Adventista Info

A Romániai ADRA folytatja a „Gyümölcsöző kertek” nevű projektet

E-mail Nyomtatás PDF

2012 és 2014 között Románia Moldva régiójában az ADRA útjára indította a „Gyümölcsöző kertek” nevű projektjét, melynek célja mezőgazdasági képzésben részesíteni hátrányos társadalmi helyzetű családokat, hogy ezáltal jövedelemgeneráló tevékenységeket folytathassanak. A tervnek 35 kedvezményezett családja volt, akik a támogatásnak köszönhetően melegházakat építhettek, amelyekben saját fogyasztásra, de értékesítési céllal is termeszthettek zöldséget, gyümölcsöt.

2014-ben a szavazáson részt vett fizikai személyek voksának és a zsűri pontozásának köszönhetően az ADRA projektje a „Ţara lui Andrei” ötletverseny keretében elnyerte az OMV-Petrom 15.000 eurós támogatását, így a következő időszakban is folytatódhat a projekt.

2015-ben 15 kedvezményezett családunk van Moldva két megyéjének – Iași és Vaslui – öt településén: Andrieşeni, Duda Epureni, Murgeni, Negreşti és Zorleni. Szegény családokról van szó, amelyek felnőtt tagjai munkanélküliek, iskolázatlanok, a társadalom kiközösítettjei.

„A projekt kedvezményezettjeit utólag meglátogattuk, és örömmel tapasztaltuk, hogy támogatásunk szemmel láthatóan segített életkörülményeiken, gazdaságilag és társadalmilag közép- és hosszútávon szép fejlődés elé nézhettek”, nyilatkozta Diana Parjohn, a Romániai ADRA projekt-menedzsere.

A „Gyümölcsöző kertek” nevű projekt jelenleg is folyamatban van, befejezését idén novemberre tervezzük. Ez idáig a kitűzött célok zömét elértük, 15-ből 14 melegházat sikerült felépítenünk.

Az ADRA nemzetközi nem kormányzati szervezet, amely 125 országban tevékenykedik, küldetését az együttérzéssel párosuló gyakorlati érzék jellemzi, és szükségben lévő embereken segít faji, nemzeti, politikai és vallási megkülönböztetés nélkül. 1997-ben az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Társadalmi Tanácsa (ECOSOC) konzultatív státusszal tüntette ki.

A Romániai ADRA szervezetet 1990-ben alapították. Tevékenységi területe: segélynyújtás természeti csapások esetén, gazdasági fejlesztés, az iskoláztatás támogatása, egészségvédelem, a családon belüli erőszak elleni küzdelem.

A Romániai ADRA

A kompánionok szászrégeni találkozója

E-mail Nyomtatás PDF

Szászrégen, az adventista imaház nagyterme, reggel 9 óra 5 perc. Felmennek a szószékre a szolgálattevők, a gyülekezet feláll, néhányan még odasúgnak szomszédjuknak pár szót. Ének hangzik el, ima emelkedik a magasba, minden a megszokott rendben, de ezúttal ünnepi légkörben. Tábori találkozóra gyülekeztünk. A terem tele.

A szombatiskola rendhagyó módon zajlik. Csoportok alakulnak, emberek ismerkednek egymással, kitöltik a leckefüzeteket és kartotékokat. Valaki a mikrofonnál azon fáradozik, hogy a szombatiskolát időben befejezzék. Nem sok sikerrel.

Szünet következik. Forró ölelések, tartalmas beszélgetések ideje. A következő momentum a táborra való visszaemlékezés, felszólalások és videóbemutatók révén. A teremben fülledt meleg, de jókedv uralkodik. Dél körül azonban a hasak – az ábrázat vidámsága ellenére – jussukat kérik. Megvendégelnek, svédasztalosan. Lecsillapítjuk éhségünket, szomjunkat, majd elindulunk, hogy hátrányos helyzetű embertársainkon segítsünk, szükségleteiket betöltsük.

Benyitunk egy kapun. Hosszú udvar, több ház, sok kíváncsi szempár. A csomagok láttán mosoly. Felzendül néhány ének, legördül néhány könnycsepp. Elhangzik egy ige és egy ima. Ma is jót tettünk felebarátainkkal.

A délutáni istentisztelet alkalmával megosztottuk a gyülekezettel jótékonysági élményeinket. Annyit beszéltünk a csomagosztásról, hogy vendéglátóink is úgy érezték, csatlakozniuk kell hozzánk. Elindultak ők is csomagot osztani. A vacsoránk volt benne. Ezt követően, naplemente után csoportosan szaladtunk, játszottunk. Akik pedig hamarabb keltek útra, az ottmaradottak búcsúölelése kísért hazáig.

György Kinga

Új faji és vallási törvények Mianmarban (korábban Burma). Tiltakozik a nemzetközi közvélemény.

E-mail Nyomtatás PDF

Négy, fajra és vallásra vonatkozó törvényt fogadtak el nemrég Mianmarban, ami pánikot kelt nemzetközi szinten. A rendeletek komolyan érintik az ország vallási-faji kisebbségeit, így a keresztényeket és az adventistákat is.

