100 napos ima – 9. hét

„Szólítsuk meg Jézust sürgető szükségünkben!”

2020. május 22–28.

Az önvizsgálat ideje

Mark Finley

„Vizsgálj meg engem, ó, Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat! És lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökkévalóság útján!” (Zsoltárok 139:23–24)

Évekkel ezelőtt, még szolgálatom kezdetén meghívtak egy keresztény általános iskola csendes hetének vezetésére. Már zajlott a hét, mikor világossá vált számomra, hogy két tanár között komoly ellentét feszül. Az egymás iránti negatív hozzáállásuk rendszeresen felizzott a tantestületi megbeszéléseken. Ha az egyik javasolt valamit, a másik lehurrogta őt. Ha mindketten elmentek egy megbeszélésre, feszültség vibrált a levegőben. Világos volt, hogy csöppet sem kedvelik egymást.

A hét vége felé közeledve Krisztus nagy közbenjárói imájáról prédikáltam János 17-ből. Jézus akkorra felkészült, hogy elhagyja a tanítványait. Nemsokára elárulják és keresztre feszítik. Azután feltámad a sírból, és felemelkedik az Atyjához. Őszinte imája megmutatja, mi nyomta a szívét. Feltárja, mi foglalkoztatta közvetlenül a kereszthalála előtt. A Megváltó az egyház egysége miatt aggódott. „Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te énbennem, Atyám, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” (János 17:21) Krisztus arra vágyott, hogy feloldódjon a tanítványai közti félreértés, féltékenység, elsőbbség iránti versengés és konfliktus. Azért imádkozott, hogy különbözőségeik ellenére is az egységük bemutassa a világnak szeretete erejét.

És akkor valami figyelemre méltó történt, ahogy a diákoknak és a tanároknak beszéltem Jézus szívbeli vágyáról. A csendes hét utolsó estéjére lábmosással és úrvacsorai istentisztelettel készültünk. A Szentlélek ekkor áttörte az egymást elválasztó korlátokat. Isten hatalmasan megnyilvánult. A két tanár, aki ennyire eltávolodott egymástól, megmosta egymás lábát. Isten Lelke ledöntötte a falakat. Megölelték egymást, bevallották helytelen magatartásukat, és együtt imádkoztak.

A tanítványok is ugyanezt az drága bűnbánatot és alázatot élték át a felházban töltött 10 nap alatt, a pünkösdöt megelőzően. Ez idő alatt megvallották egymásnak kicsinyes összekülönbözéseiket. Megbánták féltékenykedésüket és büszkeségüket. A szívük megtelt a Krisztus iránt érzett szeretettel, aki mindent odaadott értük. Azt kívánták, bárcsak újra átélhetnék az elmúlt 3,5 évet.

Te éreztél már így? Szerettél volna visszamenni és helyrehozni a múlt ballépéseit?

Mikor látjuk Isten szeretetét és kedvességét, jellemének igazságosságát vizsgáljuk, rájövünk saját gyengeségünkre, hibáinkra és bűneinkre. A szívünk megalázza magát feltétlen szeretete és tökéletessége ragyogó fényénél. Bűnvallásra és bűnbánatra vezet el. Olyan megváltásért és igazságért kiáltunk hozzá, amit csak Ő adhat. Mikor már beteltünk szentségével, Ésaiás prófétával együtt kiáltjuk: „Jaj nékem, elvesztem!” (Ésaiás 6:5) Talán nem mindig az önvizsgálat a legkellemesebb élményünk, de mindenképp szükség van rá. Szívünk vizsgálatakor kérdezzük meg Istentől: „Van valami az életemben, ami nem egyezik meg az akaratoddal?” Majd így imádkozzunk: „Uram, mutass rá a lelkem mélyén megbújó, nem krisztusi vonásokra!”

