetőséget arra, hogy egy mélyebb személyes sétára induljon Jézussal.

4. nap – 2020. március 30. (hétfő)

Ne félj!

„Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal; a dögvésztől, amely a homályban jár; a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren; és hozzád nem is közelít.” (Zsoltárok 91:5–7)

„A hit akkor erősödik meg, ha kételkedésekkel és ellenkező hatásokkal kerül összeütközésbe. Az ilyen próbákban nyert tapasztalat értékesebb a legértékesebb drágaköveknél is.” (Bizonyságtételek, III. kötet, 555. o.)

Kérdések amin gondolkodjunk:

Milyen gyakorlati módszerek léteznek a félelem legyőzésére? Hogy hangzanak a Bibliában szereplő ígéretek, keresztény énekek éneklése, vagy az, ahogyan Isten vezetett bennünket a múltban? Tölts valakivel időt és meséld el neki, ahogyan Isten vezetett téged egy nehéz próbában, és meséld azt is, hogyan érezted az Ő vezetését ez időben, valamint a hited hogyan növekedett a próba legyőzése után. Ahogyan a jó Atya múltbeli vezetéséről elmélkedünk, megújul a bizodalmunk a jövőre nézve.

4. napi imacélok

 1. Imádkozzunk azért, hogy Isten teljesítse be a 91. zsoltár ígéreteit, és vonjon kordont gyermekei köré, megvédve őket a világunkat utolérő koronavírus-járványtól.
 2. Imádkozzunk, hogy ez az egész földre kiterjedő krízis fordulópont legyen az egyház történetében, és a lakosság ráébredjen Jézus közeli visszatérésére.
 3. Imádkozzunk a nagyvárosok zsúfolt lakásaiban élőkért, hogy kreatívan őrizzék meg az egészségüket, és módot találjanak arra, hogy kapcsolatban maradjanak másokkal. Különösen a négy fal közé szorult gyerekekért esedezzünk.
 4. Imádkozzunk a világszéles egyház vezetősége számára bölcsességért, mert most is sok döntéssel néznek szembe. Kérjünk mennyei bölcsességet ezekben a kihívásokkal teli időkben.
 5. Imádkozzunk bölcsességért kormányunk és a világ vezetői számára ebben a nehéz időszakban. Imádkozzunk azért, hogy a csúcsvezetők és a kormányhivatalnokok között őszinte istenkeresés induljon meg.

5. nap – 2020. március 31. (kedd)

„Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik tőle kérik.” (Lukács 11:13)

„A jövőben bekövetkező fontos eseményként tekintünk a Szentlélek kitöltésére az egyházra, pedig az egyháznak az a kiváltsága, hogy már most is elnyerheti Őt. Keressétek, imádkozzatok érte, higgyetek benne. Bízzunk a Szentlélekben, és a menny is arra vár, hogy ránk árassza.” (The Review and Herald, 1895. március 19.)

Kérdések amin gondolkodjunk:

Azt mondtuk, hogy akkor fog a Szentlélek kiáradni ránk, amikor kérjük. Azt is mondtuk, hogy a Menny ajándékként fogja adni az egész Egyházra. Tehát mire vár a Menny? Rád és rám vár? Lehetséges az, hogy nem ismerjük fel a lelki szükségleteinket amire nagyon szükségünk lenne? Lehetséges, hogy elégedettek voltunk a Szentlélek kis részével, amikor Isten vágyakozik arra, hogy teljes kiáramlást hozzon nekünk?

5. napi imacélok

 1. Imádkozzunk az újonnan diagnosztizáltak COVID-19-betegekért. Könyörögjünk a náluk alkalmazott kezelési módszerekért.
 2. Imádkozzunk az adventista egyház tagjaiért, hogy elsőként mutassák be az egészséges életmód szokásait és az immunrendszert erősítő olyan természetes módszereket, mint hogy sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasztanak, hideg-meleg váltófürdőt vesznek, és kinyitják az ablakokat, hogy friss levegőt lélegezzenek be.
 3. Imádkozzunk magunkért mint egyházért, hogy tudatában legyünk: hogyan használhatjuk fel az egészségügyi üzenetünket, a „evangélium jobb kezét”, és oszthatjuk meg online egészségügyi oktatás, videók formájában és más ötletes megoldásokkal, elérve vele az embereket.
 4. Imádkozzunk: ahelyett, hogy ezt a megnövekedett időt világi szórakozással töltenénk otthon, használjuk ki Isten Szavának tanulmányozására, imádkozásra és olyan könyvek olvasására meg videók nézésére, amik a hitünket növelik.
 5. Imádkozzunk azért, hogy a gyülekezetek világszerte terveket kovácsoljanak az egyháztagok egymással kapcsolatban tartására az elszigeteltség idején.

