100 napos ima – 10. hét

„Szólítsuk meg Jézust sürgető szükségünkben!”

2020. május 29. – június 4.

Az összetörtség szépsége

Melody Mason

Soha nem felejtem el azt az esetet, mikor évekkel ezelőtt épp egy imaszolgálat levezetésére készültem egy nagy rendezvényen, és akkor a Szentlélek meggyőzött egy konkrétumról az életemben, amit helyre kellett hoznom Istennel. Megsemmisülten borultam le a padlón aznap este, ahogy imádkoztam: „Uram, bocsáss meg…”

De ahogy bevallottam a bűnömet Istennek, rájöttem, hogy a megfelelő jóvátételhez bizonyos lépéseket is meg kell tennem. De nem tehettem meg rögtön, így nem tudtam, mihez kezdjek. Menjek, és végezzem el az imaszolgálatot, amit elvállaltam, vagy keressek mást, aki megcsinálja helyettem, amíg helyrehozom a dolgokat?

A szolgálat megbecsült vezetőjeként nagyon megalázó volt a gondolat, hogy beismerjem mások előtt: cserbenhagytam Istent valamiben. Nem akartam feltűnést kelteni, sem lelkileg gyengének tűnni a csapattagok vagy az alkalmon részt vevő idegenek sokasága előtt. Ezért nehéz szívvel és könnyes szemmel tértem aludni aznap éjjel, azzal az elhatározással, csak megkérek valakit, hogy vezesse ő az imaszolgálatot.

De másnap reggel, ahogy elindultam keresni valakit, hogy vegye át a helyemet, Isten megállított, ahogy a Szentlélek szólni kezdett hozzám: „Melody, neked kell ma reggel vezetned az imaszolgálatot. Ne keress mást magad helyett.”

„Vár csak… Mit akarsz ezzel mondani?” – kérdeztem ismét csak könnyekkel a szememben. De a Szentlélek tovább beszélt a szívemhez:

„Igen, azt szeretném, hogy te vezesd le, viszont ne akként, akiként akarod, hogy mindenki tekintsen rád. Érted? Én nem olyanokat keresek vezetőnek, akik elrejtik a bűneiket, és mennek tovább, mintha mi sem történt volna. Én a fazekas összetört edényeit keresem, az edényeket, akik olyannyira megalázzák magukat, ahol már eltűnik a büszkeség. Csak ekkor tudom valóban felhasználni őket a dicsőségemre. Tudom, fájdalmas, de el kell mondanod a gyülekezetnek, mire hívtam fel a figyelmedet az éjjel. Beszélj őszintén arról, amiben cserbenhagytál engem. Majd szólítsd fel őket, hogy veled együtt menjenek a kereszt lábához, és tegyenek le minden bűnt és megalkuvást. Látod, ha az emberek csak arra várnak, hogy akkor induljanak el, amikor már rendben lesznek, akkor soha nem indulnak meg.”

Újra csak ellenkezni kezdtem: „Én erre képtelen vagyok, Uram! Mit fognak gondolni rólam, mikor látják, hogy becsaptalak?”

A Szentlélek lágyan a lelkemre beszélt, ahogy a szememet az ég felé emeltem: „Nem számít, hogy mit gondolnak. Ez most nem a jó hírneved megvédéséről szól, hanem hogy az Úr dicsőségére tegyél. De ahhoz, hogy Ő munkálkodhasson, neked meg kell aláznod magad.”

Ó, mennyire nem akartam engedelmeskedni aznap reggel a Szentlélek ösztönzésének! Ha Jónáshoz hasonlóan elfuthattam volna, vagy elbújhattam volna egy barlangban, azonnal megteszem. De tudtam, mit kell tennem: engedelmeskedni.

Akkor remegve és könnyes szemmel álltam ki százak elé, és mondtam el, amit az Úr a lelkemre kötött. A légy zümmögését is hallani lehetett volna a teremben, ahogy mindenki rám figyelt. „Jézus hív: menjünk hozzá, ahogy vagyunk – mondtam lágyan, és megtöröltem a szemem –, ezért én most úgy jövök, ahogy vagyok, és arra hívlak titeket, gyertek ti is a kereszt lábához.”

A felhívásra mindenki felállt, és előrejött a teremben. Elfojtott sírás hallaszott innen-onnan, miközben Isten megbocsátását kérték azokra a bűnös és megalkuvással teli területekre, amiket beengedtek az életükbe. És a Szentlélek köztünk volt. A Krisztushoz vezető lépések című könyvben megmondta: „Ha látjuk bűnösségünket, egyetlen percet se várjunk, hogy magunkat megjavítsuk. Sokan azt gondolják, nem elég jók ahhoz, hogy Jézushoz jöjjenek. De vajon saját erődből megjavulhatsz-e? »Majd, ha meg tudja változtatni bőrét a néger, vagy foltjait a párduc, akkor tudtok ti is jót tenni, úgy megtanultátok a rosszat!« (Jeremiás 13:23) Egyedül Istennél van számunkra segítség. Ne várjunk erősebb hitre, kedvezőbb alkalmakra vagy szentebb jellemre! Saját erőnkből semmit sem érhetünk el. Amint vagyunk, úgy kell Krisztushoz mennünk.” (Krisztushoz vezető lépések, 31. o.)