Istennek az a célja velünk, hogy közelebb vezessen magához. Nem azt akarja, hogy elmerüljünk a bűntudatban, vagy a hátunk mögött hagyott életünk miatt önvád töltsön el. Ő „az örökkévalóság útján” szeretne vezetni. Noha egészséges szokás, ha őszintén megvizsgáljuk a lelki életünket, de az már egészségtelen, ha az előző életünk hibáinál időzünk. Csak elbátortalanít, ha a botlásainkon merengünk, és túl hosszan összpontosítunk a melléfogásainkra.

Soha ne felejtsd el, hogy a mi Urunk nagyobb, mint a vétkeink, és hatalmasabb, mint a kudarcaink.

Bizony szükség van rá, hogy őszintén megismerjük az állapotunkat, de még ennél is fontosabb, hogy ismerjük az Úr kegyelmét. Gyengeségünk megértése felkészít ereje befogadására. Bűnösségünk megértése felkészít igazságossága befogadására. Tudatlanságunk megértése felkészít bölcsessége befogadására. A Szentlélek azért akar meggyőzni, hogy elvezessen Jézushoz. Ahogy megvizsgáljuk magunkat, és ráébredünk bűneinkre és bukásainkra, megköszönhetjük istennek, hogy a Szentlélek közel visz Krisztushoz és ezáltal egymáshoz is.

A Lélek meggyőző ereje felkészít, hogy megkapjuk a Lélek teljességét a késői eső idején. De még mielőtt az Úr ezt teszi, megtör minket. Mielőtt betöltene, előbb meg kell üresítenie bennünket. Mielőtt szívünk trónjára ül, meg kell fosztani az egót trónjától.

Mark Finley a Generálkonferencia elnökének asszisztense.

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Ma hol van a szíved? Megtapasztaltad már a bűnbánat drága ajándékát? Ha igen, akkor most az életed különbözik attól, amilyen korábban volt? Már eljutottál oda, hogy máshogy éld át Isten kegyelmét? Megtanultad, hogyan terjeszd ki másokra is ezt a kegyelmet?

GYAKORLATI KIHÍVÁS: Kérd meg Istent, hogy fedje fel előtted azokat a dolgokat az életedben, amik időrablóak, elterelik a figyelmedet, vagy Jézus és közéd furakodnak. Olvasd el Ésaiás 59:1–2-t és 1János 1:9-et, majd kérd meg az Urat, mutasson rá az életedben levő esetleges lelki szakadékokra. Imádkozz, hogy távolítsa el azokat, és hogy mélyebben tudj betöltekezni a Szentlélekkel.

„A bűnbánat magában foglalja a bűn elkövetése miatt érzett mély szomorúságot és a bűntől való elfordulást. Mindaddig nem tagadjuk meg a bűnt, amíg nem látjuk meg annak bűnös voltát, és addig nem lesz valódi változás az életünkben, amíg szívből el nem fordulunk tőle. Sokan félreértik a bűnbánat igazi természetét. Sokan fájlalják, hogy vétkeztek, sőt, mintha meg is javulnának külsőleg, mert félnek attól, hogy rossz cselekedeteik miatt szenvedések várnak rájuk. De ez nem azonos a bibliai értelemben vett bűnbánattal. [Ez történt Ézsauval, Bálámmal, Iskáriótes Júdással és még a fáraóval is. Ezzel szemben] Dávid látta bűneinek nagyságát, a lelkére tapadó szennyet, és átérezte vétkei terhét. Ő nemcsak bűnbocsánatért, hanem szíve megtisztításáért is könyörgött.” (Krisztushoz vezető lépések, 23–25. o.)