A „Törvények a faj és a vallás védelmében” gyűjtőnéven megnevezett törvénycsomag négy olyan rendeletet tartalmaz, amely szorgalmazza a monogámiát, meghatározza a vallásos áttérés, valamint a különböző felekezetekhez tartozók házasságkötésének feltételeit, és irányelveket fogalmaz meg a népszaporulat ellenőrzésére vonatkozóan. A mianmari törvényhozók véleménye szerint ezeket a törvényeket a Mianmarra jellemző életstílus megőrzése és a lakosság védelme érdekében hozták.

A házasságra, vallásra és családra fókuszáló törvények az élet különböző területeit érintik, és a következő irányelveket fogalmazzák meg:

– Az ország polgárainak nem szabad egy időben több személlyel is házastársi viszonyban élniük.

– A vallásukat megváltoztatni óhajtó személyeknek a helyi közigazgatás által alapított tanács tudomására kell hozniuk szándékukat, bizonyítaniuk kell, hogy az utóbbi 90 nap alatt mélyrehatóan tanulmányozták a kérdést, majd várniuk kell a tanács jóváhagyására.

– A más hitű férfiakkal házasságra lépni óhajtó buddhista nőknek értesíteniük kell a hatóságokat szándékukról. A közigazgatás a bejelentett házasságkötési szándékot a helyi hivatalos közlönyben publikálja, majd a jóváhagyásig 14 napot kivár, hogy a házasságkötésben érintettek (rokonok, ismerősök) megtehessék megjegyzéseiket, észrevételeiket. Amennyiben vannak ellenzői az illető kapcsolatoknak, a házasságot nem hagyják jóvá.

– A már létező „felemás” családoknak regisztráltatniuk kell magukat, hogy bekerüljenek a hatóságok nyilvántartásába.

A népesség-szaporulat ellenőrzésére vonatkozóan a hatóságok előírhatják, hogy az ország bizonyos tartományaiban a nők háromévente gyermekeket szüljenek.

A törvényjavaslatok 2013-ban láttak napvilágot, a törvényhozás pedig 2014 végén és 2015 elején jóváhagyta azokat. A negyedik rendeletet 2015. augusztus 31-én írta alá Mianmar elnöke, Thein Sein.

Nemzetközi civil szervezetek, így az Amnesty International is, valamint az ENSZ emberjogi szakemberei aggodalmuknak adtak hangot a mianmari faji/vallási kisebbségek kérdését szabályozó törvények kapcsán. Jelenleg még nem egyértelmű, milyen módon fogják befolyásolni ezek a törvények az ország keresztény kisebbségeinek életét.

A Mianmari Adventista Egyház továbbra is küldetésére összpontosít, és tagságát arra buzdítja, hogy  gyakoroljon pozitív befolyást embertársaira a családban, a munkahelyen és a társadalomban.

A Dél-kelet Ázsiai-Csendes-óceáni Régió adventista vezetői arra kérik a világ minden táján élő adventista híveket, hogy imádkozzanak mianmari testvéreikért.

Teresa Costello / SSD

Szimbolikus jelentőségű esemény: Rómában Luther Mártonról neveztek el egy közteret

E-mail Nyomtatás PDF

2015. szeptember 17-étől kezdődően Róma lakosai és az Örök Városba érkező turisták meglátogathatják a Luther Mártonról elnevezett teret. A Colosseum közelében található, a németországi és európai protestáns reformáció atyjáról elnevezett köztér révén Róma városa ily módon tiszteletét fejezi ki Luther Márton személye iránt.

„Azáltal, hogy Luther Mártonról neveztük el ezt a teret, kifejezzük abbéli meggyőződésünket, hogy Rómának tiszteletben kell tartania minden egyházat és vallást. Könnyebb felbontani egy atomot, mint szétrombolni egy előítéletet, mondta Albert Einstein. Mi ma egy előítéletet döntöttünk meg!” – mondta Ignazio Marino, Róma polgármestere, a téren található emlékkő leleplezésekor, amely emlékkövön a következő olvasható: „Luther Márton: A Reformáció német hittudósa – 1483-1546.”

Furcsán hatnak e szavak. Amint azt a történelemből is tudjuk, Luther kiválása a római egyházból, valamint az általa elindított Reformáció olyan mély szakadást idézett elő, hogy közel ötszáz évig Róma városa tudomást sem vett a német teológusról. Egyébként a Lutherrel szembeni előítéletek ma is erőteljesek, ezt bizonyítja az a tény is, hogy a projekt jóváhagyásához hosszú időre volt szükség (a kérvényezést már 2009-ben benyújtották), valamint az olasz médiában is számos befolyásos személy ellenezte. A Fratelli d`Italia nevű szélsőjobboldali párt nyíltan szembeszállt a projekt kezdeményezőivel, mondván, hogy a tér nevének megváltoztatása és az emlékplakett kifüggesztése durva sértés a katolicizmusra nézve.

Mindazonáltal a csoda megtörtént. A hetednapi adventista dr. Carlo Giliberti vezette kezdeményezést az Adventista Egyház Vallásszabadság Osztálya és a Lutheránus Egyház közösen támogatta, és fáradozásukat siker koronázta.

