Adventista Info

Elnöki körlevél

E-mail Nyomtatás PDF

Kedves Barátaim!

Mindannyiunknak forró augusztusunk volt. De annál jobban estek a szombati gyülekezések és a nyári záporok – amelyek az Úr jelenlétét jelezték.

Az alábbiakban azokat az augusztusi eseményeket sorolom fel, amelyeken magam is részt vettem.

 

Bragadiru (Ilfov megye)

Néhány kilométernyire Bukaresttől egy olyan közösséget találtam, amely péntek este jóval az istentisztelet kezdése előtt összegyűlt, és a végén, az utolsó ének után is boldogan maradt még. A Bragadiru-i gyülekezet, melynek alig több mint 40 tagja van, olyan természetességről tett bizonyságot az istentiszteleti programot illetően, hogy azt szeretnők minél több gyülekezetben megtapasztalni, testvéri szeretetük pedig egyenesen rabul ejtett. A kicsi, de rendezett és minden kényelmi igényt kielégítő imaházban a jelenlévők tekintetből megértették egymást. A presbiter irányítása alatt sorra felálltak, és részt vettek a liturgikus mozzanatokban.

Továbbra is imádkozunk legfőbb álmuk megvalósításáért, amely nem más, mint az Úr népe javára billenteni a demográfiai mérleget.

 

Bukarest – „Labirint” gyülekezet

Majdnem egy év után az Úr megsegített újra eleget tennem a „Labirint” gyülekezet lelkészei, Leonida Ghioaldă és Adrian Petre testvérek meghívásának. Micsoda advent történelmet rejtenek magukban ezek a betűk: L-A-B-I-R-I-N-T? Hány meg hány felejthetetlen prédikációnak, zenés istentiszteletnek, micsoda lelki tapasztalatoknak, hittudományi előadásoknak (még a Szeminárium idejéből), mennyi lelkészi találkozónak, minő odaszentelt életű emberek szolgálatának volt a színhelye ez az imaház?! A belső terek minden egyes zuga az Úrról tesz bizonyságot!

A gazdag program megörvendeztetett: az imaóra az ifjaké volt, a szombatiskola pergő, de ugyanakkor tartalmas volt, a hívek és a vezetők szóba elegyedtek velünk, a vendégeket árt karokkal fogadták. Egyszóval, a „Labirint” gyülekezet minőségi lelki eledellel jutalmazza a küszöbét átlépőket.

 

Mangalia (Konstanca megye)

Nem néztem utána, milyen szélességi körön fekszik Mangalia, valószínű, hogy itt található országunk legdélebbi adventista gyülekezete. De déli fekvése ellenére élen jár a tevékenységek és törekvések terén. A Viaţă şi Sănătate” Kiadó akciójának kellős közepén érkeztem Mangaliára, ahol a kiadónk egy „helyőrséget” működtetett az adventista imaházban, amelynek melléktermei menedékül szolgáltak az alkalmazott és az önkéntes könyvevangélistáknak. A gyülekezet mindent a rendelkezésükre bocsátott, szívvel-lélekkel támogatta őket. Egészen az Úr jutalmáig, a könyvevangélisták friss lendületükkel hozzájárultak a helyi közösség missziójának fellendítéséhez, amelyért ez úton fejezem ki köszönetemet. Hálás vagyok nektek, bátor könyvevangélisták, nehéz körülmények közt kimerülésig végzett szolgálatotokért, hogy az üdvösség hírét eljuttassátok a Szentlélek által felkészített lelkekhez.

 

Matca (Galac megye)

Íme, újra Matcán jártam, de ezúttal csak látogatásom céljára térnék ki. Mindannyian tudjuk, milyen értéket képvisel a községben az adventista közösség!

Stelian Iacob lelkész meghívására öt lelkészkollégámmal, Eugen Baciu, Vasile Ciobanu, Viorel Dima, Ionel Mardare és Miron Toma lelkészekkel részt vettünk a Matca I gyülekezet ünnepén: két presbitere – Jenică Istrate és Gheorghiţă Marin – felszentelésének szertartásán. Üdvözöljük a hívek bizalmát és Isten áldásait e két szolgálattevőjére, akiknek nehéz felelősségeket kell hordozniuk, fiatalos lelkülettel.

 

Pătrăuţi (Szucsáva megye)

Több mint húsz év telt el azóta, hogy először jártam ebben az imaházban, és már akkor felhívta magára a figyelmemet méreteit és tagságát illetően. Az évek folyamán, miközben közelebbről is megismertem ezt a gyülekezetet, feltűnt, hogy hitgyakorlásuk, Isten iránti hűségük, felebaráti szeretetük, misszionárius lelkületük és áldozatkészségük még rendszeretetüket és legendás, bukovinai gazdálkodószellemüket is megelőzi.

Pătrăuţi-ban mi, lelkészek, későre jutunk szóhoz, mert előbb a zenének kell szólnia: a fúvószenekarnak, az énekkarnak, az ifjúsági kórusnak, duettnek, szólistáknak. Így volt ez a hat ifjú – Ionatan, Luiza, Alexandra, Rebeca, Raluca és Sara – keresztségén is. El sem képzelitek, hány más vallású kollégát hívtak meg, akik el is jöttek az ünnepélyre!

Szívből gratulálok nekik, és ez úton újból megköszönöm, hogy meghívtak.

 

Peicani (Vaslui megye)

A hónap egy másik állomása a 23. zsoltár szavait juttatja eszembe: „Csordultig van a poharam.”

Amint a keleti országhatárhoz közeli Peicani felé közeledik az ember, két torony hívja fel magára a figyelmet: az egyik az ortodox templom tornya, a másik az adventista imaházé, amely egyben „oázis” és „csemeteültetvény” is. Oázis az idelátogatóknak, „csemeteültetvény” a misszióba indulóknak.

