100 napos ima – 4. hét

2020. április 17–23.

„Gyertek el, és pihenjetek meg egy kevéssé!”

Nina Atcheson

Az egyik csoda szép reggel feltűnt, hogy túl nagy csend van a házban, és sehol nincs a 3 éves lányom. A bátyjai ott játszottak együtt, de őt sehol nem találtam. Csodálkozva szólítgattam, hova tűnhetett: „Tahlia, hol vagy?” A ház a hangomtól visszhangzott, de csak a csönd válaszolt. Több szobán is átmentem, de nyomát se láttam.

Végül egy halk hang ütötte meg a fülemet: „Mami…” Kis feje kibukkant a hátam mögött álló piros szék mögül: „Nézd”, emelte föl az imakönyvünket, ahol épp az az oldal volt kinyitva, amin a képen Jézus és az angyalok leereszkednek a földre. „Ma jön vissza?” – kérdezte, és rámutatott a mellettem lévő ablakra.

Egészen elolvadtam, mikor rájöttem, hogy ő Jézus mai visszatérésére várva ült ott. Én meg ehelyett a korai rohanásban reggelit készítettem, kiteregettem a ruhákat, és telefonáltam. Ezek a „sürgős” házimunkák teljesen eltérítettek attól, hogy bármennyi időt is szánjak Jézusra. Isten nem is szólhatott volna annál egyértelműbben hozzám, mint akkor Tahlián keresztül. Mintha azt mondta volna: Csak lassíts le, és most figyelj rám. Itt vagyok. És nemsokára visszajövök. Tölts velem egy kis időt…

Ma, évekkel később, még mindig hallom Isten hozzám intézett szavait. „Jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé.” (Márk 6:31) Ő arra hív, hogy álljunk meg, legyünk vele a minket körülvevő őrjítő rohanásban. Nem csak pár pillanatra vagy kötelességből, hanem egy egész évszakra, és mert lelkünk Gyógyítójával akarunk időzni.

Jelenleg közülünk sokan abban a helyzetben találjuk magunkat, hogy az otthonunkban elszigetelődtünk egy világméretű járvány miatt. Bizonyos értelemben arra kényszerültünk, hogy szünetet tartsunk életünk szokásos rohanásában. Ebben az évszakban megváltozott az életünk. De vajon mi Istenben nyugszunk meg ezen a „puszta helyen”? Még mindig meghalljuk a halk hangját (1Királyok 19:12), ahogy egy bensőségesebb sétára hív minket (János 15:9)? Félrehúzódunk vele, hogy jobban megismerjük Őt, vagy más szórakozások zajával töltjük ki a csöndes teret?

Gyerekként, emlékszem, gyakran énekeltem egy éneket, és az egyik versszaka így hangzott: „A vele töltött időt jól töltöd el. Ő vigasztal és vezet. A vele töltött időt jól töltöd el. Ő mindig ott lesz melletted.” Az Istennel való kapcsolatunk építésének, mikor a Vigasztalónkkal és Vezetőnkkel időzünk, van a legnagyobb jelentősége ezekben a mostani időkben. A legtöbbet a minőségi idő számít, és nem a mennyiségi idő vagy az idő hossza. Mit tehetsz azért, hogy javíts az Istennel töltött minőségi idődön a héten? Fontold meg ezeket az ötleteket:

 • Kérd az Urat, hogy adjon nagyobb vágyat időt tölteni vele.
 • Nem nehéz tanulmányozni a Bibliát. Ez Isten hozzád intézett szava, és Ő most is arra vár, hogy szóljon hozzád általa.
 • Alázatosan közelíts hozzá, és imádkozz, mielőtt elkezded olvasni a Szentírást, és kérd Istentől, küldjön egy külön neked szóló üzenetet, amit hallanod kell.
 • Minden nap akár egy igeverssel vagy egy rövidebb szakasszal is foglalkozhatsz az Igéből. Gondold ezt végig: Mit mond nekem Isten az idézeten keresztül? Hogy bátoríthatok ma valakit ezzel az üzenettel?

A Mindenható türelmesen vár ránk, hogy minden nap időt töltsünk vele (Jelenések 3:20). Te is bizakodva vársz majd, mint Tahlia, a visszatérésére? Elmégy, és megpihensz egy kicsit vele, miközben várakozol?

Nina Atcheson jelenleg a Generálkonferencia Szombatiskolai és Személyes Szolgálatok Osztálya igazgatójaként, valamint az Ausztráliai Adventista Iskolák adventista vezetőjeként szolgál. Nina az ausztrál Aranypart közelében él férjével, Mattel és 3 gyerekükkel.

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Mi a legnagyobb akadálya, hogy minőségi időt tölts Istennel? Vannak olyan tevékenységek, amiknél kérhetnéd az Urat, hogy segítsen eltávolítani azokat? Ez hogy változtathatná meg az ima- és bibliatanulmányozó szokásaidat?

GYAKORLATI KIHÍVÁS: Lehetséges, hogy Isten a minket körülvevő nehéz körülményeken keresztül akar munkálkodni, hogy segítsen felismernünk, milyen nagy szükségünk van rá a visszatérése előtt. Egyedi lehetőséget kínál fel, hogy egy kissé pihenjünk meg vele. Te fogsz válaszolni a hívására? Kapaszkodjunk bele János 15:4; Ésaiás 26:2–3 és Márk 6:33 ígéretébe, miközben pihenést és bizonyosságot keresünk benne.