Ássunk le még mélyebbre! – További olvasmányajánlások erre a hétre:

57. napi imacélok (2020. május 22., péntek)

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „Dicsérem Istent a médiaszolgálatokért. Az istentiszteletek és a tapasztalatok, amiket online nézhetünk, segítenek megküzdeni az elszigeteltség miatt átélt fájdalommal.” (Jinia Y.)
 • „A munkámon keresztül hívtak, hogy segítsek valakinek, akivel még soha nem találkoztam. Imádkoztam érte, majd elmentem, hogy személyesen is találkozzunk. Ahogy beszélgettünk, kiderült, hogy ez a személy egykor adventista vezető volt, aki elhagyta az egyházat. Tudtam imádkozni a férfival, és ő beismerte: érzi, hogy a Szentlélek hívja vissza őt. Áldom az Urat, aki nemcsak lehetőséget biztosít a bizonyságtevésre, de eligazítást is ad, miként válaszoljunk rá.” (Yvonne L.)

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk azokért a területekért, ahol úgy tűnik, a COVID-19 újra fellobban: például a kínai Wuhanért és más kínai városokért és tartományokért.
 • Imádkozzunk a kormányzati fenntartású iskolában dolgozó thaiföldi adventista tanárokért. Jó esély van arra, hogy ha újra beindul az iskola, a kormány bevezeti a szombati tanítást a kiesett idő bepótlására. Kérjük, hogy erősödjön meg a tanárok hite, és olyan szilárdan álljanak, mint Dániel három társa.
 • Imádkozzunk a Pápua Új-Guinea-szertekialakultkis csoportokért, szabadtéri gyülekezetekért és evangelizációs alkalmakért most, hogy az imaházakat bezárták.
 • Imádkozzunk a Connecticut állambeli New Havenben levő Omega Hetednapi Adventista Gyülekezet nappali melegedő központjában végzett szolgálatért, amivel a város hajléktalanjainak segítenek abban, hogyan alkalmazkodjanak a távolságtartáshoz a koronavírus-járvány alatt.

58. napi imacélok (2020. május 23., szombat)

A boldog szegénység

„Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.” (Máté 5:3)

„Akik tudják, hogy nem menthetik meg magukat, és a saját erejükből nem képesek szent cselekedetekre sem, nagyra értékelik azt a segítséget, amit Krisztus nyújthat nekik. Ezek a lelki szegények, őket nevezi Jézus áldottaknak. Akiknek az Üdvözítő megbocsát, azokat előbb bűnbánóvá teszi. A Szentlélek munkája, hogy meggyőzzön minket a bűnösségünkről. Akik szívét Isten Lelkének meggyőző ereje indítja, tisztán látják, hogy semmi jó nincs bennük. Ráébrednek, hogy amit valaha is tettek, abba önzés és bűn vegyült. Akárcsak a szegénysége tudatában levő vámszedő, aki a hátsó sarokban meghúzódva még a szemét sem merte az égre emelni, és így esedezett: »Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek!«… Akik beismerik lelki szegénységüket, akik érzik, hogy semmi jó sincs bennük, azok Krisztusra tekintve erőt és szentséget nyerhetnek.” (Gondolatok a Hegyi beszédről, 7–8. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Az önigazultság – ez a mindenen átható és gyakran öntudatlan magatartás, ami arra a gondolkodásra és érzésre késztet minket, hogy mi jók vagyunk – a legnagyobb akadálya annak, hogy valóban elnyerjük személyes üdvösségünket Jézusban. Mikor felismerjük lelki szegénységünket, hogy egy életen át milyen kétségbeesetten szükségünk van Krisztusra, és emiatt percről percre csak és kizárólag benne kezdünk bízni, hogy teljes egészében gyógyítson ki az önzés utolsó szikrájától is, csakis akkor lehetünk biztosak az üdvösségünkben.