Ide is keresztségi istentiszteletre hívtak meg: Adi, Costică, Ioana, Luminiţa és Maricica kötött szövetséget az Úrral. A megkereszteltek közt volt huszonéves és nyugdíjas is, egyesek nemrég még a helybéli ortodox pap hűséges követői voltak, de volt olyan is, aki több évet volt börtönben, mint szabadlábon. Az egyik testvérnőt választása miatt elzavarták otthonról!

Szívből gratulálok a helybéli lelkésznek, W. Cotruta testvérnek, valamint a keresztségen részt vevő lelkészeknek, Enoh Felea, Bogdan Felea, Iosafat Liga és Ştefan Ropotică testvéreknek, de főként a laikus Emil Felea testvérnek, aki évekig küzdött azért, hogy fellobbantsa a mai ünnepeltek lelkében az Isten iránti vágy lángját.

 

Sperieţeni (Dâmboviţa megye)

Nem tudom, hogy Sperieţeni-ben a fúvószenekar diktálja-e a ritmust vagy sem, de az itteni adventista közösség jó ütemben halad a helyes irányban. Sperieţeni-be C. Ţepuş lelkésztársam meghívására mentem el, aki gazdag programmal jutalmazott meg. Amikor közel 90 percet töltesz az istentiszteleten, majd ugyanennyit az istentiszteletet követő nyilvános beszélgetésen, azzal a meggyőződéssel távozol, hogy a gyülekezet tudja, mit akar, és honnan kívánja szomját oltani. Az istentiszteleten egymást felváltva szolgált a fúvószenekar és az énekkar. Az imaház küszöbének átlépésétől egészen a nyilvános beszélgetés utolsó kérdéséig egyértelmű volt, hogy a hívek a mennyet óhajtják, és a föld mindössze ideiglenes misszióterep. Nem kerülték meg a érzékeny kérdéseket, és én sem a kényes válaszokat. Köszönöm, hogy megmutatták, mennyire szeretik Jézust életmódjukkal, azzal, ahogyan dolgoznak, tanulnak (sok diák van közöttük), misszióznak és vigyáznak a gyülekezetre.

 

 

Regionális és országos szintű rendezvények

 

Országos Ifjúsági Tábor – IMPACT, Porumbák (Szeben megye)

Már akkor mellettük voltam, amikor INK-nak nevezték magukat: Ifjak Nemzedéke Krisztusért (románul GTH: Generaţia de Tineri pentru Hristos). Bízok egészséges gondolkodásukban, tiszta álmaikban, rendszeres szolgálatukban, és üdvözlöm a munkatervüket, amelynek majd csak Krisztus eljövetele fog véget vetni. Önállóan szervezkednek, habár munkájukat mindig felügyeli az Adventista Egyház egy hivatalos felelőse, és a mérce színtjét is magasan tartják. Az IMPACT projekteken résztvevő több tíz, vagy akár több száz fiatal nem csak hozzáértésről tesz bizonyságot, hanem hitről és hűségről is. Legtöbbjük még tanul (gimnazista vagy főiskolás, egyetemista), de vannak közöttük már pályakezdő műépítészek, orvosok, zenészek, üzletemberek, tanárok, teológusok is. És ami a hűségüket illeti: azt élik, amit mondanak: szeretik Jézust, és azt akarják, hogy Vele való kapcsolatuk meg is látszódjék.

 

A Tenger Fesztiválja – Konstanca

Az idén hetedik alkalommal rendezték meg a Tenger Fesztiválját, melynek célja közelebb jutni a „Parthoz”. És azt hiszem, el is érte ezt a célt. A rendezvényért az idén három konstancai lelkész felelt: L. Bădescu, F. Muşat és A. Zaharia testvér. A fesztiválom olyan együttesek léptek fel, amelyek eddig még nem szerepeltek a rendezvényen. A megjelent nagyszámú és minden társadalmi réteget képviselő nézőközönség egy új küldetést kapott élete megújítására és a Jézus eljövetelére történő felkészítésére. Örvendek, hogy a „Viile Noi” gyülekezet és R. Georgescu lelkész hét évvel ezelőtti kezdeményezése „jó szelet kapott”, és most is kiérdemli „az év találkozója” címet Konstancán. Gratulálok a kitartásért és a töretlen alkotókészségért.

 

Országos Zenetábor – Vama (Szucsáva megye)

A mustármag példázata többek között arra tanít meg bennünket, hogy a félénk, törékeny kezdetek ellenére az Úr irányítása alatt bármilyen kezdeményezés erőre kaphat, kiteljesedhet.

Sok évvel ezelőtt egy félénk vidéki zenetanár – a jászvásári Petrică Diaconu, az „Octav Băncilă” Művészeti iskola tanára – alázatosan elkezdte zenére tanítani a gyülekezet gyermekeit. A láng elterjedt a kerületben, majd az egész megyében, és folytatódott az egyházterületben, s most, Isten kegyelméből országos szintűvé nőtte ki magát. Diaconu testvér az évek során több száz gyermeket tanított meg furulyázni.

Ez alkalommal Brazi-Vama gyönyörű komlexumában, melyet az Istrate család bocsátott rendelkezésünkre, egyhetes tábort szerveztek. Köszönet a két fő szervezőnek, Petrică és Cristi Toma lelkésznek, valamint az ország több részéről érkezett zenetanároknak (Sebastian Felea, Cătălina és Florin Herghelegiu, Mugurel Iacob), a gyermekeket elkísérő lelkészeknek (Kovács Árpád, Daniel Dumitriu, Adrian Petre, Adelin Plătică) és az egyházterületek képviselőinek (S. Macovei – Moldva, R. Mandache – Munténia) fáradhatatlan munkájukért, mellyel közelebb hozták a menny akkordjait a gyermekek, serdülők és ifjak füléhez.