Aki szaván fogja Krisztust, és rábízza a lelkét, alávetve életét az Úr parancsának, békességre és nyugalomra lel… Az életünk összekuszálódhat, de amint alávetjük magunkat a bölcs Mesternek, Ő olyanná alakíthatja az életünket és a jellemünket, amely majd az Ő dicsőségét szolgálja.” (Jézus élete, 331. o.)

Ássunk le még mélyebbre! – További olvasmányajánlatok erre a hétre:

További olvasmány az Ige szépségéről

Ellen G. White: Nevelés, 20. fejezet, „A Biblia tanítása és tanulmányozása”

„Ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre… ha úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket…” (Péld 2:2, 4)

Jézus gyermek-, fiatal- és felnőttkorában is tanulmányozta a szent Iratokat. Már kisgyerekként, anyja térdén ülve is a prófétai tekercsekből tanult naponta. Fiatalon a hajnali sugarak vagy az alkonyat gyakran találta Őt egyedül a domboldalakon vagy az erdő fái között, amint csöndes órát töltött imádságban, Isten Igéjét tanulmányozva. Szorgalmas tanulásának eredményét abban is láthatjuk, hogy szolgálata során az Írások alapos ismeretéről tett bizonyságot. Mivel Krisztus úgy szerezte a tudást, ahogyan mi is megszerezhetjük, ezért az Ő csodálatos – szellemi és lelki – ereje igazolja számunkra a Biblia lenyűgözően értékes nevelő jellegét.

Amikor mennyei Atyánk a Szentírás üzeneteit leíratta, nem hagyta figyelmen kívül a gyerekeket. Az ember alkotta történetek között hol találunk még olyanokat, amelyek ennyire megragadják a kicsik szívét, és ennyire alkalmasak az érdeklődésük felkeltésére, mint a Biblia történetei?

Ezekkel az egyszerű történetekkel tegyük világossá Isten törvényének nagyszerű alapelveit! A szülők és a tanítók már nagyon korán elkezdhetik a gyerekek felfogóképességéhez leginkább illő illusztrációkkal teljesíteni az Úr utasítását, ami így szól: „Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz.” (5Móz 6:7)

Nagy segítséget jelent a példázatok, táblák, térképek és a különböző illusztrációk használata a leckék elmagyarázásában és azok megjegyzésében. A szülők és a tanárok folyamatosan keressék a minél korszerűbb módszereket! A Biblia igazságainak tanítása megérdemli a legfrissebb gondolatainkat, a legjobb módszereinket és a legkomolyabb erőfeszítéseinket.

A Biblia tanulmányozása iránti érdeklődés felkeltése és erősítése nagyban függ az áhítat órájának felhasználásától. A reggeli és esti áhítat legyen a nap legkedvesebb, leghasznosabb időszaka. Értsük meg, hogy ezekbe az órákba ne engedjünk be semmilyen zavaró, durva gondolatot. Ilyenkor azért gyűlnek össze a szülők és a gyerekek, hogy találkozzanak Jézussal, és meghívják az otthonukba a szent angyalokat. Az igeolvasás legyen rövid, élettel teli, alkalomhoz illő és időről időre változó. Mindenki vegyen részt a felolvasásban, tanuljunk meg kívülről szakaszokat, és gyakran ismételjük át Isten törvényét! Még inkább felkelthetjük a gyerekek érdeklődését, ha megengedjük nekik, hogy ők válasszák ki a felolvasandó szakaszokat. Tegyünk fel nekik kérdéseket, és hagyjuk, hogy ők is kérdezhessenek! Ha az áhítat nem nyúlik el emiatt túlságosan, engedjük, hogy a kicsik is imádkozzanak, és együtt énekeljenek velünk, akár csak egy versszakra is!

Ahhoz, hogy az áhítat olyan legyen, amilyennek lennie kell, gondosan fel kell rá készülni. A szülők nap mint nap tanulmányozzák együtt a Bibliát gyerekeikkel! Kétségtelen, hogy nem könnyű ezt megtervezni, és a kivitelezés is némi áldozatot követel, de az erőfeszítés gazdagon megtérül.

A felkészülés legfontosabb eleme, hogy a szülők először saját szívükben rejtsék el Isten parancsolatait. „Ez igék, amelyeket e mai napon parancsolok neked, legyenek a te szívedben, és gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről” – mondja Isten (5Móz 6:6–7). Ahhoz, hogy gyerekeinkben érdeklődést keltsünk a Biblia iránt, először nekünk magunknak kell érdeklődnünk iránta. Ha meg akarjuk velük szerettetni a tanulmányozását, először nekünk magunknak kell szeretnünk. Utasításainknak csak akkor lesz hitele számukra, ha látják a példánkat és a lelkesedésünket.