A cél Luther római látogatása ötszázadik évfordulójának megünneplése volt. „Ez a nap fontos dátum az Olaszországi Adventista Egyház számára. Mi voltunk ennek a projektnek a kezdeményezői, és a továbbiakban is támogatni fogunk minden olyan kezdeményezést, amely Isten Igéjére és szeretetére terelheti a figyelmet. Ma, Rómában, van egy hely, mely Luther Márton teológiájának lényegére emlékeztet, és ez nem más, mint a Sola Scriptura” – nyilatkozta Stefano Paris, az Olaszországi Hetednapi Adventista Egyház elnöke.

„Az eseménynek történelmi súlya van – habár nem kevés vita veszi körül. Reméljük, hogy ezzel egy utat nyitottunk meg a többi európai nagyváros előtt, hogy ott is elismerjék e nagy teológus érdemeit. A Reformáció ötszáz év eltelte után is él, a protestáns teológusok meggyőződése szerint, akik az egyházat az »ecclesia semper reformanda« (állandóan reformálódó) kifejezés prizmáján keresztül látják” – nyilatkozta Dora Bognani, az esemény moderátora.

Az ünnepségen több száz érdeklődő vett részt, de jelen voltak a vallásos és politikai élet jeles személyiségei is, úgymint: Giovanna Iurato prefektus, a Belügyminisztérium Vallásosztályának igazgatója, Susanne Marianne Wasum-Rainer, Németország római nagykövete, Annette Schavan, Németország vatikáni nagykövete, Jutta Fischer, Lutherstadt Eisleben városának (Luther szülővárosának) polgármestere, Valdo Spini, az Olaszországi Kulturális Egyesületek elnöke, Dora Bognandi, az Olaszországi Hetednapi Adventista Egyház Vallásszabadság Osztályának alelnöke, az esemény moderátora, a Katolikus Egyház és a Protestáns Egyházak képviselői.

Benone Corneliu Lupu, lelkész, Róma / Andreas Mazza, EUD / AARC

Ünnepelt a csittszentiváni adventista gyülekezet

E-mail Nyomtatás PDF

A csittszentiváni adventista gyülekezet életében elérkezett az az idő, amikor megünnepelhette 100 éves fennállását.

Az előkészületekben mintha-mintha ugyanaz a lelkület mutatkozott volna meg, mint sok évvel ezelőtt, az imaház építése alkalmával. Aki szívén viselte a 100 éves jubileum ünnepét, lelkesen hozzájárult az alkalom előkészítéséhez.

Péntek este már ünnepi hangulat volt az imaházban, ahova kicsitől nagyig majdnem mindenki eljött. A gyülekezet idősebb tagjai közül többen is szót kaptak, hogy tapasztalatokat osszanak meg a jelenlévőkkel az imaház építésével kapcsolatban. Orbán János lelkipásztor, a csittszentiváni gyülekezet egykori lelkésze pedig Isten Igéjén keresztül világította meg a gyülekezeti élet fontosságát, az énekkar pedig énekekkel dicsőítette az Urat mindazért, amit a csittszentiváni gyülekezet fennmaradásáért tett.

Szombat reggel a gyülekezet csendes percekkel kezdte az istentiszteletek sorát: imaórára gyűltünk össze. Nagy Jenő testvér könnyes szemekkel ecsetelte az elmúlt évek adventista lelkületét, összehasonlítva a 100 évvel ezelőtti adventista lelkülettel.

A szünetben zsúfoltságig telt az imaház vendégekkel és testvérekkel. A falu elöljárói közül jelen volt Bartha Mihály polgármester, aki értékelte az adventista jelenlétet a faluban. Az egykor az imaház mellett lakó alpolgármester pedig elmondta, hogy sok adventista éneket és istentiszteletet hallott már szomszédként, és elköltözése után sem szabadult az adventistáktól, mivel most is adventista család az egyik szomszédja.  A falu jegyzője is jelen volt családjával együtt, és örvendett az adventista közösségnek.

Az Adventista Egyház részéről jelen volt Tomoiagă Ştefan, az Unió titkára, aki az alkalmi beszédet tartotta, Szász Ernő, az Egyházterület elnöke, és a nagytiszteletű meghívott lelkipásztorok. A gyülekezet történelmét Dr. Nagy Vilmos mutatta be, képekkel és tapasztalatokkal. Szavalatok, költemények, énekek hangzottak el, kicsik és nagyok dicsérték a Jó Istent azért, hogy mindeddig fenntartotta a csittszentiváni gyülekezetet.

Az alkalmat még meghittebbé tette a közös ebéd, amit a kultúrotthonban tálaltak fel a résztvevők és a vendégek számára.

Délután a csittszentiváni gyülekezet egykori prédikátorai és a gyülekezet presbiterei szólaltak fel, és az Igén keresztül hozták közelebb a mennyet a földhöz.

A Küldő Igét Szász Ernő, egyházterületi elnök tolmácsolta és arra buzdított, hogy még komolyabbra fogva küldetésünket, várjuk az Úr Jézus eljövetelét.