Az Úr már készíti számotokra a jutalmat!

 

Idős lelkészek éves találkozója

Most vettem részt másodszor az idős lelkészek augusztus utolsó szombatján tartott találkozóján.

Még ha csak rövid időt is töltünk körükben, szívünk megtelik advent történelemmel és az Atya iránti vággyal. Felemelő érzés kilencven év feletti vagy éppen (csak papíron) nyugdíjba lépő lelkészekkel találkozni. Szomjazó lélekkel hallgatjuk prédikációikat, és éneklünk a G. Vasilescu lelkész által vezetett kórusban. Stafétaváltás történt a Nyugdíjalap élén Virgil Peicu testvér és Teodor Huţanu testvér között. Az egyház jelenlegi vezetőségét Mihai Maur testvér, a Bánáti Egyházterület elnöke képviselte.

Biztosíthatlak, hogy idős lelkészeinkben még mindig él a fiatalos lendület, és az Úr megáldja őket. Nekünk, fiataloknak kincsként kell vigyáznunk rájuk, mert az Úr munkájában továbbra is szükség van rájuk és szolgálatukra.

 

Legközelebbi találkozásunkig az Úr áldásának gazdag kiáradását kívánom számotokra!

 

Marius Munteanu

A cernicai Egészségügyi Posztlíceum okleveleit elismerik majd az Európai Unió tagállamaiban

E-mail Nyomtatás PDF

Az idén ősztől a cernicai Adventista Teológiai Intézet kollégiumában megkezdi működését az Egészségügyi Posztlíceum, amely általános orvos-asszisztensi képzést nyújt. Az oktatási folyamat minőségét kiváló tanári kar fogja biztosítani, melynek összetételét főorvosok, szakorvosok, gyógyszerészek, szaktanárok, nursing-oktatók alkotják. Egy műépítész tisztában van azzal, hogy ha minden részletet gondosan megtervez, az épület századokig is fennállhat. Ugyanúgy egy keresztény pedagógus is tudja, hogy ha szeretettel és az igazság iránti tisztelettel végzi a munkáját, eredménye örökké megmarad.

Az alkalmazott tantervet az Oktatásügyi Minisztérium dolgozta ki és hagyta jóvá, a tanulmányok végén kibocsátott okleveleket pedig országos és nemzetközi szinten is elismerik. A képzés hároméves.

Az adott feltételek mellett az Intézet a 2015-2016-os tanévre tíz tanulmányi ösztöndíjat ajánl fel azoknak a diákoknak, akik még egy képesítést vállalnak a szociális asszisztencia szakon (a tandíj-kötelezettség elengedéséről van szó). Más szavakkal, három éven belül két képesítést is szerezhetnek! A kollégium modern könyvtárral és olvasóteremmel rendelkezik, ahol a diákok hozzáférhetnek a legfrissebb szaklapokhoz és szakkönyvekhez, és részt vehetnek hazai és külföldi misszióakciókban.

„Az Egészségügyi Világszervezet megkongatta a vészharangot: világszinten egyre kevesebb az orvosasszisztens. Ennek köszönhetően a szegényebb országokban élő nővérek a gazdagabb országokba migrálnak, ami sok romániai fiatal számára kedvező helyzetet teremt. A nyári vakáció alatt több fejvadász ügynökség keresett meg minket, hogy leendő végzőseinknek külföldi munkát szerezzen!” – nyilatkozta Claudiu Şerban, a cernicai Egészségügyi Posztlíceum igazgatója.

A beiratkozás a jelentkezők által összeállított dosszié bemutatásából és egy interjúból áll. A dosszié a következő aktákat kell, hogy tartalmazza:

1. Beiratkozási kérvény – helyben kell kitölteni.

2. A gimnáziumi (líceumi) végzettséget igazoló bizonyítvány (másolat) / érettségi diploma (másolat).

3. Anyakönyvi kivonat a IX-XII/XIII osztályok tanulmányi eredményeiről (foaie matricolă – közjegyzőnél hitelesített másolat).

4. Személyazonossági (másolat).

5. Születési bizonyítvány (másolat).

6. Házassági bizonylat (másolat, amennyiben a jelentkező házas).

7. Orvosi igazolás (a családorvos állítja ki), amelyből ki kell tűnnie, hogy klinikailag egészséges, és képes abban a munkakörben dolgozni, amelyre az iskola a képzést biztosítja.

A dossziékat szeptember 9-ig lehet leadni, az interjúra pedig szeptember 10-én kerül sor. Az interjú időtartama 5-15 perc minden jelentkező esetében, amelynek eredménye vagy az átengedés, vagy az elutasítás. A vizsgáztató bizottság a következő kritériumok alapján méri fel a jelentkezőket:

– a szakma iránti elkötelezettség

– hajlandóság a cernicai Egészségügyi Posztlíceum által javasolt tevékenységeken való részévételre

– érdeklődés az egészségügy iránt, kommunikációs készség, a betegek iránti empátia

– a választás megindoklása

– verbális és nonverbális kommunikáció.

David Livingstone mondotta: „Istennek egyetlenegy Fia volt, és abból is orvosi misszionáriust faragott.” A missziót tekintve az Egészségügyi Posztlíceum Jézus Krisztus mindkét földi tevékenységére hangsúlyt fog fektetni.

Azon fiatalok számára, akik olvassák ezeket a sorokat, a következőt üzenjük: „Ha szereted az embereket, és segíteni szeretnél nekik, ha élvezni szeretnél egy igazi értékek uralta légkört, ha része akarsz lenni egy fiatal lelkülettel megáldott közösségnek, ha szeretnéd, hogy új lehetőségek nyíljanak meg előtted az orvosi misszió területén, akkor gyere, és iratkozz be a cernicai Egészségügyi Posztlíceumba! Itt az idő a te javadra dolgozik!”