Isten Ábrahámot Igéje tanítójául hívta el, nagy nép atyjának választotta ki, mert látta, hogy tanítani fogja gyermekeit és háznépét az Úr törvényének elveire. Ábrahám tanításának hatékonysága saját életpéldáján múlt. Háza népe igen nagy volt, több mint ezer emberből állt. Sokan közülük családfők voltak, és nem kevesen csak akkoriban fordítottak hátat a pogányságnak. Egy ilyen család erőskezű vezetőt igényelt. Semmilyen gyenge, következetlen módszer nem lett volna hatékony. Ábrahámról pedig ezt mondta Isten: „Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő háza népének őutána…” Mégis Ábrahám olyan bölcsen és szelíden gyakorolta tekintélyét, hogy azzal megnyerte az emberek szívét. Az isteni Vigyázó így folytatja a róla szóló bizonyságtételt: „Hogy megőrizzék az Úrnak útját, igazságot és törvényt téve.” (1Móz 18:19) Ábrahám befolyása túlterjedt saját háza népén. Bárhol állította is fel sátrát, mellette egy oltárt is emelt áldozat bemutatására, istentiszteleti helyként. Amikor a sátrat felszedték, hogy tovább vándoroljanak, az oltár ott maradt, és sok arra vándorló kánaánita – aki Ábrahámtól, Jahve szolgájától ismerte meg az Urat – megállt mellette, hogy áldozatot mutasson be Istennek. 

Nem kevésbé hatékony ma sem az Isten Szaváról szóló tanítás, ha hűen tükrözi azt a tanító élete is.

Nem elég tudni, hogy mások mit gondoltak vagy tanultak a Bibliáról. Mindenkinek önmagáról kell majd számot adnia Isten előtt az ítéletben, és most mindenkinek magának kell megtudnia, mi az igazság. A hatékony tanulás érdekében azonban fel kell kelteni a tanuló érdeklődését. Különösen azoknak nem szabad ezt szem elől téveszteni, akiknek különböző magatartású, képzettségű és gondolkodású gyerekekkel és fiatalokkal kell együttműködniük. Amikor a Bibliát tanítjuk a gyerekeknek, nagyobb eredményt érhetünk el, ha megfigyeljük, milyen a gondolkodásuk, mi az érdeklődési körük, és ráirányítjuk a figyelmüket arra, mit mond a Szentírás ezekről a dolgokról. Aki bennünket sajátos adottságainkkal megteremtett, Igéjében is mindenki számára elrejtett valami személyre szabott üzenetet. Amikor a tanulók azt tapasztalják, hogy a Biblia tanításai az ő életükre is alkalmazhatók, alkalmat kapunk arra, hogy megtanítsuk nekik: fogadják el tanácsadójuknak a Bibliát.

Segítsünk nekik értékelni az Ige csodálatos szépségét! Manapság sok izgalmas, egészségtelen és valódi érték nélküli könyvet ajánlanak a fiataloknak, vagy legalábbis megengedik nekik, hogy olvassák azokat feltételezett irodalmi értékük miatt. De mi miért irányítanánk oda a gyermekeinket ezekhez a szennyezett patakokhoz, holott szabad hozzáférésük van Isten Igéjének tiszta forrásaihoz? A Bibliában a teljesség, az erő, a mélység kimeríthetetlen üzenetei vannak. Bátorítsuk a gyerekeket és a fiatalokat arra, hogy kutassák benne a gondolatok és a kifejezések kincseit!

Miközben ezekre az értékes dolgokra figyelnek, azok meglágyítják, átjárják a szívüket. Vonzódni fognak Jézushoz, aki így nyilatkoztatja ki magát nekik. Ezen a ponton pedig már kevesen vannak, akik nem szeretnének egyre többet és többet megtudni munkájáról és módszereiről. 

Arra is fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a Bibliát tanítható lelkülettel kell és szabad tanulmányozni. Nem azért kutassuk írásait, hogy érveket keressünk véleményünk alátámasztására, hanem hogy megtudjuk, mit mond Isten.

A Biblia tanításainak valódi ismeretére csakis a Szentlélek segítségével juthatunk el, aki ihlette azokat. A tudás pedig akkor gyökerezik meg, ha meg is éljük. Mindennek engedelmeskednünk kell, amit Isten Igéje parancsol, és az összes ígéretét igényelhetjük. Az Ige ereje által olyan életet kell élnünk, amilyet az előír. Csak akkor tanulmányozhatjuk hatékonyan, ha mindezt megtartjuk. 

A Biblia tanulmányozása legbuzgóbb erőfeszítéseinket és legkitartóbb elmélkedésünket igényli. Ahogy a bányász az aranykincs után kutat a földben, ugyanolyan komolyan és kitartóan kell nekünk is keresnünk Isten Szavának kincseit. 

A naponkénti tanulmányozás során gyakran az válik be leginkább, ha versről versre tanulunk. Egyszerre egy Igét olvassunk el, és egészen addig összpontosítsunk rá, amíg meg nem bizonyosodunk, milyen üzenetet rejtett abba az Úr személyesen számunkra. A gondolatot is addig forgassuk az elménkben, míg sajátunkká nem válik. Tehát ha egy rövidebb szakaszt tanulmányozunk addig, míg értelme meg nem világosodik előttünk, sokkal értékesebb, mintha különösebb cél nélkül olvasnánk el több fejezetet, és nem nyernénk pozitív tanácsokat.