 

 

Portik-Herbert Zoltán, a csittszentiváni gyülekezet lelkipásztora

A kibédi hetednapi adventista gyülekezet fennállásának 80. évfordulója

E-mail Nyomtatás PDF

Rendkívüli „Ében-Háézer” megemlékező ünnepet ült közel 300 személy jelenlétében 2015. szeptember 5-én a Kisküküllő menti kibédi adventista gyülekezet, létrejöttének nyolcvanadik évfordulója alkalmából. A megemlékezés örömében osztozó meghívottak kibédi, de időközben eltávozott személyek és családok voltak, de jelen voltak az egykor Kibéden szolgáló, vagy innen származó lelkészek, a kerület szomszédos gyülekezeteinek tagjai, a környék és a távolabbi települések adventista közösségeinek tagjai, sőt határon túli gyülekezetek tagjai is;a Dél-Erdélyi Egyházterület elnöke, Szász Ernő lelkész, továbbá a helyi polgármester Dósa Sándor, Orbán Sándor alpolgármester, és egy sor nem adventista érdeklődő. Jelen volt Dóci György baptista és Sípos Vízaknai Balázs református lelkész is. Az eseményről a Speranţa TV stábja felvételt készített.

Az ünnepi hangadót a péntek esti Ige adta meg, amelyet Szallós Farkas Zoltán egyetemi tanár szólt, s amelyben a hármas-angyali üzeneten keresztül a szombat-tapasztalat igazi megélésére bátorított. A szombat reggeli áhítati gondolatok egymás terhének hordozására biztatták a gyülekezetet Márk 2. fejezete alapján. Az Igét Józsa Zoltán lelkész tolmácsolta.

A délelőtti alkalom középpontja a kibédi gyülekezet történetének rövid ismertetése volt, Kecseti Barna és Szilveszter Ági, valamint Kecseti Márk és Jakab Beáta felemelő előadásában. Az ünnepi hangulatot ének, zene és versmondás gazdagította. A polgármester és az alpolgármester rövid szónoklatban méltatta a kibédi adventista közösséget, jóindulatról tett bizonyságot irányukban. Ennek egyik ékes bizonyítéka, hogy „Adventista utcának” nevezték el azt az utcát, amelyen az adventista imaház található (hivatalosan, utcanév-táblával jelölve).

Az ünnepi beszédet Szász Ernő testvér szólta. Üzenetét az Apostolok Cselekedete 3. fejezetéből merítette. Emlékeztetett arra, hogy Péter és János tapasztalata kihívás is egyben arra, hogy a társadalom betegét, a sántát nem szabad a kapun kívül hagynunk, hiszen a történet főszereplője, a názáreti Jézus, ma is segíthet minden elesett emberen.

Az ünnepi közös ebédet helybéli szorgos asszonyok készítették és szolgálták fel a nemrég újjáavatott, impozáns kultúrházban. A délutáni megemlékezésen lelkészek, egyháztagok, helybéliek és vendégek kaptak szót, vagy pedig énekeltek, szavaltak. A helybővítésért sátor felvonás történt az udvaron az ünnep teljes idejére.

A délutáni megemlékezés zárszavát Szász Ernő testvér szólta azon vágyának adva hangot, hogy nem a százéves megemlékezésre készül, hanem inkább a Krisztus megígért eljövetelére rendezett nagy találkozóra, másokat is buzdítva erre. Ezen szavak emlékével és az udvarban felszolgált szőlő és kalács ízével távozhatott a boldog ünneplő közösség.

 

Barabás B. Sándor, a kibédi gyülekezet lelkipásztora

Elnöki körlevél

E-mail Nyomtatás PDF

Kedves Barátaim!

Mindannyiunknak forró augusztusunk volt. De annál jobban estek a szombati gyülekezések és a nyári záporok – amelyek az Úr jelenlétét jelezték.

Az alábbiakban azokat az augusztusi eseményeket sorolom fel, amelyeken magam is részt vettem.

 

Bragadiru (Ilfov megye)

Néhány kilométernyire Bukaresttől egy olyan közösséget találtam, amely péntek este jóval az istentisztelet kezdése előtt összegyűlt, és a végén, az utolsó ének után is boldogan maradt még. A Bragadiru-i gyülekezet, melynek alig több mint 40 tagja van, olyan természetességről tett bizonyságot az istentiszteleti programot illetően, hogy azt szeretnők minél több gyülekezetben megtapasztalni, testvéri szeretetük pedig egyenesen rabul ejtett. A kicsi, de rendezett és minden kényelmi igényt kielégítő imaházban a jelenlévők tekintetből megértették egymást. A presbiter irányítása alatt sorra felálltak, és részt vettek a liturgikus mozzanatokban.

Továbbra is imádkozunk legfőbb álmuk megvalósításáért, amely nem más, mint az Úr népe javára billenteni a demográfiai mérleget.

 

Bukarest – „Labirint” gyülekezet

Majdnem egy év után az Úr megsegített újra eleget tennem a „Labirint” gyülekezet lelkészei, Leonida Ghioaldă és Adrian Petre testvérek meghívásának. Micsoda advent történelmet rejtenek magukban ezek a betűk: L-A-B-I-R-I-N-T? Hány meg hány felejthetetlen prédikációnak, zenés istentiszteletnek, micsoda lelki tapasztalatoknak, hittudományi előadásoknak (még a Szeminárium idejéből), mennyi lelkészi találkozónak, minő odaszentelt életű emberek szolgálatának volt a színhelye ez az imaház?! A belső terek minden egyes zuga az Úrról tesz bizonyságot!