Ma miért nem mégy oda Jézushoz, ahogy vagy: összetört és bűnös éneddel? Miért nem igényled csakis az Ő vérét, életét és halálát mint a megváltás eszközét? Miért nem kéred meg, hogy gyökerestül tépjen ki a szívedből minden ott maradt, hamis magabiztosságot, és cserélje ki a belé vetett hitre, hogy Ő képes megmenteni és megerősíteni téged, hogy önzetlen szeretetből tegyél jól?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „Uram, köszönöm, hogy Afrika fölött tartod a kezed! Köszönöm, hogy megvédesz minket. Köszönöm, hogy mikor én nem tudok, te gondoskodsz a gyerekeimről. Méltó vagy minden imádatunkra!” (Nolubabalo D.)
 • „Kananga városában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban a koronavírus-karantén előtt nem voltak rádióadók, de most, a válság idején, hetente négy műsor is van a négy helyi rádióadón. Áldjuk Istent ezért!” (Philippe M.)

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk Jézushoz, hogy tisztítson meg minden önigazultságtól, és felismerjük, mekkora szükségünk van rá egy életen át, minden nap.
 • Imádkozzunk a dél-afrikai evangélistákért, akik számos egészségügyi problémával és stresszel küzdenek. Könyörögjünk a gyógyulásukért, és hogy kitalálják, hogy hirdethetik még most is az evangéliumot.
 • Imádkozzunk Samuel S. testvérért. Kínzó fájdalmai vannak az altestében, és az orvosok nem tudják, mitől. De imádkozzunk Tabitha N. testvérnőért is. Nála megállapították, hogy egy lyuk van a szívében, ami nagy fájdalmat okoz neki. Esedezzünk az ő és mások gyógyulásáért is, akik most mennek át szenvedéseken.
 • Imádkozzunk a Jakartában, Indonézia fővárosában levő kínai missziós központért. 2020. május 9-től június 20-ig szombatonként online evangelizációkat tartanak. Az első alkalom kb. 3000 nézőt vonzott be, és több mint 260-an feliratkoztak a bibliatanulmányozásokra.

59. napi imacélok (2020. május 24., vasárnap)

A sírás abbamaradt

„Boldogok, akik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak.” (Máté 5:4)

„E mondat a bűnök feletti őszinte, szívből fakadó sírásról beszél. Amint a tekintet a keresztre fölemelt Jézus Krisztusra szegeződik, megérti az emberiség bűnös voltát. Felismeri, hogy a bűn szolgáltatta ki a megkorbácsolásnak, a bűn juttatta keresztre a dicsőség Urát. Megérti az ember, hogy mialatt az Úr kifejezhetetlenül gyöngéd szeretettel szerette, az ő élete a hálátlanság és a lázadás szakadatlan folyamata volt. Legjobb barátját taszította el magától, a menny legbecsesebb ajándékával élt vissza. Újonnan megfeszítette az Isten Fiát, újra átszegezte a vérző, halálra sebzett szívet. A bűn olyan szakadéka választja el Istentől, mely széles és mély – egyre csak ezen bánkódik megtört szívvel. Az ilyen szomorkodás és bánkódás vigasztalásra talál. Isten azért tárja föl előttünk bűnös voltunkat, hogy Krisztushoz forduljunk, és általa kiszabadítson minket a bűn rabságából, így Isten fiai szabadságának örvendezhessünk. Igen, igaz bűnbánattal a kereszt lábához jöhetünk, ott megszabadulhatunk bűnterhünktől.” (Gondolatok a Hegyi beszédről, 9–10. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Vetted már a fáradságot, hogy felismerd, mit ért el Jézus a haldoklása legsötétebb óráiban számodra? Ahogy a felemelt, megfeszített, bűnöket hordozó Krisztusra nézel, hagyod, hogy megérintsék a szívedet ezek a jelenetek? Ahogy haláltusáját figyeled, miközben helyetted tapasztalta meg a második halált, megnyílik a szemed, és meglátod kedvenc bűneid mocskosságát? Miért nem ma kezdesz el sírni a bűneid miatt, különösen azok miatt, amikről húzódozva mondanál le? Valld be azokat Jézusnak! Ő örömmel megbocsát. Megvigasztal. És győzelmet ad.