A sekélyes gondolkodás és erkölcsi gyengeség egyik fő oka, hogy nem összpontosítunk értelmes dolgokra. Büszkék vagyunk az irodalmi művek széleskörű terjesztésére, ugyanakkor a könyvek sokasága – még ha nem is kifejezetten káros a tartalmuk – „jótékony kísértők” lehetnek életünkben. Mivel a nyomdák hatalmas példányszámban ontják az irodalmi műveket, idősek és fiatalok egyaránt rászoknak arra, hogy gyorsan és felületesen olvassanak, így az elme elveszíti a logikus és élénk gondolkodás képességét. Ezenkívül rengeteg folyóirat is megjelenik az országban – akár a békák Egyiptomban –, amelyek nem csak közönségesek és hiábavalók, de gyengítik, züllesztik és egyre aljasabbá teszik olvasóikat. Hatásuk nem csak annyi, hogy mérgezik és rombolják az elmét, de kikezdik és tönkreteszik a lelket is. A hanyag, céltalan elme és szív a gonosz könnyű prédája lesz. A gomba beteg, élettelen szervezeteken telepszik meg. A tétlen elme pedig Sátán műhelye. Irányítsuk gondolatainkat magasztos, szent dolgokra, legyen életcélunk nemes, amire teljes figyelmünket fordítjuk, így a gonosz nem vetheti meg lábát az életünkben.

Tanítsuk meg a fiatalokat Isten Igéjének alapos tanulmányozására! Ha szívükbe fogadják tanításait, azok hihetetlenül erős védelmet jelentenek majd a kísértésekkel szemben. „Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.” „Bármit tettek az emberek, én a te beszédedre figyelve őrizkedtem az erőszakosok útjától.” (Zsolt 119:11; 17:4)

A Biblia önmagát magyarázza, igeverset igeverssel kell összevetni. A tanuló sajátítsa el, miként kell a Bibliát összefüggő egészként szemlélni és meglátni a részek közti kapcsolódási pontokat. Ismerje meg a Szentírás hatalmas, központi témáját, Isten eredeti célját a világgal, a nagy küzdelem kezdetét és a megváltás munkáját. Meg kell értenie az elsőbbségért egymással versengő két elv jellegét, és meg kell tanulnia, hogy ismerje fel azok működését a történelemben és a próféciákban egészen a kiteljesedésig. Tudja felismerni, hogyan hat a nagy küzdelem az emberi élet minden szakaszára, hogyan alkalmazza egyik vagy másik egymásnak feszülő elvet ő maga is minden tettében; és akár akarja, akár nem, már most eldönti, kinek az oldalára áll ebben a küzdelemben.

A Biblia minden egyes Igéje Istentől ihletett és igen hasznos. Az Ószövetség is megérdemli ugyanazt a figyelmet, mint az Újszövetség. Az Ótestamentum tanulmányozása során ott is forrásokat fogunk találni, ahol a felületes olvasó csupán sivatagot lát.

A Jelenések könyve Dániel könyvével együtt szintén komoly tanulást igényel. Minden istenfélő tanító fontolja meg, mennyire fontos megérteni és másoknak is bemutatni az örömhírt, hogy Megváltónk személyesen jött el szolgájához, Jánoshoz megismertetni vele „Jézus Krisztus kijelentését, amelyet adott neki az Isten, hogy megmutassa az Ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar” (Jel 1:1). Senkit sem szabad, hogy elcsüggesszen a látszólag rejtélyes jelképek sokasága e könyv tanulmányozása közben. „Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.” (Jak 1:5) „Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van.” (Jel 1:3)

Amikor a Bibliát igazán megszereti a tanuló, és ráébred arra, milyen hatalmas tér nyílik meg előtte, ahol értékes kincseket találhat, akkor vágyni fog arra, hogy minden alkalmat megragadjon Isten Igéje alaposabb megismerésére. A tanulmányozás idejét nem fogja egy bizonyos időpontra vagy helyre korlátozni. Ez a folyamatos tanulás pedig a legjobb módja annak, hogy az Írások iránti szeretetünk még tovább mélyüljön. A tanuló tartsa mindig magánál Bibliáját, és amikor csak alkalma adódik, olvasson el egy igeverset belőle, és gondolkodjon róla! Amikor az utcán sétál, a pályaudvaron várakozik, vagy valakire vár, használja ki az időt, és kutasson újabb kincsek után az Ige kincstárában! 

Lelkünk legjobb motiváló ereje a hit, a remény és a szeretet, és a Biblia tanulmányozása – ha helyes mederben tartjuk – erősíti ezeket. A Szentírás irodalmi értéke – a jelképrendszerek és kifejezések gazdagsága – csak keret, hiszen valódi tartalma a szentség szépségében rejlik. Azoknak az embereknek a leírásaiból, akik Istennel jártak, a Mindenható dicsőségének sugarait foghatjuk fel. Benne, aki mindenestül fogva kívánatos, azt a személyt láthatjuk, akit szemlélve a föld és az ég minden szépsége csak halvány árnyék. „Én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok.” (Jn 12:32) Amikor a Biblia tanulmányozása közben a Megváltót szemléljük, lelkünkben feltámad a hit, az imádat és a szeretet rejtélyes hatalma. Krisztus arcát nézve olyanná változunk át, mint akit csodálunk. Pál apostollal együtt elmondhatjuk: „Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt… Hogy megismerjem Őt és az Ő feltámadásának erejét és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet.” (Fil 3:8–10)

Az ihletett Ige a mennyei öröm és békesség forrásait töri fel lelkünkben, és hatalmas folyóvá lesznek, így befolyásunkkal mindenkit felüdíthetünk, akivel csak kapcsolatba kerülünk. Legyenek a mai fiatalok is olyanok, akik Bibliával a kezükben nőnek fel, befogadják annak életadó energiáját, és áldások folyóit áraszthatják a világra, olyan befolyást, amelynek gyógyító és vigasztaló hatását aligha foghatjuk fel. Élő vizek forrásai ezek, amelyek „örök életre törnek fel”.