A gazdag program megörvendeztetett: az imaóra az ifjaké volt, a szombatiskola pergő, de ugyanakkor tartalmas volt, a hívek és a vezetők szóba elegyedtek velünk, a vendégeket árt karokkal fogadták. Egyszóval, a „Labirint” gyülekezet minőségi lelki eledellel jutalmazza a küszöbét átlépőket.

 

Mangalia (Konstanca megye)

Nem néztem utána, milyen szélességi körön fekszik Mangalia, valószínű, hogy itt található országunk legdélebbi adventista gyülekezete. De déli fekvése ellenére élen jár a tevékenységek és törekvések terén. A Viaţă şi Sănătate” Kiadó akciójának kellős közepén érkeztem Mangaliára, ahol a kiadónk egy „helyőrséget” működtetett az adventista imaházban, amelynek melléktermei menedékül szolgáltak az alkalmazott és az önkéntes könyvevangélistáknak. A gyülekezet mindent a rendelkezésükre bocsátott, szívvel-lélekkel támogatta őket. Egészen az Úr jutalmáig, a könyvevangélisták friss lendületükkel hozzájárultak a helyi közösség missziójának fellendítéséhez, amelyért ez úton fejezem ki köszönetemet. Hálás vagyok nektek, bátor könyvevangélisták, nehéz körülmények közt kimerülésig végzett szolgálatotokért, hogy az üdvösség hírét eljuttassátok a Szentlélek által felkészített lelkekhez.

 

Matca (Galac megye)

Íme, újra Matcán jártam, de ezúttal csak látogatásom céljára térnék ki. Mindannyian tudjuk, milyen értéket képvisel a községben az adventista közösség!

Stelian Iacob lelkész meghívására öt lelkészkollégámmal, Eugen Baciu, Vasile Ciobanu, Viorel Dima, Ionel Mardare és Miron Toma lelkészekkel részt vettünk a Matca I gyülekezet ünnepén: két presbitere – Jenică Istrate és Gheorghiţă Marin – felszentelésének szertartásán. Üdvözöljük a hívek bizalmát és Isten áldásait e két szolgálattevőjére, akiknek nehéz felelősségeket kell hordozniuk, fiatalos lelkülettel.

 

Pătrăuţi (Szucsáva megye)

Több mint húsz év telt el azóta, hogy először jártam ebben az imaházban, és már akkor felhívta magára a figyelmemet méreteit és tagságát illetően. Az évek folyamán, miközben közelebbről is megismertem ezt a gyülekezetet, feltűnt, hogy hitgyakorlásuk, Isten iránti hűségük, felebaráti szeretetük, misszionárius lelkületük és áldozatkészségük még rendszeretetüket és legendás, bukovinai gazdálkodószellemüket is megelőzi.

Pătrăuţi-ban mi, lelkészek, későre jutunk szóhoz, mert előbb a zenének kell szólnia: a fúvószenekarnak, az énekkarnak, az ifjúsági kórusnak, duettnek, szólistáknak. Így volt ez a hat ifjú – Ionatan, Luiza, Alexandra, Rebeca, Raluca és Sara – keresztségén is. El sem képzelitek, hány más vallású kollégát hívtak meg, akik el is jöttek az ünnepélyre!

Szívből gratulálok nekik, és ez úton újból megköszönöm, hogy meghívtak.

 

Peicani (Vaslui megye)

A hónap egy másik állomása a 23. zsoltár szavait juttatja eszembe: „Csordultig van a poharam.”

Amint a keleti országhatárhoz közeli Peicani felé közeledik az ember, két torony hívja fel magára a figyelmet: az egyik az ortodox templom tornya, a másik az adventista imaházé, amely egyben „oázis” és „csemeteültetvény” is. Oázis az idelátogatóknak, „csemeteültetvény” a misszióba indulóknak.

Ide is keresztségi istentiszteletre hívtak meg: Adi, Costică, Ioana, Luminiţa és Maricica kötött szövetséget az Úrral. A megkereszteltek közt volt huszonéves és nyugdíjas is, egyesek nemrég még a helybéli ortodox pap hűséges követői voltak, de volt olyan is, aki több évet volt börtönben, mint szabadlábon. Az egyik testvérnőt választása miatt elzavarták otthonról!

Szívből gratulálok a helybéli lelkésznek, W. Cotruta testvérnek, valamint a keresztségen részt vevő lelkészeknek, Enoh Felea, Bogdan Felea, Iosafat Liga és Ştefan Ropotică testvéreknek, de főként a laikus Emil Felea testvérnek, aki évekig küzdött azért, hogy fellobbantsa a mai ünnepeltek lelkében az Isten iránti vágy lángját.

 

Sperieţeni (Dâmboviţa megye)

Nem tudom, hogy Sperieţeni-ben a fúvószenekar diktálja-e a ritmust vagy sem, de az itteni adventista közösség jó ütemben halad a helyes irányban. Sperieţeni-be C. Ţepuş lelkésztársam meghívására mentem el, aki gazdag programmal jutalmazott meg. Amikor közel 90 percet töltesz az istentiszteleten, majd ugyanennyit az istentiszteletet követő nyilvános beszélgetésen, azzal a meggyőződéssel távozol, hogy a gyülekezet tudja, mit akar, és honnan kívánja szomját oltani. Az istentiszteleten egymást felváltva szolgált a fúvószenekar és az énekkar. Az imaház küszöbének átlépésétől egészen a nyilvános beszélgetés utolsó kérdéséig egyértelmű volt, hogy a hívek a mennyet óhajtják, és a föld mindössze ideiglenes misszióterep. Nem kerülték meg a érzékeny kérdéseket, és én sem a kényes válaszokat. Köszönöm, hogy megmutatták, mennyire szeretik Jézust életmódjukkal, azzal, ahogyan dolgoznak, tanulnak (sok diák van közöttük), misszióznak és vigyáznak a gyülekezetre.