További, a beiratkozásra, tandíjra, elszállásolásra és az interjúra vonatkozó információkért hívják a 021-369.53.50-ás vagy a 0744-68.51.23-as telefonszámok egyikét.

Ion Buciuman testvér keresztény verseskötete, a „Poiana cu izbuc” díjat nyert a CREDO alkotási versenyen

E-mail Nyomtatás PDF

Ion Buciuman testvér „Poiana cu izbuc” (Erdőtisztás forrással) című keresztény verseskötete elnyerte a CREDO irodalmi alkotóversenyen a zsúri különdíját.

A „Poiana cu izbuc” című kötetet a Viaţă şi Sănătate Kiadó publikálta az idén tavasszal, és részét képezi a „Doru Gălbenuş” sorozatnak. A több mint 200 oldalas könyv lélekemelő verseket tartalmaz, melyek a Szentírásból és a szerző keresztény tapasztalataiból merítik az ihletet.

„A versek olvasatának élménye után kijelenthetem, hogy ez a kötet ízig-vérig poézis, akárcsak a szerző élete” – nyilatkozta Daniel Chirileanu, a Román Unió Ifjúsági Osztályának igazgatója.

A szintén író-költő Bota Hanna, a könyv előszavában azt írja, hogy „noha témáit tekintve egy multikulturális alkotást tartunk a kezünkben, forrása egyedül a Szent Könyv.”

A versenyt a Maros Megyei Kulturális Igazgatóság vezetője, Nicolaie Băciuţ szervezte, ebben segítette a szászrégeni „Petru Maior” Városi Könyvtár, valamint a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal. A CREDO alkotási versenynek 15 éves múltja van.

Az eseményre és az azt követő díjosztásra a laposnyatelepi vadászkastélyban került sor.

A zsűri különdíjában részesült még Melania Rusu Caragioiu „Spre ceruri sacre” (Szent magaslatok felé) című kötete, Puiu Răducan „Perlele Domnului” (Az Úr gyöngyei) című válogatása, Maria Borzan népköltészeti gyűjtése, valamint Daniel Tiger „Ochi de lumină” (Fényszemek) című verseskötete.

Sorina Bloj

Az atyai ház hazavár… a szeretet átölel!

E-mail Nyomtatás PDF

2015. augusztus 15-én a marosszentannai gyülekezet volt az otthona „Az atyai ház hazavár… a szeretet átölel!” címmel rendezett közösségépítő programnak, melynek célja az volt, hogy mindazokat, akik valaha a szentannai gyülekezetbe jártak, és valamilyen oknál fogva már nem ezt a közösséget látogatják (házasság miatt elköltöztek, külföldre mentek, kimaradtak vagy más gyülekezetnek a tagjai), hazajöhessenek az anyagyülekezetbe. Hasonlóképpen hivatalosak voltak azok is, akik valamikor rokonszenveztek hitünkkel és közösségünkkel, adventisták hozzátartozói voltak, valamint a szentannai gyülekezet jelenlegi tagjai.

A találkozó mottója, mely egyben a program címe is volt, odaszentelődésre, lelkiségre és készülődésre késztetett, arra, hogy nemsokára hazaérkezünk abba a városba, melyet Jézus készít számunkra! „Elmegyek, hogy helyet készítsek… hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek!” (Jn 14:1-3). 

Az alkalmat gazdagította az itt szolgáló lelkészek, a Dél Erdélyi Egyházterület képviselője, a szabadi, udvarfalvi gyülekezetek képviselői, valamint a községi polgármester jelenléte és bátorító beszéde.

Köszönjük Istennek, hogy időt adott a találkozásra, közösségápolásra. Köszönjük azoknak a jelenlétét, akik eljöttek. Köszönjük a szolgálatokat, a szervezést, köszönjük a helyi községi vezetésnek, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta a kultúrotthont a majdnem háromszáz személy megvendégelésére.

Jó volt együtt lenni, beszélgetni, dicsőíteni Istent. Jó volt találkozni régi és új barátokkal, énekelni, hangszeren játszani, tapasztalatokat megosztani és együtt ebédelni. Jó volt megkóstolni a menny előízét.

SOLI DEO GLORIA

„Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus!” (Jel 22:20).

A csatlakozás hírei

E-mail Nyomtatás PDF

Hálaadással tudjuk hírül adni, hogy a csatlakozási felhívásra a Dunamelléki egyházterületről 360 pozitív válasz érkezett. Több gyülekezetben már folyamatban vannak a hitvallással történő felvételek. Minden érintett gyülekezet ünneplésről, hálaadásról, örömről beszél. Nagy szeretettel fogadjuk testvéreinket, és akik már a Hírháló olvasói, ezúton is Isten hozottat mondunk számukra.

A testvérek egy része gyülekezetként csatlakozik a Hetednapi Adventista Egyházhoz. A DET 52-ik gyülekezete az elmúlt szombaton lett megszervezve 32 fővel - Budapest, Őrjárat utcában. A jelenlegi lelkipásztor, Csókási Pál is tagja a legfiatalabb gyülekezetünknek. Szeptember folyamán további gyülekezetek kerülnek megszervezésre. A család bővül, és egyre többen egyesíthetjük erőinket az advent küldetés képviseletében.

A következő héten a DET TB elindítja az új munkatársak alkalmazási folyamatát is.