„Szólítsuk meg Jézust sürgető szükségünkben!”

22. napi imacélok – 2020. április 17. (péntek)

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! A világszéles koronavírus-járvány ellenére a Hetednapi Adventista Egyház missziója tovább halad előre. Az evangélium megosztásának kreatív és új módszereit dolgozták ki sokkal szélesebb körben, mint eddig valaha. Az Úr legyen áldott érte!

Ted N. C. Wilson imakérései:

 • Imádkozzunk egyháztagjainkért és azokért, akik a COVID-19 miatt nemrég elhunyt szeretteiket gyászolják. Kérjünk szívbeli békét és vigasztalást számukra. Imádkozzunk azok fizikai gyógyulásáért, akik most a koronavírussal harcolnak.
 • Imádkozzunk, hogy az egyháztagok aktívan sajátítsák el a NEWSTART egészséges életmódjának elveit (ez pedig a táplálkozás, testmozgás, víz, napfény, mértékletesség, friss levegő, pihenés és bizalom Istenben), mint ami az egészséges életvitel kiegyensúlyozott szemléletmódja.
 • Imádkozzunk, hogy egyházként továbbra is azt keressük, hogyan oszthatnánk meg hatékonyan Isten egészségügyi üzenetét a hármas angyali üzenettel együtt, amely a végidei missziónk a világ felé és az igényünk arra, hogy a Szentlélek késői esőjéért könyörögjünk, miközben Krisztus előttünk álló második eljövetelére készülünk.
 • Imádkozzunk, hogy abbeli törekvésünkben, hogy kreatív módszereket próbálunk találni a másoknak való bizonyságtevésre, ne veszítsük el a Krisztuson, Szaván, igazságosságán, szentélyszolgálatán és megmentő hatalmán levő hangsúlyt a nagy küzdelemben.
 • Imádkozzunk az It is written online evangelizációs kampányáért („Hope Awakens”), ami ma indul országszerte. (További információ róla: https://www.discoverhopeawakens.com) Esedezzünk azért, hogy még többen lássák az adást, és érdeklődjenek a sorozat iránt, mint a lemondott indianapolisi élő evangelizációnál tették volna.

28. nap (2020. április 23., csütörtök)

Az Ige megerősít

„Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.” (Zsidók 4:12)

„Ó, bárcsak félnék az emberek az Urat! Ó, bárcsak szeretnék az Urat! Ó, bárcsak Isten hírnökei együttéreznének a veszendő lelkekkel! Akkor nem csupán beszélnének róla, hanem Isten ereje egész valójukat megelevenítené, szívük pedig Isten szeretetének tüzétől izzana. Gyengeségükből erőre kapnának, mert cselekvői az Igének. Hallanák Jézus szavát: »Íme, én tiveletek vagyok mindenkor.« Krisztus volna a tanítójuk. Az általuk hirdetett Ige gyors és erőteljes lenne, élesebb a kétélű fegyvernél.” (Bizonyságtételek a prédikátoroknak, 143. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:

Ahogy elgondolkozol Zsidók 4:12-n, hogy látod: Isten Igéje elhatol a szívedig? Megítélt azok közül valami, amit most olvastál Isten Szavából? Hatással volt valami a meggyőződésedre, vagy félretoltad a Szentlélek sürgetését? Beszéld meg valakivel a gondolataidat. Majd imádkozz, hogy mi, emberek, ne csak hallgassuk és szeressük az Igét, hanem az Ige szerint is éljünk.

 28. napi imacélok

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! Hűségesen áldjuk az Urat a lelkek gazdag aratásáért, amit a „Hope Awakens” nevű evangelizációs eseményre válaszul fog hozni. Hála Istennek azokért a döntésekért, amiket már meghoztak Krisztus mellett.

 • Imádkozzunk azokért, akik a COVID-19-járvány kellős közepén vannak: akik vagy maguk küzdenek vele, vagy szerettük küzd a betegséggel.
 • Imádkozzunk az egyháztagokért a világon mindenütt, akik aggódnak és meg vannak ijedve, vagy akik most magányosak.
 • Imádkozzunk a Közel-Keleten, de főként az Iránban, Afganisztánban és Pakisztánban levő milliók küzdelméért. Kérjük, hogy az Úr nyissa meg a válságban sokak szívét az igazság előtt.
 • Imádkozzunk az elnapolt generálkonferenciai ülés új, szerveződő terveiért (2021. május 20–25 között lesz Indianapolisban). Könyörögjünk, hogy az ülés lelki, misszióközpontú tervekkel teljen meg, és minden a Szentlélek irányítása alatt történjen.
 • Imádkozzunk a késői eső kitöltéséért az egyházra, hogy a munka befejeződhessen, és mi hazamehessünk.