 

 

Regionális és országos szintű rendezvények

 

Országos Ifjúsági Tábor – IMPACT, Porumbák (Szeben megye)

Már akkor mellettük voltam, amikor INK-nak nevezték magukat: Ifjak Nemzedéke Krisztusért (románul GTH: Generaţia de Tineri pentru Hristos). Bízok egészséges gondolkodásukban, tiszta álmaikban, rendszeres szolgálatukban, és üdvözlöm a munkatervüket, amelynek majd csak Krisztus eljövetele fog véget vetni. Önállóan szervezkednek, habár munkájukat mindig felügyeli az Adventista Egyház egy hivatalos felelőse, és a mérce színtjét is magasan tartják. Az IMPACT projekteken résztvevő több tíz, vagy akár több száz fiatal nem csak hozzáértésről tesz bizonyságot, hanem hitről és hűségről is. Legtöbbjük még tanul (gimnazista vagy főiskolás, egyetemista), de vannak közöttük már pályakezdő műépítészek, orvosok, zenészek, üzletemberek, tanárok, teológusok is. És ami a hűségüket illeti: azt élik, amit mondanak: szeretik Jézust, és azt akarják, hogy Vele való kapcsolatuk meg is látszódjék.

 

A Tenger Fesztiválja – Konstanca

Az idén hetedik alkalommal rendezték meg a Tenger Fesztiválját, melynek célja közelebb jutni a „Parthoz”. És azt hiszem, el is érte ezt a célt. A rendezvényért az idén három konstancai lelkész felelt: L. Bădescu, F. Muşat és A. Zaharia testvér. A fesztiválom olyan együttesek léptek fel, amelyek eddig még nem szerepeltek a rendezvényen. A megjelent nagyszámú és minden társadalmi réteget képviselő nézőközönség egy új küldetést kapott élete megújítására és a Jézus eljövetelére történő felkészítésére. Örvendek, hogy a „Viile Noi” gyülekezet és R. Georgescu lelkész hét évvel ezelőtti kezdeményezése „jó szelet kapott”, és most is kiérdemli „az év találkozója” címet Konstancán. Gratulálok a kitartásért és a töretlen alkotókészségért.

 

Országos Zenetábor – Vama (Szucsáva megye)

A mustármag példázata többek között arra tanít meg bennünket, hogy a félénk, törékeny kezdetek ellenére az Úr irányítása alatt bármilyen kezdeményezés erőre kaphat, kiteljesedhet.

Sok évvel ezelőtt egy félénk vidéki zenetanár – a jászvásári Petrică Diaconu, az „Octav Băncilă” Művészeti iskola tanára – alázatosan elkezdte zenére tanítani a gyülekezet gyermekeit. A láng elterjedt a kerületben, majd az egész megyében, és folytatódott az egyházterületben, s most, Isten kegyelméből országos szintűvé nőtte ki magát. Diaconu testvér az évek során több száz gyermeket tanított meg furulyázni.

Ez alkalommal Brazi-Vama gyönyörű komlexumában, melyet az Istrate család bocsátott rendelkezésünkre, egyhetes tábort szerveztek. Köszönet a két fő szervezőnek, Petrică és Cristi Toma lelkésznek, valamint az ország több részéről érkezett zenetanároknak (Sebastian Felea, Cătălina és Florin Herghelegiu, Mugurel Iacob), a gyermekeket elkísérő lelkészeknek (Kovács Árpád, Daniel Dumitriu, Adrian Petre, Adelin Plătică) és az egyházterületek képviselőinek (S. Macovei – Moldva, R. Mandache – Munténia) fáradhatatlan munkájukért, mellyel közelebb hozták a menny akkordjait a gyermekek, serdülők és ifjak füléhez.

Az Úr már készíti számotokra a jutalmat!

 

Idős lelkészek éves találkozója

Most vettem részt másodszor az idős lelkészek augusztus utolsó szombatján tartott találkozóján.

Még ha csak rövid időt is töltünk körükben, szívünk megtelik advent történelemmel és az Atya iránti vággyal. Felemelő érzés kilencven év feletti vagy éppen (csak papíron) nyugdíjba lépő lelkészekkel találkozni. Szomjazó lélekkel hallgatjuk prédikációikat, és éneklünk a G. Vasilescu lelkész által vezetett kórusban. Stafétaváltás történt a Nyugdíjalap élén Virgil Peicu testvér és Teodor Huţanu testvér között. Az egyház jelenlegi vezetőségét Mihai Maur testvér, a Bánáti Egyházterület elnöke képviselte.

Biztosíthatlak, hogy idős lelkészeinkben még mindig él a fiatalos lendület, és az Úr megáldja őket. Nekünk, fiataloknak kincsként kell vigyáznunk rájuk, mert az Úr munkájában továbbra is szükség van rájuk és szolgálatukra.