Tartsatok ki az imádkozásban! Még vannak, akik úton vannak, bizonytalanok. Ugyanakkor ne spóroljunk a hálaadással sem. Régóta várt és remélt történelmi események részesei vagyunk. Éljük meg azzal az örömmel, elfogadással és szeretettel, ahogyan a mennyei Atyánk előkészítette ezt!

Forrás: DET Hírháló

„Valdens diákok” Marosvásárhelyen

E-mail Nyomtatás PDF

Július 19. és 30. között Marosvásárhely volt a házigazdája a „Valdens Diák” néven immár közismert programnak, amelynek keretében önkéntes fiatalok a lakosság testi és lelki egészségét szolgáló tevékenységeket folytattak. A program az önkénteseknek lehetőséget ad arra, hogy a vakációban két hetet embertársaik és Isten szolgálatára szánjanak.

A fentebb említett időszakban Marosvásárhely különböző lakónegyedeiben hat standunk működött, ahol az érdeklődők ingyenes egészségügyi szolgáltatásokban részesülhettek, úgymint: vérnyomás-mérés, a szervezetben található zsírtömeg meghatározása, a vér oxigén ellátásának százalékban való megállapítása, tanácsadás. A standhoz látogatók érdeklődési körüknek megfelelő könyveket is vásárolhattak.

A marosvásárhelyi „Valdens Diák” program sikerét tíz, az ország különböző részéről – Bukarest municípiumból, Teleorman-, Galac- és Maros megyéből – jelentkezett önkéntes diák biztosította, akiket hat tapasztalt egészségügyi tanácsadó könyvevangélista támogatott a Dél- és Észak-Erdélyi Egyházterületekből. A programot Cătinean Iacob és Pelin Corina könyvevangélista vezető, valamint Ferencz-Zorgel József Attila, a Kiadványok és Személyes Szolgálatok Osztály igazgatója koordinálta.

Az akció eredménye arról tanúskodik, hogy a marosvásárhelyieket érdekli az egészséges életmód, és szeretik a jó könyveket. A standunkatmeglátogató érdeklődők 50 könyv közül választhattak, érdeklődésüknek megfelelően, és több mint 13.000 lej értékben vásároltak egészségügyi és biblikus témákat bemutató könyveket. A diákok elmondása szerint a legkeresettebb a „Jézus élete” című könyv volt, amelyet 115-en vásároltak meg. A standokhoz látogatók értékelték a fiatalok és az egészségügyi tanácsadók, könyvevangélisták áldozatkész szolgálatát.

Külön elismerés és köszönet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalnak, hogy a lakosság jóléte érdekében, valamint a városra jellemző multikulturalitás jegyében készségesen a szervezők rendelkezésére bocsátották a szükséges engedélyeket.

A jó hír az, hogy lesz folytatás. A Sanogen Egyesület szervezésében, a szükséges engedélyek beszerzését követően, augusztus 10. és szeptember 18. között Marosvásárhelyen hat helyszínen kerül sor az „Karaván a Marosvásárhelyiek Egészségéért” nevű programra.

Szász Ernő, elnök, a Dél-Erdélyi Egyházterület

Az adventisták képezik az Egyesült Államok fajilag legszínesebb vallásos közösségét

E-mail Nyomtatás PDF

Ne lepődjenek meg, ha az Egyesült Államokban belépnek egy adventista gyülekezetbe, és ott nem angolul folyik az istentisztelet!

Az adventisták képezik az Egyesült Államok fajilag és etnikailag legszínesebb vallásos közösségét, a köztiszteletnek örvendő washingtoni Pew Research Center hétfőn közzétett jelentése alapján.

„A magukat adventistáknak tartó felnőttek 37%-a fehér, 32%-a fekete, 15%-a hispán, 8%-a ázsiai és másik 8%-a keverék” – nyilatkozta Michael Lipka, a Pew Research Center munkatársa.

Az elemzés, amelyhez az adatokat a Religious Landscape Study 2014-es kutatása szolgáltatta, 29 jelentős vallásközösség etnikai és faji összetételét vizsgálta. Öt faji-etnikai kategóriát különböztettek meg: fehér, fekete, hispán, ázsiai és keverék.

Az adatok leellenőrzése és megerősítése után a Pew Research Center 9.1 pontot adott az adventistáknak a Herfindahl-Hirschman-skálán, ami sokkal több, mint az országos 6.6-os átlag, amely átlagban 66% fehér bőrű. A jelentés szerint a „legegyszínűbb” vallási közösség az Egyesült Államokban a Baptista Nemzeti Konvenció, melyet hagyományosan fekete bőrű személyek alkotnak. Az ő eredményük 0.2 volt.

Gary Krause, a Generál Konferencia Advent Misszió Irodájának igazgatója elmondta, hogy az egyház küldetésének teljesítése érdekében szükség van a faji-etnikai változatosságra, hogy mindenkihez eljuthasson Jézus visszajövetelének evangéliuma.

„Mi nem egy amerikai egyház vagyunk. Sem afrikai, sem ázsiai, sem európai. Mi egy világszéles mozgalom vagyunk, melynek küldetése minden ember felé irányul” – mondta Krause.

Megjegyezte továbbá, hogy az Adventista Egyház a föld 215 országában van jelen. „A valóság az, hogy az Egyesült Nemzetek 22 olyan országot tart számon, amelyben még nem élnek adventisták. Mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és boldoggá tesz, ha sorainkat minden fajt és etnikumot képviselő személyek alkotják” – folytatta Krause, akinek az irodája a globális misszió pénzügyi támogatását koordinálja.