Utólag úgy vélem, ez volt a legdrágább, legszentebb imaalkalom, amit valaha is átéltem, mert Isten mélyen megtisztított bennünket aznap reggel. Sok szív összetört, de milyen gyönyörű és gyógyító volt ez összetörtség! Zsoltárok 51:17-ben a Biblia ezt mondja: „Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet, ó, Isten, nem veted te meg!”

Most milyen áldozatot szeretnél vinni az Úrnak? A legjobb elfoglaltságaidat, a legjobb imáidat, a legjobb próbálkozásaidat, hogy még az élet irányát megváltoztató események közepette is erős tanú legyél? A legjobb áldozatunknak semmi köze a tetteinkhez, mert ez az én, a büszkeség és az önelégültség teljes összetörése, ahogy a kereszt lábához jövünk. Ahogy a Rejts magadba, sziklaszál kezdetű híres ének is olyan szépen megfogalmazza: „Adni semmit nem tudok, keresztfádra borulok.” Hát boruljunk le ma a kereszthez!

Melody Mason a United in Prayer (Imában egyesülve) nevű program koordinátora a Generálkonferenciánál. Részt vesz az erőforrás-fejlesztésben a Revival and Reformation honlapnál és más kezdeményezéseknél. Könyvet írt, aminek magyarul a címe: Merjünk többet kérni. A megválaszolt ima mennyei kulcsai (https://adventistbookcenter.com/daring-to-ask-for-more.html). Az e heti áhítatban levő történet az idén áprilisban megjelenő könyvéből származik (Daring to Live by Every Word: Loving God with Heart, Body, Mind and Soul).

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Hol lakik Isten (lásd: Ésaiás 57:17), és milyen eredménye van az Úrtól jövő megszomorodásnak (lásd: 2Korinthus 7:9–11)? Mit kért Dávid bűnbánati imájában (lásd: Zsoltárok 51:1–19)? Hasonlítsuk össze azzal, ahogy Saul reagált rá, amikor megdorgálták a bűneiért (lásd: 1Sámuel 15:1–30). Melyik bibliai szereplővel tudsz a legjobban azonosulni, mikor rámutatnak a vétkeidre: azzal, aki a maga igazát keresi, és miként tartsa meg az emberek nagyrabecsülését, vagy azzal, aki nyíltan bevallja a bűnét őszintén bűnbánó, megtört szívvel?

GYAKORLATI KIHÍVÁS: Imádságos szívvel olvasd el a csütörtöki napnál levő anyagot („Az alázat szépsége”), ahogy a heti áhítatokkal haladsz. Ezt nem a lelki utazásunk elején kell kiértékelned, hanem az út során. Ahogy megcsinálod a gyakorlati kihívást, kérdezd meg az Urat, van-e valamilyen büszkeség az életedben, amit még nem adtál át neki, vagy van-e valaki a környezetedben (a családban, a barátok, munkatársak között), aki számára megbocsátást kellene kérned. Majd engedelmeskedj a Szentlélek vezetésének. (Zsoltárok 66:18; Máté 5:23–24; Példabeszédek 28:13; Máté 6:14–15)

„Míg bizonyos hibás cselekedetek csupán semmiségnek tűnnek az ember szemében, Isten előtt semmiféle bűn nem számít csekélységnek. Az ember ítélete részrehajló és tökéletlen, Ő azonban minden dolgot a valóságnak megfelelően mérlegel. A részeges embert például sokan megvetéssel kezelik, megállapítják, hogy bűne kizárja őt a mennyből – miközben meg a büszkeség, az önzés és az irigység feddés nélkül virulhat. Pedig ezek a bűnök különösképpen sértik az Urat, mert éles ellentétben állnak irgalmas jellemével, azzal az önzetlen szeretettel, amely az el nem bukott világegyetem lelki légkörét jelenti. Az embernek sokszor szégyenérzete van, amikor valamilyen durva bűnbe esik. Érzi nyomorultságát, és azt is, hogy szüksége van Krisztus kegyelmére. A büszke ember azonban nem gondol arra, hogy bármire is szüksége lenne. Ezért elzárja szívét a Megváltótól és azoktól a végtelen áldásoktól, amiket Ő adni szeretne.” (Krisztushoz vezető lépések, 30. o.)

Ássunk le még mélyebbre! – További olvasmányajánlások erre a hétre:

64. napi imacélok (2020. május 29., péntek)

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „Jó az Úr, hogy a járvány miatt meghirdetett 100 napos imaalkalom alatt biztosított nekünk munkahelyet, ennivalót és lakhatást. Arról is meggyőzött, hogy költözzünk vidékre. Ezenkívül lehetőséget adott nekem, hogy bizonyságot tegyek a muzulmán közösségnek is.” (Marlynn W.)
 • „Köszönöm, hogy imádkoztok értünk! Milyen csodálatos, hogy az Úr meghallgatta az imáitokat! A namíbiai nemzeti karantén idején kb. 1100-an kapcsolódtak be a bibliatanulmányozásokba, akiknek a 70%-a nem is hetednapi adventista.” (Moses M.)