 

Legközelebbi találkozásunkig az Úr áldásának gazdag kiáradását kívánom számotokra!

 

Marius Munteanu

A cernicai Egészségügyi Posztlíceum okleveleit elismerik majd az Európai Unió tagállamaiban

E-mail Nyomtatás PDF

Az idén ősztől a cernicai Adventista Teológiai Intézet kollégiumában megkezdi működését az Egészségügyi Posztlíceum, amely általános orvos-asszisztensi képzést nyújt. Az oktatási folyamat minőségét kiváló tanári kar fogja biztosítani, melynek összetételét főorvosok, szakorvosok, gyógyszerészek, szaktanárok, nursing-oktatók alkotják. Egy műépítész tisztában van azzal, hogy ha minden részletet gondosan megtervez, az épület századokig is fennállhat. Ugyanúgy egy keresztény pedagógus is tudja, hogy ha szeretettel és az igazság iránti tisztelettel végzi a munkáját, eredménye örökké megmarad.

Az alkalmazott tantervet az Oktatásügyi Minisztérium dolgozta ki és hagyta jóvá, a tanulmányok végén kibocsátott okleveleket pedig országos és nemzetközi szinten is elismerik. A képzés hároméves.

Az adott feltételek mellett az Intézet a 2015-2016-os tanévre tíz tanulmányi ösztöndíjat ajánl fel azoknak a diákoknak, akik még egy képesítést vállalnak a szociális asszisztencia szakon (a tandíj-kötelezettség elengedéséről van szó). Más szavakkal, három éven belül két képesítést is szerezhetnek! A kollégium modern könyvtárral és olvasóteremmel rendelkezik, ahol a diákok hozzáférhetnek a legfrissebb szaklapokhoz és szakkönyvekhez, és részt vehetnek hazai és külföldi misszióakciókban.

„Az Egészségügyi Világszervezet megkongatta a vészharangot: világszinten egyre kevesebb az orvosasszisztens. Ennek köszönhetően a szegényebb országokban élő nővérek a gazdagabb országokba migrálnak, ami sok romániai fiatal számára kedvező helyzetet teremt. A nyári vakáció alatt több fejvadász ügynökség keresett meg minket, hogy leendő végzőseinknek külföldi munkát szerezzen!” – nyilatkozta Claudiu Şerban, a cernicai Egészségügyi Posztlíceum igazgatója.

A beiratkozás a jelentkezők által összeállított dosszié bemutatásából és egy interjúból áll. A dosszié a következő aktákat kell, hogy tartalmazza:

1. Beiratkozási kérvény – helyben kell kitölteni.

2. A gimnáziumi (líceumi) végzettséget igazoló bizonyítvány (másolat) / érettségi diploma (másolat).

3. Anyakönyvi kivonat a IX-XII/XIII osztályok tanulmányi eredményeiről (foaie matricolă – közjegyzőnél hitelesített másolat).

4. Személyazonossági (másolat).

5. Születési bizonyítvány (másolat).

6. Házassági bizonylat (másolat, amennyiben a jelentkező házas).

7. Orvosi igazolás (a családorvos állítja ki), amelyből ki kell tűnnie, hogy klinikailag egészséges, és képes abban a munkakörben dolgozni, amelyre az iskola a képzést biztosítja.

A dossziékat szeptember 9-ig lehet leadni, az interjúra pedig szeptember 10-én kerül sor. Az interjú időtartama 5-15 perc minden jelentkező esetében, amelynek eredménye vagy az átengedés, vagy az elutasítás. A vizsgáztató bizottság a következő kritériumok alapján méri fel a jelentkezőket:

– a szakma iránti elkötelezettség

– hajlandóság a cernicai Egészségügyi Posztlíceum által javasolt tevékenységeken való részévételre

– érdeklődés az egészségügy iránt, kommunikációs készség, a betegek iránti empátia

– a választás megindoklása

– verbális és nonverbális kommunikáció.

David Livingstone mondotta: „Istennek egyetlenegy Fia volt, és abból is orvosi misszionáriust faragott.” A missziót tekintve az Egészségügyi Posztlíceum Jézus Krisztus mindkét földi tevékenységére hangsúlyt fog fektetni.

Azon fiatalok számára, akik olvassák ezeket a sorokat, a következőt üzenjük: „Ha szereted az embereket, és segíteni szeretnél nekik, ha élvezni szeretnél egy igazi értékek uralta légkört, ha része akarsz lenni egy fiatal lelkülettel megáldott közösségnek, ha szeretnéd, hogy új lehetőségek nyíljanak meg előtted az orvosi misszió területén, akkor gyere, és iratkozz be a cernicai Egészségügyi Posztlíceumba! Itt az idő a te javadra dolgozik!”

További, a beiratkozásra, tandíjra, elszállásolásra és az interjúra vonatkozó információkért hívják a 021-369.53.50-ás vagy a 0744-68.51.23-as telefonszámok egyikét.

Ion Buciuman testvér keresztény verseskötete, a „Poiana cu izbuc” díjat nyert a CREDO alkotási versenyen

E-mail Nyomtatás PDF

Ion Buciuman testvér „Poiana cu izbuc” (Erdőtisztás forrással) című keresztény verseskötete elnyerte a CREDO irodalmi alkotóversenyen a zsúri különdíját.