Az adatokat összevetették a Pew Research Center egy korábbi, 2007-es jelentésének adataival. Az összehasonlításból kiderült, hogy az Adventista Egyház egyre inkább diverzifikálódó vallási közösség az Egyesült Államokban. Mindössze hét év alatt a fehér bőrű adventisták száma 6 százalékponttal csökkent (43%-ról 37%-ra), míg a fekete bőrű adventisták száma 11 százalékponttal emelkedett (21%-ról 32%-ra). Az ázsiai adventisták száma 3 százalékponttal nőtt (5%-ról 8%-ra), a keverék/egyéb fajok kategóriájába tartozók száma pedig megkétszereződött (4%-ról 8%-ra).

„A hibalehetőség mindkét kutatás esetében kevesebb mint 1%” – nyilatkozta az Adventist Review-nek Katherine E. Ritchey, a Pew Research Center kommunikációs igazgatója.

Daniel Weber, az Észak-Amerikai Divízió Kommunikációs Osztályának igazgatója kijelentette, hogy az Egyesült Államokban élő 1,2 millió adventista faji-etnikai változatossága a világegyházat alkotó 18,5 millió adventista faji-etnikai változatosságát tükrözi.

„Ahogyan egyházunk növekedett a világon, és ma már minden fajt, etnikumot és kulturális közösséget reprezentál, ugyanaz a változatosság mutatható ki Észak-Amerikában is, mivel a különböző fajhoz, etnikumhoz tartozó emberekkel szerzett tapasztalatainknak köszönhetően hatékonyabban tehettünk bizonyságot hitünkről az Egyesült Államok fajilag oly színes társadalmában is. Ez a magyarázata annak, hogy a nem fehér emberek alkotta adventista közösségek taglétszáma jelentékenyen emelkedett Amerikában. Az evangéliumi küldetés arra buzdít, hogy minden kultúrához tartozó emberhez eljussunk” – mondta Weber.

Az Adventista Világegyház nem csak tagsági összetételének változatosságát kutatta. Egy 2013-ban készült észak-amerikai, publikálatlan kutatás, amelynek az etnikai hovatartozás is tárgyát képezte, igazolja a Pew Research Center kutatásainak eredményeit – nyilatkozta David Trim, az Adventista Egyház Archívum és Statisztikai Kutató Központjának igazgatója.

Trim-et nem lepték meg a Pew-jelentés konklúziói, hiszen az Adventista Egyház minden embert elfogad, üzenete pedig a Krisztusban megvalósuló egységet hangsúlyozza, nem pedig a fajok, etnikumok közötti különbségeket.

„Olyan identitással rendelkezünk, amely felette van minden nemzeti és etnikai különbözőségnek, ami nem jellemző minden egyházra!” – mondta David Trim.

A Pew-jelentésben az a felekezet/egyház tekinthető faji-etnikai szempontból színesnek, amelynek egyik faji-etnikai összetevője sem haladja meg a felnőtt össztagság 40%-át. Ennek a mércének az Adventista Egyházon kívül mindössze két vallási közösség felel meg: a muzulmán (8.7 ponttal) és a Jehova Tanúk Egyháza (8.6 ponttal).

A Pew-jelentésben alkalmazott Herfindahl-Hirschman-mutatót a közgazdaság-tudományban is alkalmazzák, például a piaci részesedés, a monopolhelyzetű vállalatok és konkurenciáik helyzetének feltérképezésére.

A spektrum másik végén azok a felekezetek/egyházak találhatók, amelyek tagsága zömében fehér-, illetve fekete bőrű emberekből tevődik össze.

A jelentésben továbbá említést tesznek három alcsoportról – az ateistákról, agnosztikusokról és a magukat sehová nem tartozóknak tartók csoportjáról. Mindhárom csoportot zömében fehérek alkotják.

Andrew McChesney és Marcos Paseggi / Adventist Review

 

 

 

 

 

 

Hitéleti konferencia Borzonton

E-mail Nyomtatás PDF

A Bucsin tetőről Gyergyószentmiklós felé haladva található Borzont, amelynek közelében a Dél Erdélyi Egyházterület egy hektáros területtel rendelkezik, ahol nyári események rendezésére alkalmas épület is van. Itt találkoznak Istennel és egymással minden év július utolsó szombatján az adventista gáborok lelki feltöltődés céljából. Az idén sem történt másként. A Dél Erdélyi Egyházterület elnöke Szász Ernő testvér szervezésében – aki a Konferencia Etnikai Csoportok Osztály Igazgatója is – az idén július 25.-én került megrendezésre a hitéleti hétvége Borzonton. A fenyves erdővel borított hegyek lábánál megrendezett eseményen Erdély különböző gyülekezeteiből több mint 180 felnőtt és gyermek gyúlt össze. A különböző szolgálatok az esemény mottóját hangsúlyozták: „Én és az én házam az Urat szolgáljuk.”

Câmpean-Tătar Ioan lelkipásztor az Unió Etnikai Csoportok Igazgatója a délelőtti istentiszteleten az Igével szolgált, s a délutáni istentisztelet végén a zárszóban megosztotta a megbízó üzenetet. Az esemény alkalmával a továbbiak is szolgáltak: Ősz-Farkas Ernő a Dunamelléki Egyházterület elnöke, Ferencz-Zorgel József Attila a Dél Erdélyi Egyházterület Személyes Szolgálatok Osztály Igazgatója, Portik Herbert Zoltán és Szász-Cserei Géza lelkipásztorok, valamint Szász Ernő testvér, a Dél Erdélyi Egyházterület elnöke. A programot változatossá és gazdaggá a jelenlevő gyermek, ifjú és felnőtt gáborok közreműködése tette, akik ima, ének, zene, költemény, tapasztalat, rövid igei üzenetek, stb. által dicsőítették az Istent.