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „Hálás vagyok Istennek, hogy részt vehettem a virtuális ARME bibliatáboron. Milyen gazdag áldást adott nekem ebben az időszakban!” (Diane T.)
 • „Én Netflix-függő voltam. Előfordult, hogy elolvastam pár Igét a Bibliából, próbáltam mentegetni magam, és aztán tovább néztem a sorozatokat. A sulinkban tartott imahét után Isten meggyőzött, hogy töröljem le az alkalmazást. De egy idő után megint csak visszatértem hozzá, ekkor csakis bibliai filmeket néztem meg, de képtelen voltam féken tartani magam, és Sátán újra átvette az irányítást fölöttem. Ekkor Istenhez kiáltottam. Másnap a lelkészemtől ajándékba kaptam egy olyan Bibliát, amiben leckék is vannak. Nagyon örültem neki, és elsírtam magam, ahogy megköszöntem az Úr Jézusnak a közbelépését. Ő emlékeztetett Filippi 2:13-ra is: »Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből.« Dicsérem Istent, amiért meggyőzött, és betartotta az adott szavát.” (Iris R.)

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk, hogy jobban megértsük, mi is történt valójában a kereszten. Kérjük Istent, segítsen megutáltatni velünk a bűnt és megszeretni az igazságot.
 • Imádkozzunk a kelet-afrikai Malawiban házról házra végzett szolgálatért és anyagi támogatásért, hogy egy szanatóriumot és orvosmisszionáriusi munkát indíthassanak el az országban.
 • Imádkozzunk, hogy az emberek ne menjenek el az összeesküvés-elméletek irányába, hanem Jézusra és az Ő igazságára szegezzék a tekintetüket.
 • Imádkozzunk a „Péter megpihenése” Hetednapi Adventista Gyülekezetért az amerikai Virgin-szigeteken levő St. Croix-ban, mert az imaházuk teljesen leégett. Esedezzünk bölcsességért, most hogyan lépjenek tovább. Bárcsak ez a veszteség Krisztusért kivívott győzelembe fordulna át.

60. napi imacélok (2020. május 25., hétfő)

A szelídség jutalma

„Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.” (Máté 5:5)

Az emberi természet mindig küzd és láthatóvá válik, mindig kész a vetélkedésre, de aki Krisztustól tanul, az megveti az »ént«, a gőgöt és hatalomvágyat, és lelkében béke van. Énjét alárendeli a Szentléleknek. Akkor megszűnik tülekedésünk a legmagasabb hely eléréséért. Nem törtetünk előre, hogy észrevegyenek bennünket, mert érezzük, hogy számunkra a legmagasabb hely a Megváltó lábánál van. Föltekintünk Jézusra, és várjuk, hogy vezessen, figyeljük a szavát, hogy irányítson bennünket.” (Gondolatok a Hegyi beszédről, 15. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Nincs annál nagyobb boldogság az életben, ha tudjuk, hogy minden tettünk összhangban van Isten akaratával. Ez akkor valósul meg, ha Jézust keressük, lemondunk az én felmagasztalásáról, mert ráébredünk, hogy „csalárdabb a [bűnös] szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt?” (Jeremiás 17:9). Az alázat, a szelídség a kulcsa, hogy a Szentlélek egy igazán gyönyörű, krisztusi jellemet alakítson ki bennünk.

Megkéred Jézust, hogy vegye el büszke vágyaidat, énközpontú ambícióidat és az elsőbbség szeretetét belőled? Megkéred, hogy mától kezdve a kedvesség, szelídség és alázatosság gyakorlásával cserélje le benned ezeket?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „Dicsérem Istent, hogy nemcsak minden reggel, hanem minden pillanatban megújul az Ő gyengéd irgalma irántunk. Szavakkal ki sem fejezhető, mennyire jó a családomhoz és hozzám. Áldom érte az Urat!” (Claudia P.)
 • „Hálás vagyok a Mindenhatónak a 100 napos imaalkalomért. Ez minden nap arra buzdít, hogy tegyek meg valami újat, vagy vegyem észre az új változásokat más hívőkben. Aztán rájövök, hogy amit láttam, gyakorlatilag válasz volt a 100 napos ima imakérésére. Csodálatos szemlélni, ahogy a Szentlélek dolgozik!” (Rose K.)