A „Poiana cu izbuc” című kötetet a Viaţă şi Sănătate Kiadó publikálta az idén tavasszal, és részét képezi a „Doru Gălbenuş” sorozatnak. A több mint 200 oldalas könyv lélekemelő verseket tartalmaz, melyek a Szentírásból és a szerző keresztény tapasztalataiból merítik az ihletet.

„A versek olvasatának élménye után kijelenthetem, hogy ez a kötet ízig-vérig poézis, akárcsak a szerző élete” – nyilatkozta Daniel Chirileanu, a Román Unió Ifjúsági Osztályának igazgatója.

A szintén író-költő Bota Hanna, a könyv előszavában azt írja, hogy „noha témáit tekintve egy multikulturális alkotást tartunk a kezünkben, forrása egyedül a Szent Könyv.”

A versenyt a Maros Megyei Kulturális Igazgatóság vezetője, Nicolaie Băciuţ szervezte, ebben segítette a szászrégeni „Petru Maior” Városi Könyvtár, valamint a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal. A CREDO alkotási versenynek 15 éves múltja van.

Az eseményre és az azt követő díjosztásra a laposnyatelepi vadászkastélyban került sor.

A zsűri különdíjában részesült még Melania Rusu Caragioiu „Spre ceruri sacre” (Szent magaslatok felé) című kötete, Puiu Răducan „Perlele Domnului” (Az Úr gyöngyei) című válogatása, Maria Borzan népköltészeti gyűjtése, valamint Daniel Tiger „Ochi de lumină” (Fényszemek) című verseskötete.

Sorina Bloj

Az atyai ház hazavár… a szeretet átölel!

E-mail Nyomtatás PDF

2015. augusztus 15-én a marosszentannai gyülekezet volt az otthona „Az atyai ház hazavár… a szeretet átölel!” címmel rendezett közösségépítő programnak, melynek célja az volt, hogy mindazokat, akik valaha a szentannai gyülekezetbe jártak, és valamilyen oknál fogva már nem ezt a közösséget látogatják (házasság miatt elköltöztek, külföldre mentek, kimaradtak vagy más gyülekezetnek a tagjai), hazajöhessenek az anyagyülekezetbe. Hasonlóképpen hivatalosak voltak azok is, akik valamikor rokonszenveztek hitünkkel és közösségünkkel, adventisták hozzátartozói voltak, valamint a szentannai gyülekezet jelenlegi tagjai.

A találkozó mottója, mely egyben a program címe is volt, odaszentelődésre, lelkiségre és készülődésre késztetett, arra, hogy nemsokára hazaérkezünk abba a városba, melyet Jézus készít számunkra! „Elmegyek, hogy helyet készítsek… hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek!” (Jn 14:1-3). 

Az alkalmat gazdagította az itt szolgáló lelkészek, a Dél Erdélyi Egyházterület képviselője, a szabadi, udvarfalvi gyülekezetek képviselői, valamint a községi polgármester jelenléte és bátorító beszéde.

Köszönjük Istennek, hogy időt adott a találkozásra, közösségápolásra. Köszönjük azoknak a jelenlétét, akik eljöttek. Köszönjük a szolgálatokat, a szervezést, köszönjük a helyi községi vezetésnek, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta a kultúrotthont a majdnem háromszáz személy megvendégelésére.

Jó volt együtt lenni, beszélgetni, dicsőíteni Istent. Jó volt találkozni régi és új barátokkal, énekelni, hangszeren játszani, tapasztalatokat megosztani és együtt ebédelni. Jó volt megkóstolni a menny előízét.

SOLI DEO GLORIA

„Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus!” (Jel 22:20).

A csatlakozás hírei

E-mail Nyomtatás PDF

Hálaadással tudjuk hírül adni, hogy a csatlakozási felhívásra a Dunamelléki egyházterületről 360 pozitív válasz érkezett. Több gyülekezetben már folyamatban vannak a hitvallással történő felvételek. Minden érintett gyülekezet ünneplésről, hálaadásról, örömről beszél. Nagy szeretettel fogadjuk testvéreinket, és akik már a Hírháló olvasói, ezúton is Isten hozottat mondunk számukra.

A testvérek egy része gyülekezetként csatlakozik a Hetednapi Adventista Egyházhoz. A DET 52-ik gyülekezete az elmúlt szombaton lett megszervezve 32 fővel - Budapest, Őrjárat utcában. A jelenlegi lelkipásztor, Csókási Pál is tagja a legfiatalabb gyülekezetünknek. Szeptember folyamán további gyülekezetek kerülnek megszervezésre. A család bővül, és egyre többen egyesíthetjük erőinket az advent küldetés képviseletében.

A következő héten a DET TB elindítja az új munkatársak alkalmazási folyamatát is.

Tartsatok ki az imádkozásban! Még vannak, akik úton vannak, bizonytalanok. Ugyanakkor ne spóroljunk a hálaadással sem. Régóta várt és remélt történelmi események részesei vagyunk. Éljük meg azzal az örömmel, elfogadással és szeretettel, ahogyan a mennyei Atyánk előkészítette ezt!

Forrás: DET Hírháló

9. oldal / 84