Az esemény főszervezője Szász Ernő lelkipásztor így értékelte a történteket: „Ismét jó volt hozzánk az Isten! Jó időt adott s a jelenlevők sok áldásban részesültünk. Azzal az elhatározással távoztunk, hogy családjainkkal együtt az Urat szolgáljuk. Köszönetet mondok mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak a találkozó sikeréhez. Különösen köszönöm Portik Herbert Zoltán lelkipásztornak, aki társszervezőként sokat tett, hogy az esemény jó körülmények között valósuljon meg”.

Isten kegyelméből 2016. július utolsó szombatján a gábor adventisták ismét találkoznak Borzonton. Addig is legyen valóság életünkben a mottó: „Én és az én házam az Urat szolgáljuk”.

Lejegyezte: Ferencz Izabella Ibolya, titkárnő – Dél Erdélyi Egyházterület

Elnöki körlevél

E-mail Nyomtatás PDF

Üdvözöllek, kedves testvéreim!

Utolsó levelemben a júliusi eseményeket harangoztam be. Most folytatni fogom azzal a lelkesedéssel, amellyel utolsó levelemet zártam.

 

Udeşti (Suceava megye)

Nem emlékszem, hogy lelkészként ilyen örömben lett volna részem, még leírnom is nehéz ezt az érzést. Lelkesedésemet nem az ünnepeltek számának köszönhetem (6), és a koruknak sem (öten közülük fiatalok voltak). Az ok, amiért lelkes vagyok többrétű. Eddig is részt vettem már olyan bukovinai adventista ünnepélyen, amelyen tehetséges előadók dicsőítették Istent, és a házigazdák vendégszeretetét élvezhettem. Kereszteltem már Bukovinában presbiterek gyermekeit, vettem már részt Florin Rascu lelkész alaposan előkészített istentiszteletein, olyan keresztségeken, amelyeken más neo-protestáns egyházak egykori tagjai kötöttek szövetséget az Úrral – de egyszer sem a tizenhét éves lelkészi szolgálatom alatt nem volt alkalmam egy család négy tagját egyszerre megkeresztelnem! Mihai Valentinről és három fiáról, Alexandruról, Lucianról és Valentinről van szó, nem rég még a pünkösdista egyház presbiteréről és három másik tagjáról. Többet itt nem árulok el róluk, majd ők mindent elmondanak a Speranța tévé „Jurnal de credinţă” című műsorának július 31-i adásában.

Üdvözöljétek az Úr ezen újabb győzelmét!

 

Manoleşti (Botoşani megye)

Nem ez volt az első alkalom, hogy eljutottam Moldva e referencia értékű gyülekezetébe. Utoljára hat évvel ezelőtt jártam ott. Miután viszontláttam őket, írásban is kifejezem örömömet, amit az emberekkel teli, felújított imaházban, abban az életerős, lelki ajándékokkal megáldott, éber közösségben átéltem. Dicséret ezért Urunknak és a közösséget pásztorolóknak: a lelkésznek és presbitereknek, és nem utolsó sorban a híveknek is.

 

San Antonio – Generál Konferencia

Magasztos, rendkívüli tapasztalat volt, amely egy egész könyvet megtöltene, nemhogy a Szemle egy oldalát, hát még egy bekezdést a havi beszámolómban! Élményeimet e rendkívüli eseményről a Szemle következő számaiban részletesebben megosztom majd.

 

Atlanta (Georgia állam)

A legutóbbi év szokásához híven, minden külföldi utam alkalmával arra törekszem, hogy legalább egy román ajkú gyülekezetet is meglátogassak. Az Úr ezúttal is megsegített ebben a tervemben. Majdnem egy éve meghívást kaptam az észak-atlantai román hetednapi adventista gyülekezet lelkészétől, Licinius Chiriactól, és e meghívást most honorálhattam.

Írtam nektek a tavaly ősszel az akkor még épülő atlantai imaházról. Akkor bizakodó voltam, hogy a majd kész épületnek olyan helyiségei is lesznek, amelyekben specifikus tevékenységeket is lehet folytatni: ifjúsági órákat, gyermekprogramokat, a tájékoztatást szolgáló anyagok készítésére alkalmas stúdió működtetését. Most, hogy átléptem a felavatott imaház küszöbén, elvárásaim teljesedtek. Bátor vállalkozás volt a részükről kevés fős csapattal, idegen földön, magas költségek mellett, szigorú hatósági szabályoknak megfelelve házat építeni az Úrnak. Megvártam havi beszámolómat, hogy megdicsérjem e lelkes építőket, anyagi és lelki támogatóikat, és arra kérem őket, hogy maximálisan használják ki e magasztos épület lehetőségeit az Istennek kedves tiszteletre.

Közeleg a szombat, és szeretettel küldöm számotokra Isten gazdag áldásait!

Testvéretek,

Marius Munteanu

Jó hírek a Romániai ADRA számára

E-mail Nyomtatás PDF

2013-mal kezdődően az ADRA International fennállása óta először elindította összes nemzeti kirendeltsége akkreditációjának folyamatát. A kezdeményezés célja az ADRA-projektek hatékonyabb és biztonságosabb megvalósítása, valamint a nemzeti kirendeltségek eljárásainak sztenderdizálása, összehangolása.

2015. július 23-án, csütörtökön – hosszas, több hónapos előkészítési folyamat eredményeként, amelyben részt vettek a romániai fiók alkalmazottai és a szervezet Vezetőségi Tanácsának tagjai – az ADRA International megadta a működési engedélyt a Romániai ADRA-nak. A licencnek köszönhetően a Romániai ADRA mostantól a többi nemzeti kirendeltség működési szabályzatával, procedúráival, sztenderdjeivel és filozófiájával összhangban tevékenykedhet.

„Sok-sok köszönet az ADRA romániai kirendeltségének. Örömmel tölt el annak gondolata, hogy a globális ADRA International részeként tovább folytatjátok a munkát” – nyilatkozta Jonathan Duffy, az ADRA International elnöke.