6. nap – 2020. április 1. (szerda)

„Én az Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. Este, reggel és délben panaszkodom és sóhajtozom, és Ő meghallja az én szómat. Megszabadítja lelkemet békességre a rám támadó hadtól, mert sokan vannak ellenem.”

(Zsoltárok 55:17–19)

„Mikor majd az egyház ráébred szent elhívására, sokkal több odaadó és gyümölcsöző ima megy fel a mennybe, amely azt kéri, hogy a Szentlélek mutassa meg Isten népének a lelkek megmentésére irányuló feladatát és kötelességét. Biztos ígéretet kaptunk, hogy az Úr minden kereső lélekhez közel húzódik.” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból, I. kötet, 116. o.)

Kérdések amin gondolkodjunk:

Mindannyian nagyon komoly csatában vagyunk. Az orvosok és az ápolók, valamint az élvonalbeli szakemberek különösen érzékelik ennek a csatának a melegét. Hogyan ösztönözhetjük őket munkájuk során? Hogyan kell harcolhatunk ebben csatában? És mi a szent elhívás, amelyre az Egyháznak fel kell ébrednie a lelki téren?

6. napi imacélok

 1. Imádkozzunk nagyszüleinkért, szüleinkért és az idősekért, hogy erősek és egészségesek legyenek a világszéles válság közepén.
 2. Imádkozzunk egészségügyi szakembereinkért, orvosainkért, ápolóinkért és mindazokért, akik továbbra is éjjel és nappal azért dolgoznak, hogy gondoskodjanak az újabb és újabb koronavírusos esetekről. Könyörögjünk az ő egészségükért és biztonságukért.
 3. Imádkozzunk, hogy még erőteljesebben haladjon előre a hármas angyali üzenet a világ azon részein, ahol nagy eseményeket és missziós programokat kellett lemondani, miközben most minden szem az ég felé fordul.
 4. Imádkozzunk a nagyvárosi missziós kezdeményezésekért a világegyház számos helyén. Kérjük az Urat, hogy az elvetett magok megteremjék a gyümölcsüket Isten országa számára.
 5. Imádkozzunk bölcsességért, türelemért és kegyelemért a mindennapokban bekövetkező számos változás kezelésében, hogy az emberek képesek legyenek megbirkózni ezzel, és mindenekelőtt hűséges tanúi legyenek Isten mindenható vezetésének az életükben.

7. nap – 2020. április 2. (csütörtök)

„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem.”

(Zsoltárok 50:15)

„Jákób győzött, mert kitartó és eltökélt volt. Tapasztalata az állhatatos ima erejét tanúsítja. Most kell megtanulnunk a győzelmes imádság, a rendületlen hit leckéjét. Krisztus egyházának és a keresztény embernek nem azok a legnagyobb győzelmei, amelyeket tehetséggel vagy műveltséggel, gazdagsággal vagy az emberek jóindulatával ér el, hanem amelyeket Isten fogadótermében arat le, mikor komoly, küzdő hite belekapaszkodik az Úr hatalmának erős karjába.” (Pátriárkák és próféták, 203. o.)

Kérdések amin gondolkodjunk:

Milyen típusú hitre van szükségünk? És hogyan érjük el a legnagyobb győzelmeinket? Oszd meg egy általad szeretett személlyel néhány olyan győzelmet, amelyet a közelmúltban szereztél, vagy néhány olyan győzelmet, amelyet meg kell szerezned. Imádkozzunk személyesen egymásért!

7. napi imacélok

 1. Imádkozzunk, hogy ezután is hittel nézzünk Istenre, a jövő bizonytalanságai között is bízva benne, mert tudjuk, hogy Ő kézben tartja a dolgokat. Könyörögjünk azért, hogy még akkor is bízzunk az Úr Szavában, mikor a minket körülvevő körülmények látszólag sötétek és elbátortalanítóak.
 2. Imádkozzunk bölcsességért az egyházvezetők és az ügyintézők számára, miközben az elnapolt generálkonferenciai ülés logisztikai kihívásain dolgoznak, ami jelen állás szerint 2021. május 20–25 között lesz megtartva Indianapolisban (az USA-ban).
 3. Imádkozzunk, hogy a 2021-es generálkonferenciai ülést lelki, misszióközpontú tervekkel töltsék meg, és a Szentlélek tartsa majd az irányítása alatt.
 4. Imádkozzunk a 2021-es generálkonferenciai ülés témájáért: „Jézus jön! Te is vedd ki a részed belőle!” Kérjük a mennyet, hogy a tagok mindenütt személyesen is meghallják a hívást a teljes tagbevonásra.
 5. Imádkozzunk a Szentlélek nagy kiáradásáért Isten világszéles egyházára, bárhol is vannak, hogy a munka befejeződhessen, és mi hazamehessünk.