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk a tanulókért világszerte, akik a korlátozások miatt nem dolgozhatnak. Kérjük, hogy a Mindenható gondoskodjon az anyagiakról a tandíjuk kifizetéséhez.
 • Imádkozzunk a családon belüli erőszak áldozataiért a világon mindenütt.
 • Imádkozzunk a meggyilkolt Alexander Ostankin lelkész családjáért. Épp a szolgálatát teljesítette Oroszországban, mikor megölték. Esedezzünk, hogy az Úr változtassa át mártírja kihullott vérét az evangélium magjává.
 • Imádkozzunk a jelenleg is koronavírusos betegekért és a teljes felépülésükért.

65. napi imacélok (2020. május 30., szombat)

Isten békéjének alakulata

„Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.” (Máté 5:9)

„Krisztus a »béke fejedelme« (Ésaiás 9:6), ezért az Ő küldetése helyreállítani földön és mennyen a bűntől megrontott békét. »Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk, Jézus Krisztus által.« (Róma 5:1) Aki beleegyezik, hogy elhagyja a bűnt, és helyette Krisztus szeretete előtt nyitja meg a szívét, mennyei békében részesül.” (Gondolatok a Hegyibeszédről, 27. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: A Jézusban levő megváltás ad tökéletes békét nekünk. De Krisztus nem csak arra hív, hogy életed átadásával tapasztald meg a békét Istennel. Nem: Ő arra is elhív, hogy békekövet – béketeremtő legyél. Most a válság idején úgy döntesz, hogy ilyen békekövet leszel? Mindent megteszel, ami csak tőled telik, hogy Isten békéje és szeretete jelenléte ragyogja be azok életét a környezetedben, akik félelemben és rettegésben élnek? Ha te voltál a veszekedések és viták kiváltó oka a családban vagy a gyülekezetben, bocsánatot fogsz kérni, és Isten békéjét árasztod magad körül?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

• „A járvány miatt a Sierra Leone-i Adventista Egyház a nemzeti TV-adón közvetíti az istentiszteleteit.” (Julius S.)

• „Saját megújulásomért könyörögtem, az Úr pedig a 100 napos imaalkalommal válaszolt az imámra.” (Cedrick B.)

IMAKÉRÉSEK:

• Imádkozzunk a Maryland állambeli Columbia Adventista Egyetem szolgálatáért: Venezuelából érkező migráns családok számára nyújtanak üzleti lehetőségeket. Könyörögjünk, hogy minél több családnak lehessen segíteni nemcsak ott, de máshol is.
• Imádkozzunk a 2017-ben elkezdett rádiós misszióért Tokióban. Kérjük Istent, hogy továbbra is nyisson ajtókat az adventista rádióadások és Tokió lakosságának elérése előtt. 
• Imádkozzunk a „Spokane-i nagyvárosi evangelizáció” nevű kezdeményezésért: városi befolyási központokat törekszenek létesíteni, több, urbánus megközelítési módot keresnek, hogy a spokane-ieknek szolgálhassanak Washington államban (az USA-ban).
• Imádkozzunk a Rwenzori nevű régióért a kelet-afrikaiUgandában, ahol az utóbbi pár hétben többször is áradások voltak.

66. napi imacélok (2020. május 31., vasárnap)

Az üldözés kiváltsága

„Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa.” (Máté 5:10)

„Jézus Krisztus nem kecsegteti követőit világi dicsőség és gazdagság reményével, sem próbáktól mentes élettel. Hanem azt a kiváltságot tárja eléjük, hogy a Mesterrel együtt járhatják a lemondás és a szégyen ösvényeit, mivel a világ nem ismeri őket.” (Gondolatok a Hegyibeszédről, 29. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Mikor a hívő keresztényekben önzetlen szeretet, szentség és igazság mutatkozik meg, Sátán ellenállást és gyűlölködést kelt majd azok között, akik amellett döntenek, hogy semmibe veszik a Szentlélek hangját. De biztosak lehetünk abban, hogy minden üldöztetésben, amivel szembe kell néznünk, Jézus velünk lesz, és megdicsőíti magát a kihívásokkal teli tapasztalatunk által.  Már üldöztek a Megváltóba vetett hitedért? Ha igen, miért, és ha nem, vajon miért nem? Ma eldöntöd, hogy eldobod magadtól a világ szeretetét, és imádságosan Isten dicsőségének bemutatására koncentrálsz, még ha az üldözést is von maga után?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!• Sok gyülekezet egyre kreatívabban oldja meg a szombati istentiszteletek levezetését a fizikai távolságtartásidőszakában.• A járvány világszerte a testvérek gondolkodásának középpontjába emelte be az egészségügyi üzenetünk fontosságát. Egyre nő az érdeklődés a preventív egészségügyi munka, a NEWSTART stb. iránt. Most nagyszerű alkalom adódik az egészség és a teljesség isteni törvényének széleskörű megértésére. 