23. nap – 2020. április 18. (szombat)

Az Ige gondviselése

„Vessed az Úrra a te terhedet, Ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzon az igaz.” (Zsoltárok 55:23)

„Munkatársaim, ne bátortalanodjatok el. Isten igazolja a hiteteket. A keresztényeknek mindig erős segítője az Úr. Mikor szünet következik az őszinte erőfeszítéseitekben, mert képtelenek vagytok a szükséges segítséget megkapni, vessétek a terheteket az Úrra. Legyetek hajlandóak ott hagyni, bízva abban, hogy hűséges lesz ahhoz, amit megígért. Nem tudjuk, Isten mivel és hogy fog segíteni, de azt igen, hogy soha nem hagyja cserben a benne bízókat. Miután teljes igazolást nyertek a munkásai, finomítva hozza elő őket a tűzben megpróbált aranyhoz hasonlóan.” (Ellen G. White: 66. levél, 1901. június 26.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:

Miken keresztül érzed, hogy Isten növeli és erősíti a hitedet? Mik a kedvenc bibliai ígéreteid, amikbe szeretsz belekapaszkodni, mikor küzdesz? Heti kihívásként miért nem keresel egy új Igét, ami bátorságot ad, és miért nem tanulod meg kívülről? Majd mondd el valakinek, aki épp bátorság híján van.

23. napi imacélok

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! Jó az Úr, amiért az Egyesült Államokban a COVID-19 miatt korábban előrevetített masszív halálozási arány elég drámaian csökkenni kezdett. A járvány Európában is tovább lassul, és úgy tűnik, megjelent a fény az alagút végén.

 • Imádkozzunk a frontvonalban dolgozó egészségügyiekért, akik még mindig küzdenek a járvánnyal. Imádkozzunk, hogy az egészségük biztonságban legyen a COVID-19-től, és fizikailag is óvd meg őket az utca emberének oktalanságától, aki azt gondolja, hogy az orvosi személyzet fertőzött.
 • Imádkozzunk, hogy egyensúly legyen az egész világ otthon tartása és a gazdaság és egyéb tevékenységek megfelelő időben való újraindítása között, mihelyst már biztonságos, hogy ne menjen teljesen tönkre a gazdaság és a vállalatok.
 • Imádkozzunk a szervezetekért és a kis vállalkozásokért, melyek most pénzügyileg megsínylik a leállást. Kérjük, hogy bárcsak megtalálnák az emberek a módját, hogyan támogathatnák a kis üzleteket, hogy azok ne jussanak csődbe.
 • Imádkozzunk a veszélyes helyzetben levő és védelemre szoruló nőkért és gyerekekért. Esedezzünk, hogy érhetnénk el a közösségünk sebezhető és gyenge tagjait.
 • Imádkozzunk a bankokban, élelmiszerboltokban, benzinkutakon és más létfontosságú helyeken dolgozókért. Könyörögjünk, hogy az Úr védje meg őket a koronavírus elkapásától, miközben a hozzájuk betérő sok emberrel foglalkoznak.

24. nap – 2020. április 19. (vasárnap)

Isten Szava félelmében

„A fejedelmek ok nélkül üldöztek engem; de a te igédtől félt az én szívem. Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.” (Zsoltárok 119:161–162)

„A Biblia Isten hozzánk szóló szava, olyan biztos, mintha saját fülünkkel hallanánk. Ha megértenénk, félelemmel vegyes tisztelettel nyitnánk meg Isten Szavát, és buzgón kutatnánk a tanításait! Úgy tekintenénk a Szentírás olvasására, a Szentírásban való elmélyülésre, mintha a végtelen Isten fogadna minket kihallgatáson.” (A Call to Stand Apart, 69. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:

Előfordult már, hogy amikor egy verset olvastál a Bibliából, azt gondoltad: „Ez hozzám szólt! Honnan tudhatta Isten, mire van ma szükségem?” Ahogy ma nekifogsz a napodhoz, gondold végig az okokat, minek örülhetsz Isten Szava miatt. Igazából miért ne írhatnál listát azokról, amik miatt hálás vagy Isten Szavának? Kezdd ezzel: „Azért szeretem Isten Szavát, mert… (és töltsd ki a helyet).” Ha nehezen jutnak eszedbe dolgok, olvasd el a 119. zsoltárt.

24. napi imacélok

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! Hálásak vagyunk az Úrnak, amiért a guatemalai adventista egyház kitalálta, hogyan oszthatna ki több ezer karanténban levő testvérnek élelmiszerkosarakat (rizzsel, babbal, kukoricaliszttel, olajjal, sóval és cukorral). Ez is azt bizonyítja, hogy az egyháztagok igyekeznek megosztani egymással a terheket.