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk Jézushoz, hogy tegyen bennünket alázatosakká és szelídekké.
 • Imádkozzunk a közelmúltban árvizektől sújtott ugandai egyháztagokért Kelet-Afrikában. A sebes áradások sokuk házát elpusztították. Sokan váltak hajléktalanokká a karantén kellős közepén.
 • Imádkozzunk az adventista tanárokért világszerte, akik közül sokan anyagi nehézségekkel szembesülnek, most, hogy nem dolgozhatnak.
 • Imádkozzunk a fiatalokért, hogy ráébredjenek: fontosabb Istent szolgálni, mint a világot.

61. napi imacélok, 2020. május 26. (kedd)

Az igazságos diéta

„Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.” (Máté 5:6)

„Az igazságosság nem más, mint szentség, Istenhez való hasonlóság, Ő pedig a szeretet. Nem más, mint az Úr törvényéhez való igazodás, hiszen »minden parancsolatod igaz« (Zsolt 119:172), és »a törvény betöltése a szeretet« (Rm 13:10). Az igazságosság nem más, mint szeretet, a szeretet pedig Isten világossága és élete. Az Atya igazságossága Krisztusban testesül meg, és úgy részesülünk igazságosságban, hogy befogadjuk Őt.” (Gondolatok a Hegyibeszédről, 18. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Te éhezel és szomjazol Krisztus igazsága után?Tökéletes, önzetlen szeretetű élete és helyettes halála a felmentő kegyelem kétszeres ajándékát kínálja föl neked: 1. Tulajdonított igazsága, ami az az ígéret, hogy a tökéletes életével befedez az ebbe az ígéretbe vetett hit által. 2. Részesített igazsága, ami az az ígéret, hogy egy önző lényből azzá alakít, aki visszatükrözi Jézus önzetlen szeretetét az ebbe az ígéretbe vetett élő hit által. Ez a kétszeres ajándék be fog tölteni, megelégít és megment. Miért nem fogadod el még ma, és kezdesz egy boldog és Jézussal betöltekezett életet Isten megváltó szeretete csodálatos valóságának tudatában?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „Isten meggyógyította a beteget, akiért imádkoztam, és csodálatosan megérintette a családom szívét is.” (Jane D.)
 • „A lányom évek óta drogfüggő volt, élt az utcán is, és még börtönbe is került. Az imacsoportunk elkezdett könyörögni érte, és így most egy intézményben segítenek rajta, az egészsége javulófélben van, megújult érdeklődéssel tekint Istenre, és olvassa a Prófétaság Lelke könyveit. Azt mondta, hogy Isten segített rajta. Áldom az Urat, hogy így szeret minket, és átsegített ezeken a szívet tépő éveken. Mert este bánat száll be hozzánk, reggelre pedig ÖRÖM.” (Marcia N.)

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk, hogy Krisztus igazsága takarjon be és töltsön el minket.
 • Imádkozzunk, hogy Isten lépjen közbe az afrikai Ghána felső-nyugati régiójában kitört agyhártyagyulladás-járványnál, ami ott már sokakat megölt.
 • Imádkozzunk a COVID-19 kirobbanása óta inaktívvá vált gyülekezetekért. Imában vigyük Isten elé a lelkészeket, gyülekezetvezetőket és tagokat, hogy megtudják, jelenleg mi a kapcsolódás legjobb formája. Kérjük, hogy új színben lássák az ima fontosságát.
 • Imádkozzunk a mianmari testvérekért Délkelet-Ázsiában, ahogy kiaknázzák az internet adta lehetőségeket, hogy az evangéliumot terjesszék a válság idején.