IMAKÉRÉSEK:


• Imádkozzunk a legrégibb norvég adventista gyülekezet szolgálatáért: most hoznak létre egy befolyási központot, ahol norvég órákat kínálnak migránsoknak ingyen, szakácsiskolát, beszélgetős kávéházat működtetnek, stb.
• Imádkozzunk a mexikói Chiapasban levő két új, mobil egészségügyi kisbuszért, az azokban elvitt páciensekért és a hétvégente támogatott orvosi csapatokért, akik például ingyenes egészségügyi ellenőrzéseket, kisműtéteket, fogászati kezeléseket, ultrahang- és szemvizsgálatokat végeznek.
• Imádkozzunk a valódi istenfélelem feléledéséért és a megújult evangelizációs érdeklődésért minden egyháztagban és egyházban a világon mindenütt.
• Imádkozzunk az egyházért a kelet-afrikai Burundiban, ahol számos nehézséggel és gonddal néztek szembe ebben az időszakban. Csakis Isten közbelépése teremtheti meg a békét.

67. napi imacélok (2020. június 1., hétfő)

Az igazságért szidalmazva

„Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket,és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek énérettem.Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak.” (Máté 5:11–12)

„Az Úr hírnökeit minden korban megvetették és üldözték, azonban éppen szenvedéseik által terjedt az istenismeret. Minden egyes tanítványnak be kell állnia a sorba, előmozdítva a menny ügyét, annak tudatában, hogy az ellenség semmit sem tehet az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Isten azt akarja, hogy az igazság közismert legyen, hogy gondosan kutassák, és beszéljenek róla az emberek; noha mindez megvetést eredményez. Az embereket fel kell rázni a közönyükből. Minden harc, üldöztetés és minden erőfeszítés eszköz az Úr kezében olyan lelkek felébresztésére, akik enélkül tovább szunnyadnának.” (Gondolatok a Hegyibeszédről, 33. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Mikor jön az üldözés, a jó híredet becsmérlik, és életveszélybe is kerülhetsz, akkor fog a legfényesebben ragyogni Jézus szeretete és igazsága. Ahogy ezekre reagálsz, amit mondasz, amit teszel, mikor nyomássalnézel szembe, nagyszerűen eldönti, milyen hatással lehet a hívőséged azokra, akik el akarják pusztítani az életedet. Miért nem kéred meg Krisztust, segítsen ma és minden nap hittel és szeretettel viselkedni, hogy ugyanazt a szeretetetmutathasd be még az üldözés idején is? Most imádkozni fogsz hozzá, és megkéred rá, hogy tegyen igazi kereszténnyé, aki helytáll Jézusért, még ha leszakad az ég is?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

Jelenleg a világon mindenhol anyagilag megszenvedik a lelkészek, egyházi alkalmazottak, tanárok és evangelizációs kezdeményezések a tizedekben és adományokban tapasztalható visszaesést. De ők most is bíznak a csodák Istenében. Az Úr pedig sok ajtót tár ki még nagyobb szolgálatok és olyan emberek előtt, akiknek kevesebb forrásuk van, mint valaha.

IMAKÉRÉSEK:

• Imádkozzunk a Warwick Hetednapi Adventista Gyülekezet mobil levesezőjéért az ausztráliai Sydneyben, ahol levest szolgálnak fel, és kapcsolatba kerülnek a helyi magányos emberekkel. Kérjük a mennyet, segítsen nekik kapcsolatokat kiépíteni a közösségben.
• Imádkozzunk a ruandai Kigaliban levő, Kelet-Afrikát lefedő új orvosi egyetemért. Emlékezzünk meg az ott diplomázó hallgatókról és az emberekről is, akiknek szolgálnak.
• Imádkozzunk a Dél-Fülöp-szigeteki Adventista Főiskola imaházának újjáépítéséért, ami összedőlt egy tavaly decemberi földrengésben.
• Imádkozzunk egy névtelen város muzulmán közösségének kellős közepén levő befolyási központért. A muzulmánok közül némelyek már kérték, hogy imádkozzanak értük a koronavírus-válság idején, mert hisznek abban, hogy Isten meghallgatja az adventisták imáit.

68. napi imacélok, 2020. június 2. (kedd)

A jézusi ízlés

„Ti vagytok a földnek sói; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.” (Máté 5:13)

„Amikor Isten sónak nevezi gyermekeit, arra akar tanítani, hogy azért tette őket kegyelmének részeseivé, hogy eszközökül szolgáljanak mások megmentésére… A sónak teljesen össze kell vegyülnie az eltartásra szánt anyaggal, egészen át kell hatnia és át kell járnia. Hasonlóképpen csakis személyes érintkezés útján juthat el az emberekhez az evangélium megmentő ereje. Nem menthetjük meg őket nagy tömegben, hanem csak egyenként. A személyes befolyás hatalom. Ezért kell közel jutni azokhoz, akiken segíteni akarunk. A só íze a keresztény életerejét jelképezi: Jézusnak szívünkben lakozó szeretetét és Krisztusnak a mi teljes valónkat átható életszentségét. A Megváltó szeretete szétáradó és kezdeményező. Ha bennünk lakik, másokra is kiárad.”(Gondolatok a Hegyibeszédről, 35–36. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Minden hívő felelőssége, hogy beszéljen másoknak Krisztusról. Minden keresztény életének elhívása, hogy személyes befolyását felhasználva mutasson rá Jézusra, ossza meg másokkal, mit tett érte az Úr, és hogy lehet Ő az út, az igazság és az élet. Vannak nem hívő barátok vagy munkatársak az életedben? Vagy bezárkóztál egy „adventista buborékba”? Legalább egy nem keresztény személy van az életedben, aki a veled töltött idő által megismerheti Jézust? Kérd meg ma az Üdvözítőt, tegyen téged is az Ő ízletes, földi sójává!