 • Imádkozzunk a koronavírus-járvánnyal harcoló Afrikáért. Imádkozzunk egyháztagjainkért, akik a megfelelő egészségügyi ellátás hiánya miatt szenvednek. Kérjük, hogy a fertőzések és a halálesetek aránya ne az előrejelzések szerint alakuljon.
 • Imádkozzunk a kisebbségi csoportok ezreiért világszerte, akik a föld népességének 69%-át teszik ki, akiknek még nem mutatták be világosan Jézust. Könyörögjünk azért, hogy új, innovatív módon érjük el őket most a krízis idején.
 • Imádkozzunk bűnbánó és alázatos lélekért mindannyiunk számára, amiért előfordult, hogy nem voltunk hűek Istenhez az életünkben és a bizonyságtevésünkben.
 • Imádkozzunk, hogy hatalmasan megsokasodjon az Istennek szolgáló egyháztagok száma, akik szeretik az embereket, és aktívan beszélnek a Biblia igazságairól másoknak, beleértve a más vallási háttérből érkezőket is.
 • Imádkozzunk a gazdákért, akik erejüket megfeszítve küszködnek az ültetéssel vagy a termények betakarításával a megszokott munkásaik támogatása nélkül, akiknek most tilos az utazás.

25. nap (2020. április 20., hétfő)

Az Ige öröme

„Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat; a te szavaid örömömre váltak nekem, és szívemnek vigasságára; mert a te nevedről neveztetem, ó, Uram, seregeknek Istene!” (Jeremiás 15:16)

„Semmi sem képes jobban erősíteni az értelmünket, mint a Szentírás tanulmányozása. Nincs könyv, melynek tartalma olyan hatásosan emelné fel a gondolatainkat, fejlesztené szellemi erőnket, mint a Biblia a mély és nemesítő igazságaival. Ha úgy tanulmányoznánk Isten Szavát, mint kellene, akkor olyan magas fokú értelmet, lelki nemességet és jellemszilárdságot láthatnánk az emberek között, amilyet ma nagyon ritkán látunk.” (A keresztény nevelés alapjai, 58. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:

Mi volt különösen jelentőségteljes, vagy vidított fel az Ige tanulmányozása közben mostanában? Miért nem szakítasz időt arra, hogy megoszd ezt az örömöt más valakivel ma?

25. napi imacélok

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! Arra számítottak, hogy New York City kórházai túlzsúfoltak lesznek, szabad ágyak és elegendő ventilátor nélkül. De miközben folyamatosan telnek meg betegekkel, még van néhány szabad hely a kórházakban, és dicsérjük az Urat, amiért még mindig van elegendő ventilátor. Ez egy ima meghallgatás.

 • Imádkozzunk a biztonsági szolgálatot teljesítőkért, mint a rendőrök és mások. Ahogy a világ egyes részein a lakosság körében növekszik a nyugtalanság a korlátozások miatt, esedezzünk védelemért ezen férfiak és nők számára.
 • Imádkozzunk a volt Szovjetunió területén levő Eurázsiai Divízióért, például az ide tartozó Oroszországért és Szibériáért. Kérjük, hogy bár most nehéz a bizonyságtevés, mégis új, hatékony módszereket találjanak ki az emberek elérésére.
 • Imádkozzunk a 10/40-es ablak szenvedő országaiért. Kérjük Istent, hogy gondoskodjon olyanokról, akik megosztják másokkal az Ő szeretetét. Könyörögjünk azért, hogy a helyi kormányok engedjék: a lakosok ételt szerezzenek, vagy a földjeinek dolgozzanak, és ennivalót termeljenek. Indiában most milliók vannak karanténban, és nem mehetnek ki a házukból, emiatt pedig sokan éheznek.
 • Imában kérjünk bölcsességet az egyházvezetők számára, mert a jelenlegi gazdasági válság eredményeként jelentőségteljes döntéseket kell meghozniuk a jövőre nézve.
 • Imádkozzunk bölcsességért a költségek csökkentésében, úgy, hogy az ne hozza nehéz helyzetbe az embereket, és az előrehaladó egyház alapvető munkája és szolgálata is megmaradjon.

26. nap (2020. április 21., kedd)

Az Ige a mi vezetőnk

„Megjelentette néked, ó, ember, mi legyen a jó, és mit kíván az Úr tetőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.” (Mikeás 6:8)

„A világtörténelem legünnepélyesebb időszakában élünk. A földi tömegek sorsa nemsokára eldől. Saját jövőnk és mások üdvössége múlik azon, hogy mi most hogy élünk. Szükségünk van az igazság Lelkének a vezetésére. Krisztus minden követőjének komolyan meg kell kérdeznie: »Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?« Meg kell magunkat alázni böjtben és imában az Úr előtt, és elmélkedjünk sokat Isten Igéjén, különösen az ítélet jelenetein. Szerezzünk mély és élő tapasztalatokat az Úrral. Egy pillanatot sem vesztegethetünk el. Létfontosságú dolgok történnek körülöttünk. Sátán által megigézett területen élünk. Isten őrállói, ne aludjatok! Az ellenség résen áll, hogy ha tétlenkedtek és elalszotok, lecsapjon rátok, és zsákmányul ejtsen titeket.” (The Call to Stand Apart, 69. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:

Mikor egy kihívást jelentő döntéssel nézel szembe, hova fordulsz bölcsességért és tanácsért? Természetesen tudjuk, hogy a sok tanácsadó jelent biztonságot (lásd: Példabeszédek 11:14). De szeretteink vagy azok bölcsességén túlmenően, akiket tisztelünk, milyen elveket találunk Isten Szavában arról, hogyan hozzunk meg döntéseket? (Lásd: Példabeszédek 3:5–6; 14:12; Máté 6:33; Jeremiás 33:3)

26. napi imacélok

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! Előző héten a Dél-amerikai Divízióban, ahogy az elmúlt 50 év alatt is, egy különleges „szent hét” nevű evangelizációs programot tartottak divíziószerte. Általában ilyenkor kis csoportok gyűlnek össze otthon és az imaházakban, de a koronavírus miatt a divízió most online közvetítette a teljes programot sok más egyéb kíséretében. A téma a „vérrel írt szeretet” volt, és külön-külön program szólt a gyerekeknek, a tiniknek és a felnőtteknek. Áldott az Úr, amiért az egyházvezetők ilyen kreatívan segítenek Isten szeretetének továbbadásában.