62. napi imacélok, 2020. május 27. (szerda)

Irgalmazz!

„Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.” (Máté 5:7)

„Maga Isten minden irgalom forrása. Irgalmas és kegyelmes az Ő neve. Nem úgy bánik velünk, ahogy megérdemelnénk. Nem kérdezi, méltók vagyunk-e kegyelmére, hanem szeretetének gazdagságát árasztja ránk, hogy ezzel méltóvá tegyen minket. Isten nem bosszúálló. Nem büntetni akar, hanem megmenteni… Erős vággyal sóvárog enyhíteni az emberek bajain, balzsamával szeretné begyógyítani a sebeiket… Az irgalmasokban, az isteni természet részeseiben a Mindenható részvétteljes szeretete nyilvánul meg. Akiknek szíve együtt dobban a végtelen Szeretet szívével, azok menteni, nem pedig kárhoztatni igyekeznek. Krisztus bennünk lakozása olyan forrás, amely soha nem apad ki. Ahol Ő lakozik, ott mindig túlcsordul a jóindulat.” (Gondolatok a Hegyi beszédről, 22. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Állj meg egy pillanatra, és gondolkodj el Isten irgalmának megnyilvánulásán az életedben. Hűtlenséged ellenére Ő csakis a legjobbra számít tőled. Nem követeli, hogy bizonyítsd be: méltó vagy hozzá, hogy megkapd a megváltás ajándékát tőle. Ő szeretettel bánik veled. Mikor megtapasztalod és magadévá teszed az Úr irgalmát, a Szentlélek képessé tesz rá, hogy az irgalom ügynöke legyél; és a körülötted levőkkel ugyanilyen szeretettel és irgalommal viselkedj – különösen azokkal, akik rosszul bántak veled. Hogy döntesz, ma Jézus segítségével kiterjeszted Isten irgalmát az életed szereplőire? Mielőtt bocsánatot kérnének, te már megbocsátasz nekik, és már akkor szereted őket, mielőtt okot adtak volna rá? A legjobbakat kívánod nekik, mindegy, hogy megérdemlik vagy sem?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „Egy időn át kértem Istent, hogy mélyüljön el a vele való kapcsolatom. Azóta, hogy napi rendszerességgel a naponkénti áhítatom részévé tettem a 100 napos imát, és imanaplót írok, az imaéletem megújult: figyelemre méltóan!” (Elham L.)
 • „Az Úr válaszolt egy elmaradó testvérért mondott imádságra. A hölgy tudomást sem vett a hívásaimról. Mikor elmentem meglátogatni, csak a gondjairól mesélt, és nem hagyott szóhoz jutni. Imádkoztam Istenhez, hogy munkálkodjon a szívében, és ahelyett, hogy én hívogatnám őt eredménytelenül, ő telefonáljon nekem. Két hét múlva felhívott, és elmondta, hogy a problémái eltűntek, és vissza akar térni a gyülekezetbe, és újra elkötelezi az életét a Mindenható mellett.” (Sherma J.)

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk Istenhez: tegyen minket az irgalom ügynökévé a körülöttünk élők számára.
 • Imádkozzunk azokért a tanulókért, akiknek nehézséget jelent most a tandíj befizetése, hogy tanulhassanak Kérjük, hogy tapasztalják meg a menny vezetését az oktatásuk terén.
 • Imádkozzunk a zimbabwéi népért és egyháztagokért Afrikában. A legtöbben nem engedhetik meg maguknak, hogy karanténban maradjanak. Az egészségügyi rendszerük képtelen kezelni a COVID-19-válságot.
 • Imádkozzunk a koronavírussal megfertőződött lelkészekért Indonéziában.
 • Imádkozzunk, hogy a menny áldja meg a brazil hallgatók megmozdulását, akik önkéntes munkában készítenek kézfertőtlenítőt időseknek.