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

Egy koronavírus elleni vakcina vizsgálatának korai eredményei afelé mutatnak, hogy az összetevők antitesteket fejlesztenek ki a vírussal szemben. Áldjuk Istent a kezelés irányába tett jelentős lépésért, ami által az immunrendszerünk képes lesz antitesteket létrehozni.

IMAKÉRÉSEK:

• Imádkozzunk a brazíliai Manausban levő, menekültek és migránsok számára létrehozott, adventista fenntartású központ szolgálatáért. Ők a Brazíliában élő, Venezuelából érkezett bevándorlókkal foglalkoznak. Kérjük az Urat, hogy áldja és sokszorozza meg a kreatív missziós módszereiket. 
• Imádkozzunk Istenhez, hogymegfelelő vendégeket hozzon el a „Lencse” nevű, egészséges élelmiszereket áruló boltba és kávézóba az oroszországi Joskar-Olában. Fohászkodjunk, hogy a menny áldja meg az ingyenes főzőiskolájukat és a többi missziós erőfeszítésüket. 
• Imádkozzunk a Fülöp-szigeteki Guinobatan adventista gyülekezetének tagjaiért és iskolájának diákjaiért. Nemrégiben egy tájfun hevesen megrongálta az egyházi iskolát. Könyörögjünk azokért, akikre a világon mindenhol természeti katasztrófák csaptak le. 
• Imádkozzunk a Shalem Életmódközpontért a nyugat-jávai Bogorban. A COVID-19 kitörése óta csak nagyon kevés vendégük volt, és emiatt anyagilag szorult helyzetbe kerültek. Imában emlékezzünk meg arról is, hogy egy online, méregtelenítő programot vezetnek Zoomon keresztül, és így sokakat érhetnek el a válság idején.

9. napi imacélok, 2020. június 3. (szerda)

Ragyogjunk az Úr fényével

„Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Máté 5:14–16)

„Az emberiségnek nincs világossága önmagában. Jézustól távol olyanok, mint a meg nem gyújtott gyertya… Amikor az igazságosság Napja felé fordulunk, amikor kapcsolatba lépünkJézus Krisztussal, akkor egész lelkünk felragyog az isteni jelenlét fényességétől. Krisztus követőinek többre kell eljutniuk egy fénysugárnál, mely az embereknek világít. Ők a világ világossága… A dicsőség angyalai várják, hogy általad juttassák el a menny világosságát és erejét a pusztulásra kész lelkeknek.” (Gondolatok a Hegyibeszédről, 40. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Elolvastad a fenti idézetet? Megértetted, hogy az angyalok csak arra várnak, hogy rajtad keresztül dolgozzanak, és érjék el az elveszett embereket? Ugye, milyen csodálatos? Nem csak arra hívtak el, hogy személyes megszentelődésedérdekében betöltekezz a Szentlélekkel, hanem hogy aktívan részt vegyél Jézus igazságának, szeretetének és igazságosságának világításában a világ felé, melynek ideje lejáróban van. Vedd sorra a családodat, barátaidat, szomszédaidat, munkatársaidat. Kérd meg Istent, mutassa meg, kinek van szüksége Jézus fényére az életében. Kiért kéne imádkoznod, és kivel vehetnéd fel a kapcsolatot ezen a héten?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!


• A világon sokfelé az országok elkezdték óvatosan feloldani a korlátozásaikat.
• Az Egészségügyi Világszervezet (a WHO) szerint „ha ez a vírus valamire is megtanít, akkor az az alázat”. Az emberek egymás után jönnek rá, milyen esendőek. Ez most nagyszerű lehetőség az egyháznak, hogy bemutassa a keresőknek a Jézusba vetett reményünket.

IMAKÉRÉSEK:


• Imádkozzunk, hogy az Úr áldja meg a panamavárosi taxis testvéreket, és mozgó befolyási központokként használja fel őket. A közép-amerikai Panama lakosságának fele Panamavárosban él.
• Imádkozzunk a kambodzsai Battambang nagyvárosi befolyási központjáért, ahol egy edzőterem, vegetariánus étterem, játszótér, kápolna és nyelviskola van, valamint egészségügyi és zenei oktatás is folyik. Isten áldja meg ezt a sokrétű megközelítési módot. Kérjük tőle a szolgálat növekedését, és hogy vigye be oda azokat a személyeket, akiknek már előkészítette a szívét.
• Imádkozzunk a Nyugat-nigériai Unióban hamarosan elinduló, kiscsoportos evangelizációért, amit a Női Szolgálatok Osztálya szervez meg.
• Imádkozzunk a Florida állambeli Orlando új, adventista rehabilitációs központjának szolgálatáért az USA-ban, ahol segítenek felvenni a harcot az opioidjárvánnyal. Könyörögjünk azokért a milliókért, akik vágynak a függőségtől való szabadulásra.