Robert Georgescu, a Romániai ADRA vezérigazgatója a következőket nyilatkozta: „Most, e folyamat végén boldogok vagyunk, hogy megkaphattuk a működési engedélyt. Jól eső érzés látni, hogy lelkes, fiatal csapatunk, egy hónappal a határidő előtt, összeállította a több mint 300 oldalas dokumentációt. Ez szaktudásunkat, rátermettségünket igazolja.”

Az engedélyeztetés folyamatában, a dokumentáció előkészítésében a Romániai ADRA minden osztálya részt vett. „Nemes szakmai kihívás volt számunkra összeállítani az ADRA International által kért dokumentumokat, ugyanakkor előjog volt számunkra látnunk, milyen megkülönböztetett figyelmet szentelnek minden ügyosztály és önkéntes munkájának. Óhajom az, hogy e folyamat eredménye – a Romániai ADRA működési engedélye – motiváljon bennünket mind csapatként, mind egyénileg, hogy megüthessük az ADRA International által megszabott mércét” – nyilatkozta Alina Ivaşco, a Romániai ADRA titkára.

A Romániai ADRA tagja a Fejlesztési Nem Kormányzati Szervezetek Szövetségének (Federația Organizaţiilor Nonguvernamentale pentru Dezvoltare – FOND), a Gyermekvédő Nem Kormányzati Szervezetek Szövetségének (Federația Organizaţiilor Nonguvernamentale pentru Protecția Copilului – FONPC), Akkreditált Szociális Szolgáltató Intézmény a Természeti Katasztrófák Áldozatainak Tanácsolásában és Támogatásában, és Akkreditált Szociális Szolgáltató Intézmény a Hátrányos Helyzetű Személyek Informálásában és Tanácsolásában.

A Romániai ADRA az ADRA International hálózatának, a világ egyik legnagyobb, 125 országban képviselt nem kormányzati humanitárius szervezetnek a része. Tevékenységét az együttérzés és a gyakorlatiasság jellemzi, és nem korlátozza faji, etnikai, politikai vagy vallási megkülönböztetés. 1997-ben globális szinten tanúsított gyors és hatékony beavatkozásait értékelendő az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Társadalmi Konzíliuma (ECOSOC) tanácsadói státusszal jutalmazta az ADRA Szervezetet.

 

Robert Georgescu, a Romániai ADRA vezérigazgatója

Elkészült az első, egyházunk történetét bemutató játékfilm

E-mail Nyomtatás PDF

„Tell the World” („Mondd el a világnak!”) címmel elkészült az első dráma műfaji besorolású játékfilm egyházunk történetéről. A 150 perces alkotás első jelenetei a Bibliát tanulmányozó és Jézust a „Barátjaként” felfedező William Millert mutatják be. A film cselekménye a Hetednapi Adventista Egyház megalapítása után, 1874-ben ér véget, amikor is küldetése útjára indult mozgalmunk első misszionáriusa.

A filmben 97 színész és több mint ezer statiszta szerepel. A forgatás színhelye az Upper Canada Village nevű skanzen volt, Ontario államban. A minél hitelesebb történelmi valóság ábrázolása érdekében a stábot történészek tanácsolták.

Az 5,5 millió dolláros költségvetésű produkció az Ausztrál Unió kezdeményezése volt. A forgatáshoz szükséges pénzalap nagy részét a Dél-Csendes-óceáni Divízió és a Generál Konferencia szolgáltatta. A filmet az Ausztráliai Adventista Médiaközpont gyártotta.

Chester Stanley, az Ausztrál Unió elnöke szerint a mű „erőteljes és hiteles beszámolója” az adventista úttörők nehézségeinek, megpróbáltatásainak, eltökéltségének. A rendező a narratív részekbe magyarázatokat ékelt, amelyek megismertetik a nézőkkel, hogyan fedezték fel eleink a bibliai igazságokat, legfőképp a Jézus visszajövetelére, a szombatra és Jézus Krisztusnak a mennyei szentélyben végzett szolgálatára vonatkozó igazságokat.

A film rendezője Allan G. Lindsay, a „Keepers of the Flame” („Akik a lángot továbbviszik”) című dokumentumfilm-sorozat narrátora és producere. A film elkészülte alkalmával Lindsay kifejezte háláját Istennek azért, ahogyan népünket az idők folyamán szerető gondoskodásával vezette, és a forgatás alatt is gondviselését tanúsította.

Lindsay közeli munkatársa volt többek között az egyháztörténész George R. Knight, az Andrews professor emeritusa, valamint James R. Nix, az Ellen G. White Alapítvány igazgatója.

Mark Finley, az Adventist Review szerkesztője fogadta a film elővetítésén részt vevő személyeket. „Miközben nézed ezt a filmet, belemélyedsz az advent mozgalom történelmébe. Korunkban sok fiatal elvesztette identitástudatát. A film végén nem tehetünk mást, mint hálát adni Istennek a Hetednapi Adventista Egyházért!” – mondta Finley.

Az erős benyomást keltő játékfilm bemutatja a gyermeküket temető White-házaspár tragédiáját. Később serdülőkorú fiuk is megjelenik a vásznon, miközben halálos ágyán ezeket a szavakat mondja: „Anya, találkozunk a mennyben!”

Knight reméli, hogy a filmnek kedvező lesz a fogadtatása, és lehetőség lesz a második rész forgatására is, amelyben az advent történelem Ellen G. White haláláig, 1915-ig terjedő időszakát mutatnák be. „Nagyon sok, kiaknázatlan lehetőség áll még rendelkezésünkre az Adventista Egyház növekedésére és terjedésére.”

Michael Champbell, Adventist Review/ANN

9. oldal / 83