63. napi imacélok, 2020. május 28. (csütörtök)

Tiszta látás

„Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők az Istent meglátják.” (Máté 5:8)

„A Szentlélek feltárja az ember értelme és szíve előtt az Úrról és a hozzánk elküldött Isten Fiáról szóló igazságot. A tiszta szívű ember új és vonzó szépségben látja Istent mint Megváltóját. Miközben felismeri jellemének tisztaságát és szépségét, maga is vágyik visszatükrözni az Üdvözítő jellemét. Olyan apának látja Őt, aki sóvárog magához ölelni megtérő fiát, ezért szíve kimondhatatlan és dicső örömmel telik meg.” (Gondolatok a Hegyibeszédről, 26. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Ha hitben járunk Istennel, Ő folyamatosan nyitogatja a szemünket, hogy egyre többet megértsünk szeretetteljes jelleméből, akaratából és szépségéből. Ahogy felmérjük tökéletes szentségét és tisztaságát, saját tisztátalanságunk is napvilágra kerül, és ez arra szólít, hogy elfogadjuk azt a tisztaságot, amit csak Ő adhat. A mennynek ezen az oldalán még csak a hit szemével látunk, de egy napon, hamarosan már szemtől szemben is látni fogjuk Őt! Milyen dicső nap lesz az! Addig is miért nem kérjük meg, hogy tisztítsa meg a szívünket a tisztátalanságtól és szennytől? Miért nem keressük aktívan az örökké tiszta látást és Istenünk és akarata megértését?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „A 100 napos imaalkalom során elkezdtem imádkozni valakiért, aki már 20 éve a barátom, és aki derült égből villámcsapásként 2017-ben elkezdett kerülni. Letiltotta a hívásomat, stb. Sokszor próbáltam elérni őt. Semmi válasz nem jött rá. Az imacsoportbeli vezetőnk arra bátorított minket, hogy kiáltsunk Istenhez. Én így tettem. Újra felhívtam őt. Semmi válasz. Majd másnap visszahívott! Feloldotta a tiltást, és elmondta, hogy semmi rosszat nem követtem el. Újra kapcsolatba léptünk egymással, és kibékültünk. Isten így válaszol az imáinkra!” (Shana S.)
 • „Nálunk, Ugandában a karantén miatt sokak éheznek. A 100 napos imaalkalom alatt Isten megajándékozott bölcsességgel, hogy segíthessek az éhező gyerekeken. Üzentem 100 gyülekezeti családnak, és megkértem őket: adjanak a hozzájuk közel lakó éhezőknek ennivalót. Ez az egyszerű ötlet elterjedt az egész környéken, mert egy újságíró megosztotta a történetet online. Az új kapcsolatok révén megcsináltuk, és most evangelizációs alkalmakat indítottunk el WhatsAppon!” (John K.)

IMAKÉRÉSEK:

 • Imában kérjünk tiszta szívet, szabadulást a bűntől, és hogy minden tisztátalanságtól tisztuljunk meg.
 • Imádkozzunk a temetkezési vállalatok vezetőiért, a temetkezési vállalkozókért, a balzsamozókért és a sírásókért, mivel ők közvetlen kapcsolatba kerülnek azokkal, akik koronavírusban halnak meg.
 • Imádkozzunk a Fidzsi-szigeteki egyházért, ahol strukturális változásokat fontolgatnak, és hogy nagyobb felhatalmazást adjanak a laikusoknak a felelősségvállalás számos területén.
 • Imádkozzunk az egyik Alabamában levő hetednapi adventista gyülekezetért (az USA-ban). Ők olyan területen vannak, ahol alacsony a jövedelem, magas a bűnözés, és nagyon kevés gyümölcsét látják a lélekmentő erőfeszítéseknek. Könyörögjünk, hogy Isten hozzon áttörést náluk!