70. napi imacélok, 2020. június 4. (csütörtök)

A szeretet törvénye

„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik.” (Máté 5:17–18)

„Krisztus jellemének isteni szépségét még a legnemesebb és legszelídebb emberek is csak haloványan tükrözik vissza… Jézus, Atyjának tökéletes képmása, dicsőségének fénye, az önmagát megtagadó Megváltó a földi léte alatt élő szemléltetője volt Isten törvénye lényegének. Élete által lett nyilvánvaló, hogy az örök igazság törvényének alapja a mennyei szeretet, a keresztény életelv.” (Gondolatok a Hegyibeszédről, 49. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Isten törvénye a szeretet törvénye. Jézus bemutatta, milyen is a törvény igazi betartása. Csak akkor tarthatod be a törvényt, ha teljesen a Szentlélek segítségére hagyatkozol. Ahogy hiszel abban, hogy segíteni fog önzetlen szeretettel élned, és hit által viszed véghez a szeretet tetteit, mennyei ereje képessé tesz és munkálkodik benned, hogy az Ő tetszése szerint cselekedjél.

Ha küzdesz azzal, hogy hű maradj az Úr törvényéhez, akkor ma megkéred Krisztust, hogy bocsásson meg neked, és töltsön be Szentlelkével? Megkéred: segítsen, hogy ne csak a törvény betűjét, hanem a törvény szellemét is betartsd, ami az Isten és minden ember iránti önzetlen, önfeláldozó szeretet?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „Köszönöm az imáitokat! A fiam felgyógyult a koronavírusból, és hála Istennek, újra egészséges!” (Marietta A.)
 • A spanyolországi COVID-19-halálozási arány jelentősen lecsökkent, 11%-ról mindössze 2%-ra jelenleg.

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk a közép-amerikai Guatemalaváros nagyvárosi befolyási központjáért, ahol élelmiszert, fogkefét, tusolási lehetőséget és mosókonyhát biztosítanak az utcán élők számára. Kérjük Istent, töltse be a központ látogatóinak legmélyebb szükségleteit, és segítsen nekik megtalálni az örökkévalóságba vetett reményt.
 • Imádkozzunk a COVID-19-ről naprakész információk nyújtása mellett elkötelezett médiáért. Az Úr segítsen nekik, hogy kellő komolysággal kommunikáljanak.
 • Imádkozzunk azokért, akik a mostani válság idején szorongással, depresszióval és félelemmel küzdenek. Könyörögjünk értük, hogy Jézusban segítséget, bátorságot, reményt és gyógyulást találjanak.
 • Imádkozzunk a laoszi lelkészekért, misszionáriusokért és egyháztagokért Délkelet-Ázsiában. Bizonyos területeken nagyon nehéz a technika segítségével elérni az embereket és a járvány alatt szolgálni nekik, és néha szükség van a személyes találkozásokra is, hogy segíthessenek a betegségekkel küzdő személyeknek.

Ássunk le a dolgok mélyére! Olvasmány

Az alázat szépsége. „Gyakorlati kihívás”

„Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket.” (Jakab 4:10)

Lehet, hogy ami most jön, azt nem lesz könnyű megemészteni, ha egyszerre olvasod el. Ezért arra buzdítalak, hogy szánj rá időt (talán pár napot is vagy még többet), hogy imádkozz, és végiggondold Isten Szavának igazságait a következő összehasonlításokból. És ne ess kétségbe, mikor rájössz, miben nem ütöd meg a mércét. Egyikünk sem üti meg a mércét, és ebben egyek vagyunk. De az a jó hír, hogy ígérete szerint Isten meg tudja változtatni a szívedet (1János 1:9–10; Ezékiel 36:26).

Megmondatott: „Sátán semmitől sem fél jobban, mint hogy Isten népe megtisztítja az utat, és eltávolítja az akadályokat, hogy az Úr eláraszthassa elgyengült egyházát és megtéretlen gyülekezetét Lelkével… A késői eső el fog jönni, és Isten áldása majd mindenkit betölt, aki megtisztíttatott a szennytől. Ma kell átadnunk magunkat Jézus Krisztusnak, hogy alkalmassá tehessen az Úr színétől jövő felüdülés idejére – alkalmassá a Szentlélek keresztségére.” (Az utolsó napok eseményei, 192–193. o.)

A Biblia azt mondja, hogy kutassuk a szívünket (Zsoltárok 139:23–24). De ne úgy vizsgáljuk meg a szívünket, hogy a gyengeségeinknél időzünk, hanem úgy, hogy felismerjük nagy szükségünket, és Jézushoz menekülünk. Lehet, hogy bár pár dolog most sokkolt, amit felfedeztél magadról, mégse dagonyázz a gyenge pontjaidnál, és ne aggódj amiatt, hogy meg vagy-e váltva vagy sem. Isten mindenkinek megígérte az üdvösséget, aki bevallja a bűnét, és Jézust keresi. Soha ne felejtsd el! Ezt észben tartva kezdjünk hozzá! Következzen a hozzáadott cukortól mentes, egyenes, lényegre törő ellentét a büszkeség és az alázat között.