 • Imádkozzunk azokért, akik most fedezték fel először Jézus szeretetét a Dél-amerikai Divízió programjai során, és hogy képesek legyenek olyan tartós kapcsolatot kialakítani Krisztussal, amely idővel csak még gyönyörűbb lesz.
 • Imádkozzunk, hogy mindnyájan arra használjuk fel a felszabadult plusz időnket otthon, hogy mélységeiben tanulmányozzuk Isten Szavát, és megtanítsuk a gyerekeinknek, ők hogyan tanulmányozzák és szeressék Isten Szavát.
 • Imádkozzunk, hogy Isten népe maradjon hűséges a tized és az adományok beadásában még a mostani gazdasági kihívások között is.
 • Imádkozzunk azokért, akik a COVID-19-járvány gazdasági kihívásai miatt a számlák befizetésével és azzal küzdenek, hogy étel kerüljön az asztalukra. Kérjük Istent, Ő gondoskodjon gyermekeiről, és sok tapasztalatot szerezzenek az Úr hűségéről, amit aztán megoszthatnak másokkal is a következő napokban.
 • Imádkozzunk az egyház libanoni munkájáért, hogy a Mindenható viseljen gondot az anyagi szükségleteikről, és segítse az egyház missziójának előrehaladását.

27. nap (2020. április 22., szerda)

Az Igével betöltekezve

„Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az Ő templomában.” (Zsoltárok 27:4)

„Nekem feltámadt Megváltóm van, bízom benne, és Ő nem fogja megengedni, hogy tönkremenjek. Az Ő nevében diadalmaskodom. Ő az én igazságom és örömöm koronája. Senki ne érezze reménytelennek az esetét, mert nem az. Jóllehet bűnösnek és elveszettnek tartjátok magatokat, de ez éppen az az állapot, melyben szükségetek van a Megváltóra. Ha megvallandó bűneid vannak, ne vesztegesd az időt! Most van erre lehetőséged: »Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson bennünket minden hamisságtól.« (1János 1:9) Azok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, meg fognak elégíttetni, mert Jézus megígérte. Drága Megváltó! A karját kitárja előttünk, és hatalmas, szerető szíve csak arra vár, hogy megáldjon bennünket.” (Tanácsok a gyülekezeteknek, 48. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:

Mire vágysz a legjobban? Mi a szívedből jövő legmélyebb kiáltás? Lehet, hogy ezen nem gondolkoztál el mostanában. Lehet, hogy csak próbálsz életben maradni. Vagy talán mindig is ekörül forogtak a gondolataid. Ma szánj egy kis időt arra, és gondold végig, honnan származik a legnagyobb örömöd és a legnagyobb kiteljesedésed. Eközben töprengj el Zsoltárok 27:4-en, és kérd az Urat, hogy olyan szívet adjon, ami valóban arra szomjazik, hogy a jelenlétében lehessen.

27. napi imacélok

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! A Nyugat-afrikai Divízió fontos információkat közölt a COVID-19-ről siketek számára jeleléssel és feliratozva egy koronavírus-videóban Abidjanban, Elefántcsontparton. Hálásak vagyunk, hogy ezt minden demográfiai csoport elérése érdekében fejlesztették ki újonnan.

 • Imádkozzunk, hogy Isten óvja meg gyermekeit Észak-Koreában, Dél-Koreában, Japánban és Kínában. Kérjük, hogy mindenki, még a kormányhivatalnokok szeme is a menny felé fordulna, és bárcsak felismernék az idők jeleit, és hogy Jézus nemsokára visszajön.
 • Imádkozzunk azokért, akik a Különleges Szükségletek Szolgálata Osztályon dolgoznak. Imádkozzunk a siketek, mozgáskorlátozottak és más speciális szükségletűek között szolgáló testvérekért. Imádkozzunk a lepratelepeken élőkért, hogy ne mellőzzék őket ebben az időben, vagy ne feledkezzenek meg róluk sem.
 • Imádkozzunk, hogy miközben felismerjük Jézus eljövetelének közelségét, mindannyian szakítsunk időt arra, hogy teljes szívből keressük Őt, és elmélyedjünk Szavában. Kérjük, hogy értsük meg az olyan bibliai könyvek, mint Dániel és Jelenések könyve, gyönyörű, mély igazságait.
 • Imádkozzunk a világ számos helyén a kötelességüket teljesítő misszionáriusokért. Esedezzünk azért, hogy gondoskodjanak a fizikai szükségleteikről és védelmükről.
 • Imádkozzunk a koronavírusból felgyógyultaknak további erőért és felépülésért. Könyörögjünk azért, hogy megerősödjenek, és vissza tudjanak térni megszokott életükhöz.