Az alázat szépsége – Különbség a büszkeség és az alázat között

 • A büszke, öntelt emberek mindig meglátják a jót abban, amit tesznek, és úgy érzik, méltók az üdvösségre.
 • Az alázatos, önzetlen emberek tudják, hogy csakis Krisztus igazságossága által nyerhetik el az üdvösséget.

„Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az Ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szentlélek megújítása által.” (Titusz 3:5)

 • A büszke, öntelt emberek magabiztosnak és büszkének érzik magukat attól, mennyi mindent tudnak.
 • Az alázatos, önzetlen emberek lesújtva érzik magukat attól, hogy még mennyi mindent kell tanulniuk.

„Bemenvén azért Dávid király leborult az Úr előtt, és mondta: Micsoda vagyok én, Uram, Isten, és micsoda az én házam népe, hogy engem ennyire elővittél?” (2Sámuel 7:18)

 • A büszke, öntelt emberek megköszönik Istennek, hogy nem olyanok, mint a világ körülöttük.
 • Az alázatos, önzetlen emberek rájönnek, hogy maga a „büszkeség” is éppolyan halálos, mint a világi bűnök.

„Utálatos az Úrnak minden, aki elméjében felfuvalkodott, kezemet adom rá, hogy nem marad büntetetlen.” (Példabeszédek 16:5)

 • A büszke, öntelt emberek tartogatják a nehezteléseiket, mert nehezen mondják ki: „Tévedtem. Megbocsátasz nekem?”
 • Az alázatos, önzetlen emberek hamar kimondják: „Sajnálom, hozzuk helyre a dolgot.”

„Azért ha a te ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened: hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, előbb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén vidd fel a te ajándékodat.” (Máté 5:23–24)

 • A büszke, öntelt emberek hajlamosak mások hibáira és gyengeségeire koncentrálni, és érzéketlenek mások megtörtsége iránt.
 • Az alázatos, önzetlen emberek mélyen átérzik önnön gyengeségüket és nagy lelki szükségüket, és érzékenyek a megtörtek iránt.

„Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én.” (1Timótheus 1:15)

 • A büszke, öntelt embereknek mindig bizonyítaniuk kell, hogy igazuk van, és elmenekülnek, amikor tévednek.
 • Az alázatos, önzetlen emberek olyan esetekben is készek elengedni a maguk igazának kiharcolását, még ha nekik van is igazuk, mivel sokkal jobban aggódnak amiatt, hogy Isten előtt legyenek igazak, mint emberek előtt.

„Mert jobb, ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, hogynem gonoszt cselekedve.” (1Péter 3:17)

 • A büszke, öntelt emberek önzően védelmezik a személyes terüket, idejüket és reputációjukat.
 • Az alázatos, önzetlen emberek nagylelkűek, adakozóak, és a kényelmetlenségre is hajlandóak, átengedve Istennek, hogy Ő védje meg a terüket, idejüket és hírnevüket.

„Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek.” (Lukács 6:38)

 • A büszke, öntelt emberek túl elfoglaltak ahhoz, hogy odafigyeljenek a „kis emberekre” vagy elérjék őket az életük során, akik nem hoznak hasznot nekik valamilyen módon.
 • Az alázatos, önzetlen emberek mindig azt keresik, hogy szolgálhatnának még a „legkisebb atyjafiaiknak” is, mint Jézusnak.

„Felelvén a király azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg.” (Máté 25:40)

 • A büszke, öntelt emberek vágynak arra, hogy felfedezzék és elismerjék őket, és igénylik a hírverést maguk körül, a jutalmakat és a díjakat.
 • Az alázatos, önzetlen emberek szeretnének hűek lenni ahhoz, hogy Isten dicsősége váljon láthatóvá, és visszariadnak az elismeréstől vagy a tapstól.

„Nem nékünk, Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, a te kegyelmedért és hűségedért!” (Zsoltárok 115:1)

 • A büszke, öntelt emberek sietősen kérkednek a címeikkel és jelentős eredményeikkel, és úgy érzik, ők különleges bánásmódot érdemelnek.
 • Az alázatos, önzetlen embereknek nincs szükségük arra, hogy a címeikről vagy eredményeikről beszéljenek, és elégedettek, ha észrevétlenek maradnak, míg Istené a dicsőség.

„A legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá; de hű embert, azt ki találhat?” (Példabeszédek 20:6)

 • A büszke, öntelt emberek az életüket és megszerzett befolyásukat lépcsőként arra használják, hogy kirakatba tegyék magukat.
 • Az alázatos, önzetlen emberek arra használják az istenadta fokozatukat és befolyásukat, hogy kutassák, miként magasztalják fel Krisztust, és meggyőződjenek róla, hogy egyedül Ő látható.

„Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállnom.” (János 3:30)

 • A büszke, öntelt emberek nehezen szolgálnak és engedelmeskednek másoknak, különösen a hatalmi vagy vezetői pozícióban levőknek.
 • Az alázatos, önzetlen emberek, Jézushoz hasonlóan, mindenkinek alázatosan szolgálnak, tekintet nélkül a státuszra vagy pozícióra. Felemelik azokat, akiktől semmit nem remélhetnek, és tisztelettel keresik, hogyan támogathatnák a felettük állókat.

„Aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon, és adja az Ő életét váltságul sokakért.” (Máté 20:27–28)

 • A büszke, öntelt emberek mindig az Isten számára megtett jó tetteikre gondolnak, és hogy az egyház vagy a szolgálat ezt nélkülük nem tudná véghezvinni.
 • Az alázatos, önzetlen emberek rájönnek, hogy Isten nélkül ők semmi értékeset nem képesek tenni a mennyek országáért. Meghajolnak azelőtt, hogy őket fel lehet használni valamire.

„Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.” (Filippi 2:13)

 • A büszke, öntelt emberek gyakran hidegek-ridegek, távolságtartóak, merevek, képtelenek a megbocsátásra, és megközelíthetetlenek. Félreértés esetén a másikra várnak, hogy ő tegye meg az első lépést.
 • Az alázatos, önzetlen emberek melegszívűek, szeretetteljesek, barátságosak, megbocsátóak, és könnyű velük kijönni. Gyorsan helyrehozzák a hibákat.

„Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt; legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén [megbocsátva] egymásnak, miképpen az Isten is Krisztusban megengedett [megbocsátott] néktek.” (Efézus 4:31–32)

 • A büszke, öntelt emberek, mikor bírálják őket, gyakran vesznek fel védekező állást, és nem akarják, hogy mások megtudják: hibáztak, vagy valamit elrontottak.
 • Az alázatos, önzetlen emberek alázatos, nyitott szívvel fogadják a kritikát, és azt nézik, hogy növekedhetnének általa. Nem aggódnak túlságosan azon, hogy mások is meglátják a kudarcaikat.

„Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, éspedig mint az atya az ő fiát, akit kedvel.” (Példabeszédek 3:12)

 • A büszke, öntelt emberek inkább magányos farkasok, és nehezen tudják megosztani másokkal a lelki küzdelmeiket és szükségleteiket.
 • Az alázatos, önzetlen emberek készek nyitottnak, sebezhetőnek és valódinak mutatkozni mások előtt. Nem aggódnak azon, hogy gyengének látszanak, hanem hitelesek akarnak lenni, hogy Isten ereje még a gyengeségük idején is megdicsőülhessen.

„Ezt mondta nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék énbennem.” (2Korinthus 12:9)

 • A büszke, öntelt emberek, mikor bevallják a bűneiket az Úrnak, csak határozatlan általánosságokat mondanak: „Drága Istenem, kérlek, bocsásd meg minden vétkemet!”
 • Az alázatos, önzetlen emberek, mikor bevallják a bűneiket a Megváltónak, mindig meghatározott bűnöket vallanak meg: „Drága Istenem, kérlek, bocsásd meg nekem (ezt és ezt)…”

„Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.” (Jakab 5:16)

 • A büszke, öntelt emberek azzal törődnek, mennyire tisztelik őket, és nem azzal, mennyire látványosak, így sok esetben egy önigazult látszat szerint élnek.
 • Az alázatos, önzetlen emberek sokkal inkább azzal törődnek, hogy jóban legyenek Istennel, emiatt őrizkednek a képmutató vagy kettős élet minden formájától.

„Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.” (1Sámuel 16:7)

 • A büszke, öntelt emberek másokhoz hasonlítják magukat, és úgy érzik, megérdemlik a megbecsülést és az üdvösséget.
 • Az alázatos, önzetlen emberek ismerik valódi, bűnös állapotukat, és hálát adnak az Úrnak, hogy elküldte a Fiát, és így, bár méltatlanul, de üdvösséget és megbecsülést kaphatnak.

„Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.” (Róma 5:8)

 • A büszke, öntelt emberek úgy gondolják, hogy viszonylag rendben van az életük, és nem látják szívük valódi állapotát.
 • Az alázatos, önzetlen emberek folyamatos hozzáállása ez: „Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek!”

„A vámszedő pedig távol állván még szemét sem akarta az égre emelni, hanem verte a mellét, mondván: Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek!” (Lukács 18:13)

 • A büszke, öntelt emberek szerint nekik nincs szükségük megújulásra, hanem azt gondolják, mindenki másnak van rá szüksége. (Igazából fejben épp most is listát írnak arról, kiknek kéne elolvasniuk ezt a listát.)
 • Az alázatos, önzetlen emberek fogják először bevallani, hogy naponkénti lelki megújulásra van szükségük. Állandóan érzik a Szentlélek friss kiáradásának igényét a szívükbe és az életükbe.

„Avagy nem elevenítesz-é meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned?” (Zsoltárok 86:7)

„Könyörülj énrajtam, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap!” (Zsoltárok 86:3)

„Az alázat szépségét” Nancy DeMoss Wolgemuth megtörtségről szóló tanítása alapján Melody Mason módosította és dolgozta át. Mi a www.reviveourhearts.com engedélyével adjuk közre. A gyakorlati kihívás a www.revivalandreformation.org honlapról tölthető le angol nyelven.